Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-19

NOKIA: Nokia laskee liikkeeseen uusia osakkeita suunnatulla osakeannilla

Nokia Oyj

Pörssitiedote
19.2.2016 klo 9.15

Nokia laskee liikkeeseen uusia osakkeita suunnatulla osakeannilla

Nokia julkistaa tänään, että se on 2.12.2015 järjestetyn ylimääräisen
yhtiökokouksen valtuutukseen perustuvalla, 18.2.2016 tehdyllä hallituksen
päätöksellä antanut 6 501 503 uutta osaketta ("Osakkeet", yksittäin "Osake")
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakkeet on annettu
vaihdettavaksi Alcatel-Lucentin osakkeisiin yksityisessä transaktiossa
samalla vaihtosuhteella, jota tarjottiin Nokian äskettäin Ranskassa ja
Yhdysvalloissa toteuttamissa julkisissa osakevaihtotarjouksissa
Alcatel-Lucentin arvopapereista, eli 0,5500 Nokian osaketta jokaista
Alcatel-Lucentin osaketta kohden, Nokian omistusosuuden kasvattamiseksi
Alcatel-Lucentissa.

Osakkeet maksetaan apporttina Alcatel-Lucentin vaihdettavaksi tarjotuilla
osakkeilla. Merkintähinta, yhteensä 36 343 401,77 euroa, perustuu Nokian
osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsingissä 18.2.2016, ja se kirjataan Nokian
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Näin ollen yhtiön 245 896 461,96
euron suuruinen osakepääoma ei muutu merkinnän seurauksena.

Nokia odottaa, että Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta
24.2.2016. Nokian osakkeiden kokonaismäärä on rekisteröinnin jälkeen 5 775
945 340 kappaletta. Kyseiset Osakkeet tuottavat osinko-oikeuden sekä kaikki
muut osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lukien. Nokia arvioi,
että Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä ja Euronext
Parisissa arviolta 25.2.2016.

Nokia

Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että
esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä
merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Bell Labsin ja Nokia
Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä
ja lisensoinnissa.

Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja
palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen
tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä
esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa.www.nokia.com

LISÄTIETOJA

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti:press.services@nokia.com

Lisätietoja sijoittajille:

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti:investor.relations@nokia.com

Transaktiosivusto

Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla
osoitteessa:www.newconnectivity.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN
TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI
ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat
Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja
kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista
"odottaa", "tulee tekemään", "tulisi", ja muista vastaavista ilmaisuista.
Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: odotettu vastike
Osakkeista, Osakkeiden rekisteröintipäivä ja Nokian osakkeiden kokonaismäärä
niiden rekisteröinnin jälkeen. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin
sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat
vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset
tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista.
Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja
odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon
valossa. Nämä lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin
odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä.
Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: sääntely- ja
sopimusrajoitteet liittyen osakeantiin ja Nokian kauppoihin Alcatel-Lucentin
arvopapereissa, ja yllämainittujen riskien tai tulevaisuutta koskevien
lausumien vaikutus yhdistyneeseen yhtiöön (Alcatel-Lucent transaktion
täytäntöönpanon jälkeen) sekä muut riskitekijät, jotka ilmenevät Nokian ja
Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle
(the U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC") jättämistä
asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden
varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Rekisteröintiasiakirjan
(määritelty myöhemmin) Risk Factors -riskitekijät osiossa, Nokian ja
Alcatel-Lucentin viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen
arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit
Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä
muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat jättäneet SEC:lle.
Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä
pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla
varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella
toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä
olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai
operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan
tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai
muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen
velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä pörssitiedote liittyy Nokian julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa
kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet, American Depositary
Share-osaketalletustodistukset ("ADS:t") ja sen liikkeeseen laskemat
osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi
ja ADS:ksi. Tämä pörssitiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten
eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai
vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita; ADS:ia ja sen liikkeeseen laskemia
osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Tämä tiedote ei myöskään korvaa
ostotarjousta koskevaa lausuntoa Form F-4 -Rekisteröintiasiakirjassa
("Rekisteröintiasiakirja", Rekisteröintinumero 333-206365) tai SEC:lle
jätetyn Schedule 14D-9 mukaista Kehotusta / Suosituslausuntoa,
Finanssivalvonnalle jätettyä listalleottoesitettä ja listalleottoesitteen
täydennyksiä, tai Nokian tarjousasiakirjaa (note d'information) ja
Alcatel-Lucentin 29.10.2015 AMF:lle jätettyä vastausasiakirjaa (note en
réponse) jonka AMF on hyväksynyt 12.11.2015, jotka sisältävät letters of
transmittal -asiakirjat ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä
on muutettu tai täydennetty aika ajoin ("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien
tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa muutoin kuin esitteellä, joka täyttää
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933)
kohdan 10. vaatimukset. Osakevaihtotarjous tehdään ainoastaan
Tarjousasiakirjojen kautta.

Julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat Ranskan tai
Yhdysvaltain ulkopuolella tai jotka ovat Ranskan tai Yhdysvaltain
ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö,
arvo-osuuksien tai omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"),
voidaan tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden
Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa
vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa
osakevaihtotarjoukseen. Osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen
kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT
JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA
TAI ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE,
AMF:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT
TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE
HARKITA ENNEN MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä pörssitiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko
suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä
valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi
henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot
julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa
tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään
vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin
rajoituksiin.

Tarjousasiakirjat ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai
rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta ovat
saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Nokian tarjousasiakirja (note d'information) ja Alcatel-Lucentin
vastausasiakirja (note en réponse), jotka saivat AMF:n hyväksyntänumerot
15-573 ja 15-574 ja jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa Ranskan
julkisesta osakevaihtotarjouksesta, ovat luettavissa AMF:n
(www.amf-france.org, Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin
(http://www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: NOKIA via Globenewswire

HUG#1987620

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.