Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-03

NOKIA: Nokia ilmoittaa Alcatel-Lucentin arvopapereista tekemänsä julkisen osakevaihtotarjouksen jatketun tarjousajan päättymisestä

Nokia Oyj

Pörssitiedote
3.2.2016 klo 18.35

Nokia ilmoittaa Alcatel-Lucentin arvopapereista tekemänsä julkisen
osakevaihtotarjouksen jatketun tarjousajan päättymisestä
Nokian Alcatel-Lucentin arvopapereista tekemän julkisen osakevaihtotarjouksen
jatkettu tarjousaika sekä Ranskassa että Yhdysvalloissa ("jatkettu
vaihtotarjous") on nyt päättynyt. Täten Alcatel-Lucentin osakkeiden, American
Depositary Share -osaketalletustodistusten ("ADS-osaketalletustodistukset")
ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainojen haltijat eivät voi enää antaa
arvopapereitaan vaihdettavaksi jatkettuun vaihtotarjoukseen. Jatkettuun
vaihtotarjoukseen vaihdettavaksi annettujen Alcatel-Lucentin osakkeiden,
ADS-osaketalletustodistusten eikä OCEANE-vaihtovelkakirjojen vaihtamista ei
voi perua.

Nokia arvioi Ranskan arvopaperimarkkinaviranomaisen (Autorité des Marchés
Financiers
, "AMF") julkistavan jatketun vaihtotarjouksen tulokset 10.2.2016. Kaikki ne
Alcatel-Lucentin osakkeet, ADS-osaketalletustodistukset tai
OCEANE-vaihtovelkakirjalainat joita ei ole annettu vaihdettavaksi jatkettuun
vaihtotarjoukseen pysyvät liikkeeseen laskettuina.

Alcatel-Lucent on jo aiemmin ilmoittanut lopettavansa ADS-arvopapereihin
liittyvän ohjelmansa 24.2.2016 tapahtuvan jatketun vaihtotarjouksen
selvityksen jälkeen. Aiemmin julkistetun mukaisesti Nokia aikoo lisäksi
poistaa Alcatel-Lucentin ADS-osaketalletustodistukset New Yorkin pörssin
listalta ja Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalakien mukaisesti rekisteristä
(sovellettava lainsäädäntö huomioiden).

Jos Nokia saavuttaa 95 %:n omistuksen Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista ja
äänistä, se aikoo lunastaa jäljellä olevat osakkeet pakollisessa
vähemmistöomistajien lunastuksessa. Tämän lisäksi mikäli Nokia saavuttaa 95
%:n omistuksen Alcatel-Lucentin osakkeista täysi laimennusvaikutus
huomioiden, se aikoo lunastaa jäljellä olevat OCEANE-vaihtovelkakirjalainat
pakollisessa vähemmistöomistajien lunastuksessa. Pakollinen
vähemmistöomistajien lunastus tulee toteuttaa kolmen kuukauden kuluessa
jatketun tarjousajan päättymisestä ja se edellyttää hyväksymispäätöksen
AMF:lta.

Nokia pidättää lisäksi oikeuden (sovellettava lainsäädäntö huomioiden) vaatia
Alcatel-Lucentia lunastamaan kaikki liikkeessä olevat OCEANE 2018 -, OCEANE
2019 - ja OCEANE 2020 -vaihtovelkakirjalainat nimellisarvoon, lisättynä
mahdollisesti kertyneellä korolla siitä päivästä lähtien, kun korko on
viimeksi maksettu siihen päivään asti joka aikaistetulle lunastukselle
määritellään, mikäli tiettyyn sarjaan kuuluvista vaihtovelkakirjalainoista on
jäljellä alle 15 % alun perin liikkeeseen lasketusta määrästä.

