Du är här

2016-02-12

NOKIA: Nokia ilmoittaa Alcatel-Lucentin arvopapereista tekemänsä julkisen osakevaihtotarjouksen jatketun tarjousajan selvityksestä ja uusien osakkeiden reki

Nokia Oyj

Pörssitiedote
12.2.2016 klo 14.00

Nokia ilmoittaa Alcatel-Lucentin arvopapereista tekemänsä julkisen
osakevaihtotarjouksen jatketun tarjousajan selvityksestä ja uusien osakkeiden
rekisteröinnistä

Nokia julkisti tänään, että sen Alcatel-Lucentin arvopapereista Ranskassa ja
Yhdysvalloissa tekemän julkisen osakevaihtotarjouksen jatketun tarjousajan
("jatkettu osakevaihtotarjous") selvitys on tehty, ja yhtiön uudet osakkeet
on merkitty kaupparekisteriin.

Ranskan arvopaperimarkkinaviranomaisen (Autorité des Marchés Financiers
, "AMF") 10.2.2016 antaman ilmoituksen mukaan 426 695 572 Alcatel-Lucentin
liikkeeseen laskemaa osaketta, 52 286 499 American Depositary Share
-osaketalletustodistusta ("ADS-osaketalletustodistukset"), 4 795 096 OCEANE
2018 -vaihtovelkakirjalainaa, 19 971 720 OCEANE 2019 -vaihtovelkakirjalainaa
ja 56 644 832 OCEANE 2020 -vaihtovelkakirjalainaa (Alcatel-Lucentin osakkeet,
ADS-osaketalletustodistukset ja vaihtovelkakirjalainat yhdessä
"Alcatel-Lucentin arvopaperit") annettiin vaihdettavaksi Ranskan ja/tai
Yhdysvaltojen jatketuissa osakevaihtotarjouksissa. Nokia on hyväksynyt
kyseiset arvopaperit vastikkeena Nokian osakkeista tai
ADS-osaketalletustodistuksista.

320 701 193 Nokian uutta osaketta, jotka annettiin luovutettavaksi vastikkeena
jatkettuun osakevaihtotarjoukseen annetuista Alcatel-Lucentin arvopapereista,
on tänään merkitty kaupparekisteriin. Kaupparekisterimerkinnän jälkeen Nokian
osakkeiden kokonaismäärä on 5 769 443 837 kappaletta. Osakkeet tuottavat
osinko-oikeuden sekä kaikki muut osakkeenomistajan oikeudet tästä päivästä
lukien.

Osakkeet on maksettu apporttina jatkettuun osakevaihtotarjoukseen
vaihdettavaksi annetuilla Alcatel-Lucentin arvopapereilla. Merkintähinta on
yhteensä 1 694 107 142,10 euroa, ja se perustuu Nokian osakkeen
päätöskurssiin Nasdaq Helsingissä 10.2.2016. Merkintähinta kirjataan
kokonaisuudessaan Nokian sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon eikä yhtiön
245 896 461,96 euron suuruinen osakepääoma muutu merkinnän seurauksena.

Jatketun osakevaihtotarjouksen seurauksena Nokia omistaa tällä hetkellä 91,25
% Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista ja vähintään 91,17 % äänistä, 99,62 %
liikkeeseen lasketuista OCEANE 2018 -vaihtovelkakirjalainoista, 37,18 %
liikkeeseen lasketuista OCEANE 2019 -vaihtovelkakirjalainoista ja 68,17 %
liikkeeseen lasketuista OCEANE 2020 -vaihtovelkakirjalainoista. Tämä vastaa
Nokian 88,07 %:n omistusta Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista täysi
laimennusvaikutus huomioiden.

Nokia on tänään pyytänyt kaikkien jatketun osakevaihtotarjouksen seurauksena
omistuksessaan olevien OCEANE-vaihtovelkakirjalainojen vaihtamista. Vaihdon
jälkeen OCEANE 2018 -vaihtovelkakirjalainoista on jäljellä alle 15 % alun
perin liikkeeseen lasketusta määrästä, jolloin Nokia velvoittaa
Alcatel-Lucentin lunastamaan kaikki liikkeessä olevat OCEANE 2018
-vaihtovelkakirjalainat nimellisarvoon lisättynä mahdollisesti kertyneellä
korolla siitä päivästä lähtien, kun korko on viimeksi maksettu siihen päivään
asti joka OCEANE-vaihtovelkalainojen aikaistetulle lunastukselle on
määritelty (sovellettava lainsäädäntö huomioiden). Ensisijaiseen ja
jatkettuun osakevaihtotarjoukseen sovelletulla parannetulla vaihtosuhteella
vaihdettavaksi annettujen OCEANE-vaihtovelkakirjalainojen vaihdon jälkeen
Nokia omistaa 92,34 % Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista ja vähintään 92,26
% äänistä.

