Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-20

NOKIA: Nokia lunastaa takaisin Nokia Solutions and Networks Finance B.V.:n liikkeeseenlaskemat yhteensä 800 miljoonan euron joukkovelkakirjalainat

Nokia Oyj

Pörssitiedote
20.5.2014 klo 14.45

Nokia ilmoitti tänään, että Nokia Solutions and Networks Finance B.V.:n
maaliskuussa 2013 liikkeeseenlaskemat yhteensä 800 miljoonan euron suuruiset
joukkovelkakirjalainat lunastetaan takaisin. Nokia Solutions and Networks
Finance B.V. on Nokian aiemmin NSN:n nimellä tunnetun Networks-liiketoiminnan
rahoitusyhtiö. Joukkovelkakirjalainojen lunastus on osa Nokian 29.4.2014
julkistamaa suunniteltua pääomarakenteen 5 miljardin euron
optimointiohjelmaa, joka keskittyy muun muassa korollisten velkojen
vähentämiseen. Nokia on kertonut aikaisemmin suunnitelmastaan vähentää
korollisia velkojaan 2 miljardilla eurolla vuoden 2016 toisen neljänneksen
loppuun mennessä. Velanvähennysten toteuduttua niiden odotetaan tuottavan
vuositasolla laskettuna vähintään 100 miljoonan euron säästöt jatkuvissa
korkokustannuksissa. Bruttovelkaantumisasteen laskeminen tukee myös pitkän
aikavälin tavoitettamme palata investment grade -tason luottoluokitukseen.

800 miljoonan euron suuruisten joukkovelkakirjalainojen lunastus tuottaa
vuositasolla laskettuna noin 55 miljoonan euron säästöt alkaen vuoden 2014
kolmannesta neljänneksestä. Tämän lisäksi lunastus poistaa tiettyjä
kovenantteja ja parantaa Nokian velkojen erääntymisprofiilia.
Joukkovelkakirjalainojen lunastuksen arvioidaan myös aiheuttavan noin 100
miljoonan euron kertaluonteisen kulun, jolla on vaikutus Nokian vuoden 2014
toisen neljänneksen tulokseen.

Yllämainitun mukaisesti joukkovelkakirjalainojen liikkeeseen laskija, Nokia
Solutions and Networks Finance B.V., lunastaa kaikki sen vuonna 2018
erääntyvät 450 miljoonan euron suuruiset joukkovelkakirjalainat ja vuonna
2020 erääntyvät 350 miljoonan euron suuruiset joukkovelkakirjalainat
nimellisarvostaan lisättynä soveltuvalla preemiolla ja kertyneillä ja
maksamattomilla koroilla. Pakollinen lunastus saatetaan loppuun arviolta
19.6.2014 mennessä.