Nokia

Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että
esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä
merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Bell Labsin ja Nokia
Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä
ja lisensoinnissa.
Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja
palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen
tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä
esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa.www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti:press.services@nokia.com

Lisätietoa sijoittajille:

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti:investor.relations@nokia.com

Transaktiosivusto

Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla
osoitteessa:www.newconnectivity.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN
TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI
ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat
Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja
kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista
"uskoo", "tulee tekemään", "tulisi", ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä
tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: jatketun vaihtotarjouksen
tulosten odotettu julkistamispäivämäärä, Nokian aikomukset liittyen
Alcatel-Lucentin ADS-osaketalletustodistuksiin ("ADS") jatketun
vaihtotarjouksen päätyttyä, Nokian aikomukset liittyen Alcatel-Lucentin
arvopapereiden ja OCEANE -vaihtovelkakirjalainojen lunastamiseen. Tällaisiin
tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja
epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme
ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa
olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat
lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta
kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Nämä lausumat ovat
vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja
näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Tällaisia riskejä
ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: Sääntelyrajoitteet liittyen Nokian
liiketoimintaan jatketun vaihtotarjouksen selvityksen jälkeen, jatketun
vaihtotarjouksen onnistumine, maailmantalouden kehity, ja yllämainittujen
riskien tai tulevaisuutta koskevien lausumien vaikutus yhdistyneeseen yhtiöön
(Alcatel-Lucent transaktion täytäntöönpanon jälkeen) sekä muut riskitekijät,
jotka ilmenevät Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltain
arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange
Commission, "SEC") jättämistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden
varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Rekisteröintiasiakirjan
(määritelty myöhemmin) Risk Factors -riskitekijät osiossa, Nokian ja
Alcatel-Lucentin viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen
arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit
Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä
muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat jättäneet SEC:lle.
Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä
pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla
varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella
toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä
olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai
operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan
tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai
muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen
velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä pörssitiedote liittyy Nokian julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa
kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet, ADS:t ja sen liikkeeseen laskemat
osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi
ja ADS:ksi. Tämä pörssitiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten
eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai
vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita; ADS:ia ja sen liikkeeseen laskemia
osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Tämä tiedote ei myöskään korvaa
ostotarjousta koskevaa lausuntoa yhdysvaltalaisessa Schedule TO
-asiakirjassa, Form F-4 -Rekisteröintiasiakirjassa ("Rekisteröintiasiakirja",
Rekisteröintinumero 333-206365) tai SEC:lle jätetyn Schedule 14D-9 mukaista
Kehotusta / Suosituslausuntoa, Finanssivalvonnalle jätettyä
listalleottoesitettä ja listalleottoesitteen täydennystä, tai Nokian
tarjousasiakirjaa (note d'information) ja Alcatel Lucentin 29.10.2015 AMF:lle
jätettyä vastausasiakirjaa (note en réponse) jonka AMF on hyväksynyt
12.11.2015, jotka sisältävät letters of transmittal -asiakirjat ja siihen
liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä on muutettu tai täydennetty aika
ajoin ("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa
muutoin kuin esitteellä, joka täyttää Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10. vaatimukset.
Osakevaihtotarjous tehdään ainoastaan Tarjousasiakirjojen kautta.

Julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat Ranskan tai
Yhdysvaltain ulkopuolella tai jotka ovat Ranskan tai Yhdysvaltain
ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö,
arvo-osuuksien tai omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"),
voidaan tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden
Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa
vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa
osakevaihtotarjoukseen. Osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen
kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT
JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA
TAI ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE,
AMF:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT
TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE
HARKITA ENNEN MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä pörssitiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko
suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä
valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi
henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot
julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa
tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään
vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin
rajoituksiin.

Tarjousasiakirjat ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai
rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta ovat
saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (
www.sec.gov).

Nokian tarjousasiakirja (note d'information) ja Alcatel-Lucentin
vastausasiakirja (note en réponse), jotka saivat AMF:n hyväksyntänumerot
15-573 ja 15-574 ja jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa Ranskan
julkisesta osakevaihtotarjouksesta, ovat luettavissa AMF:n (
www.amf-france.org, Nokian (
www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (
http://www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: NOKIA via Globenewswire

HUG#1983495

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.