Euronext Pariisi toimittaa Nokian uudet osakkeet Alcatel-Lucentin arvopaperien
haltijoita edustaville rahoitusvälittäjille arviolta 15.2.2016, ja uudet
Nokian ADS-osaketalletustodistukset rekisteröidään aiemmin rekisteröityjen
Alcatel-Lucentin ADS-osaketalletustodistusten haltijoiden nimiin tänään.
Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä ja Euronext
Pariisissa arviolta 15.2.2016 ja osakkeita vastaavat uudet Nokian
ADS-osaketalletustodistukset otetaan kaupankäynnin kohteeksi New Yorkin
pörssissä arviolta 15.2.2016. Lisäksi arvopaperinsa osakevaihtotarjoukseen
vaihdettavaksi antaneet osakkeiden murto-osiin oikeutetut Alcatel-Lucentin
arvopapereiden haltijat saavat Euronext Pariisilta tai Citibank, N.A.:lta
Nokian osakkeiden tai ADS-osaketalletustodistusten murto-osaansa vastaavan
käteistuoton 1.3.2016 alkaen.

Nokia

Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että
esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä
merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Bell Labsin ja Nokia
Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä
ja lisensoinnissa.
Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja
palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen
tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä
esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa.www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti:press.services@nokia.com

Lisätietoa sijoittajille:

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti:investor.relations@nokia.com

Transaktiosivusto

Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla
osoitteessa:www.newconnectivity.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN
TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI
ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat
Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja
kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista
"uskoo", "tulee tekemään", "tulisi", ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä
tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: Euronext Pariisin
toimittamat uudet Nokian osakkeet osakevaihtotarjoukseen vaihdettavaksi
antaneiden Alcatel-Lucent arvopaperien haltijoita edustaville
rahoitusvälittäjille, uusien Nokian American depoistary shares
-osaketalletustodistuksien ("ADS-osaketalletustodistukset")
rekisteröintipäivämäärä, uusien Nokian osakkeiden kaupankäynti Euronext
Pariisissa ja uusien Nokian ADS-osaketalletustodistuksien kaupankäynti New
Yorkin pörssissä, sekä päivämäärä jolloin käteituotot, jotka vastaavat sitä
murto-osaa Nokian osakkeista tai ADS-osaketalletustodistuksista johon
Alcatel-Lucentin arvopapereiden haltijat ovat oikeutettuja, siirtyvät
Euronext Pariisilta tai Citibank N.A.:lta Alcatel-Lucentin arvopapereiden
haltijoille. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita
riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme
ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa
olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat
lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta
kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Nämä lausumat ovat
vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja
näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Tällaisia riskejä
ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: Sääntely liittyen jatkettuun
osakevaihtotarjoukseen, sääntely- ja sopimusrajoitteet liittyen Nokian
kauppoihin Alcatel-Lucentin arvopapereissa, ja yllämainittujen riskien tai
tulevaisuutta koskevien lausumien vaikutus yhdistyneeseen yhtiöön
(Alcatel-Lucent transaktion täytäntöönpanon jälkeen) sekä muut riskitekijät,
jotka ilmenevät Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltain
arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange
Commission, "SEC") jättämistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden
varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Rekisteröintiasiakirjan
(määritelty myöhemmin) Risk Factors -riskitekijät osiossa, Nokian ja
Alcatel-Lucentin viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen
arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit
Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä
muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat jättäneet SEC:lle.
Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä
pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla
varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella
toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä
olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai
operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan
tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai
muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen
velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä pörssitiedote liittyy Nokian julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa
kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet, ADS-osaketalletustodistukset ja sen
liikkeeseen laskemat osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin
Nokian uusiksi osakkeiksi ja ADS:ksi. Tämä pörssitiedote on vain
informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai
pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita; ADS:ia
ja sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Tämä
tiedote ei myöskään korvaa ostotarjousta koskevaa lausuntoa
yhdysvaltalaisessa Schedule TO -asiakirjassa, Form F-4
-Rekisteröintiasiakirjassa ("Rekisteröintiasiakirja", Rekisteröintinumero
333-206365) tai SEC:lle jätetyn Schedule 14D-9 mukaista Kehotusta /
Suosituslausuntoa, Finanssivalvonnalle jätettyä listalleottoesitettä ja
listalleottoesitteen täydennystä, tai Nokian tarjousasiakirjaa (note
d'information) ja Alcatel-Lucentin 29.10.2015 AMF:lle jätettyä
vastausasiakirjaa (note en réponse) jonka AMF on hyväksynyt 12.11.2015, jotka
sisältävät letters of transmittal -asiakirjat ja siihen liittyvät asiakirjat,
sellaisina kuin niitä on muutettu tai täydennetty aika ajoin
("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa
muutoin kuin esitteellä, joka täyttää Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10. vaatimukset.
Osakevaihtotarjous tehdään ainoastaan Tarjousasiakirjojen kautta.

Julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat Ranskan tai
Yhdysvaltain ulkopuolella tai jotka ovat Ranskan tai Yhdysvaltain
ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö,
arvo-osuuksien tai omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"),
voidaan tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden
Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa
vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa
osakevaihtotarjoukseen. Osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen
kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEM...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.