TULEVAISUUDENNÄKYMIIN LIITTYVÄT KANNANOTOT

On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintaan liittyy erilaisia
riskejä ja epävarmuustekijöitä ja että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut
kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuudennäkymiin
liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) oletukset, suunnitelmat
tai hyödyt liittyen Nokian uuteen strategiaan; B) oletukset, suunnitelmat tai
hyödyt liittyen Nokian jatkavien liiketoimintojen, Networks, HERE ja
Technologies, tulevaan tulokseen; C) oletukset, suunnitelman ja hyödyt
liittyen muutoksiin johdossamme ja toiminnallisessa rakenteessamme; D)
oletukset markkinoiden kehittymisestä ja yleisestä taloudellisesta
tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; E) oletukset ja tavoitteet
koskien suoriutumista, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto ja
tuotteidemme ja palveluidemme katteet; F) tuotteidemme ja palveluidemme
toimitusten ajoitus; G) oletukset ja tavoitteet koskien taloudellista
tulostamme, kulujen säästämistä ja kilpailukykyisyyttä sekä toiminnan
tulosta; H) oletukset ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja
kumppanuusjärjestelyitä; I) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien
oikeudenkäyntien, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten
lopputulos; J) oletukset koskien uudelleenjärjestelyitä, investointeja,
yritysjärjestelyistä saatavien tulojen käyttöä, divestointeja ja
yrityskauppoja ja kykymme saavuttaa näiden uudelleenjärjestelyjen,
investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut
taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien oletukset,
suunnitelmat ja hyödyt liittyen 3.9.2013 julkistettuun yrityskauppaan, jossa
Nokia myi olennaisilta osin koko sen Devices&Services liiketoiminnan
Microsoftille 25.4.2014 (D&S-liiketoiminnan Myynti); K) lausumat, joissa
esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee",
"tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella",
"aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee
tekemään" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon
parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä
hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja
epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä
tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä
ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia
voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa uusi strategiamme onnistuneesti
tai oikea-aikaisesti ja kykymme sopeuttaa toimintaamme; 2) Kykymme säilyttää
ja parantaa jatkuvien liiketoimintojemme toiminnallista ja taloudellista
tulosta ja tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia tai menestyksekkäästi
harjoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia; 3) kykymme toteuttaa
Networksin strategia ja tehokkaasti, kannattavasti ja oikea aikaisesti
sopeuttaa sen liiketoiminta ja vastata asiakkaiden kasvavaan tarpeeseen
erilaisiin sovelluksiin tai tekniseen kehitykseen; 4) kykymme Networksin
liiketoiminnassa tehokkaasti ja kannattavasti ja oikea-aikaisesti sijoittaa
uusiin kilpailukykyisiin ja korkealatuisiin tuotteisiin, palveluihin,
uudistuksiin ja teknologioihin; 5) kykymme keksiä uusia relevantteja
teknologioita, tuotteita ja palveluita, kehittää ja ylläpitää
teollisuusoikeuksiemme salkkua ja ylläpitää nykyisiä teollisuusoikeuksien
tulonlähteitä sekä keksiä uusia sellaisia; 6) kykymme suojella lukuisia
patentoituja standardisoituja tai Nokian omia teknologioita kolmansien
osapuolien rikkomuksilta ja toimilta mitätöidä näiden teknologioiden
teollisuusoikeuksia; 7) kykymme ylläpitää HERE-liiketoiminnassa tämänhetkisiä
tulonlähteitä, jotka HERE-liiketoiminta on historiallisesti saanut pääosin
autoteollisuudesta, onnistua luomaan uusia tulonlähteitä, menestyksekäs
paikkatietoalusta ja laajentamaan paikkatietopalveluitamme kattamaan yhä
useampia laitteita ja käyttöjärjestelmiä; 8) kulukirjausten ja
arvonalentumisten vaikutukset, mukaan lukien liikearvo ja vastuut; 9)
riippuvuutemme langattoman viestinnän ja viestinnän toimialojen kehityksestä
useilla eri markkinoilla, sekä yleisestä maailmanlaajuisesta ja alueellisesta
taloudellisesta tilanteesta; 10) Networks-liiketoiminnan riippuvuus suppeasta
määrästä asiakkaita ja laajoista, monivuotisista sopimuksista; 11) kykymme
pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä;
12) potentiaaliset monitahoiset veroihin liittyvät seikat ja velvoitteet,
joiden nojalla meille voi tulla maksettavaksi lisää veroja eri
lainkäyttöalueilla, sekä se, että todellinen tai oletettu tuloksemme, muiden
tekijöiden ohella, voi vaatia kirjanpitoarvon vähennyksiä laskennallisissa
verosaatavissa; 13) kykymme hallinnoida tuotantoamme, palvelukehitystämme ja
toimitusta sekä logistiikkaamme tehokkaasti ja keskeytyksittä, erityisesti,
jos rajoitettu määrä toimittajia, joista olemme riippuvaisia ei välttämättä
pysty toimittamaan riittävää määrää täysin toimivia tuotteita ja
komponentteja tai ajoissa toimittamaan palveluita; 14) D&S-liiketoiminnan
Myynti voi altistaa meidät taseen ulkopuolisille vastuille, ja sopimukset,
joita olemme tehneet Microsoftin kanssa voivat sisältää ehtoja, jotka
osoittautuvat meille epäedullisiksi; 15) tehottomuus-, toiminta- tai muu
häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on
riippuvaista tai mahdollinen kybertietoturvamurto; 16) kykymme saavuttaa
tavoitteet tai tavoitellut parannukset liittyen tavoiteltuihin
tulosparannuksiin, kulusäästöihin tai kilpailukykyisyyteen; 17) Networksin
asiakasrahoitusriskien hallinta; 18) yhteistyökumppaneidemme ja
partnereidemme suorituskyky sekä kykymme solmia onnistuneita yhteistyö- ja
kumppanuusjärjestelyjä; 19) kykymme suojata teknologioita, joita kehitämme,
lisensoimme, käytämme tai aiomme käyttää, kanteilta siitä, että olemme
loukanneet kolmannen osapuolen teollisuusoikeuksia sekä mahdollisten
lisensiointi kulujen, tiettyjen teknologioiden käyttöön liittyvien
rajoitusten ja teollisuusoikeuksiin liittyvien oikeudenkäyntien vaikutukset;
20) talouden, sääntelyn tai politiikan kehitys sekä muiden tapahtumien
vaikutus toimintaamme ja liikevaihtoomme niissä useissa maissa tai alueilla,
joissa harjoitamme liiketoimintaa; 21) valuuttakurssien vaihtelut,
erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron ja Yhdysvaltojen dollarin,
Japanin jenin, Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 22)
kykymme menestyksekkäästi panna täytäntöön suunnitellut yritysjärjestelyt
kuten hankinnat, divestoinnit, fuusiot, yhteistoimintayritykset, hallinnoida
niihin liittyviä odottamattomia vastuita ja saavuttaa asetetut hyödyt; 23)
oikeudenkäynnit, sopimuksiin liittyvät riidat ja syytökset terveyshaitoista
liittyen liiketoimintaamme sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian
viimeisimmässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa
(Form 20-F) s. 12-35 otsikon Item 3.D "Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat
tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat
aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin
liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia
ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin
liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman
tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen
velvollisuus.

Nokia

Nokia sijoittaa teknologioihin, jotka mahdollistavat maailman, jossa miljardit
laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Nokialla on kolme
liiketoimintaa: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoihin, laitteisiin ja
palveluihin keskittyvä Networks, sijaintitietoon keskittyvä HERE ja
teknologiakehitykseen -ja lisensointiin keskittyvä Technologies. Kaikki
Nokian liiketoiminnat ovat omien toimialueidensa johtavia toimijoita.
http://www.company.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: NOKIA via Globenewswire

HUG#1787243

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.