Du är här

2016-02-11

NOKIA: Nokian hallitus hyväksyi Nokian vuoden 2016 osakepalkkiojärjestelmän ja päätti omien osakkeiden antamisesta

Nokia Oyj

Pörssitiedote
11.2.2016 klo 8.30

Nokian hallitus hyväksyi Nokian vuoden 2016 osakepalkkiojärjestelmän ja päätti
omien osakkeiden antamisesta

Nokian julkisti tänään, että sen hallitus on hyväksynyt Nokian vuoden 2016
osakepalkkiojärjestelmän. Aikaisempien vuosien mukaisesti Nokian
osakepalkkiojärjestelmä 2016 koostuu seuraavista osakepalkkio-ohjelmista:

* Nokian työntekijöille tietyissä maissa tarjottavasta osakesäästöohjelmasta,
jonka puitteissa ohjelmaan oikeutetut työntekijät voivat ohjata osan
palkastaan Nokian osakkeiden ostoon. 12 kuukauden sitouttamisjakson jälkeen
Nokia antaa yhden lisäosakkeen jokaista kahta ostettua osaketta kohden,
jotka työntekijällä on hallussaan sitouttamisjakson lopussa;
* Tulosperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta, jonka puitteissa annettavien
osakkeiden määrä riippuu itsenäisten suorituskriteerien saavuttamisesta;
* Ehdollisesta osakepalkko-ohjelmasta, jota käytetään rajoitetusti ja
poikkeuksellisissa sitouttamis- ja rekrytointitilanteissa.

Vuoden 2016 osakepalkkiojärjestelmä
Vuoden 2016 osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on edistää työntekijöiden
tavoitteiden yhdenmukaistamista Nokian strategian ja pitkän aikavälin
menestyksen kanssa. Vuoden 2016 osakepalkkiojärjestelmä kattaa myös
Alcatel-Lucentin työntekijät, jotka siirtyivät Nokiaan Alcatel-Lucentin
hankinnan yhteydessä.

Nokia käyttää tulosperusteisia osakepalkkioita pääasiallisena pitkän aikavälin
kannustinmuotona, minkä tarkoituksena on edistää Nokian arvonnousua ja
elinkelpoisuutta pitkällä aikavälillä sekä yhtenäistää työntekijöiden ja
osakkeenomistajien intressejä. Tarkoituksena on myös varmistaa osakepalkkion
perustuminen toteutuneeseen tulokseen sekä Nokian tulevan menestyksen
kannalta keskeisen henkilöstön rekrytointi ja sitouttaminen.

Ehdollisia osakepalkkioita myönnetään rajoitetusti tai poikkeuksellisissa
sitouttamis- ja rekrytointitilanteissa, ensisijaisesti Yhdysvalloissa, Nokian
tulevan menestyksen kannalta keskeisten osaajien palkkaamisen ja
sitouttamisen varmistamiseksi.

Vuodesta 2014 lähtien optio-oikeudet eivät ole olleet osa Nokian
osakepalkkiojärjestelmää.

Osakesäästöohjelma

Osakesäästöohjelman perusteella Nokian työntekijöille tarjotaan mahdollisuus
ohjata osa kuukausipalkastaan Nokian osakkeiden ostoon. Ohjelmaan
osallistuminen on vapaaehtoista.

Työntekijällä on mahdollisuus sijoittaa ohjelmaan vuosittain vähintään 180
euroa ja enintään 1 200 euroa. Osakeostot tehdään markkinahintaan
pääsääntöisesti kuukausittain, ennalta määrättyinä päivinä 12 kuukauden
ajanjakson aikana. Lokakuussa 2017 Nokia antaa kullekin ohjelmaan
osallistuvalle työntekijälle yhden lisäosakkeen jokaista sellaista kahta
ostettua osaketta kohden, jotka työntekijällä on hallussaan 31.7.2017,
jolloin vuoden 2016 osakesäästöohjelman kausi päättyy. Työntekijöiden
säästöjen arvioitu yhteenlaskettu enimmäismäärä vuonna 2016 alkavan ohjelman
kaudella on noin 60 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 11 494 253 osaketta
käyttäen Nokian osakkeen 5,22 euron päätöskurssia 8.2.2016. Tätä vastaava
lisäosakkeiden määrä olisi noin 5 747 126 miljoonaa osaketta perustuen yhden
lisäosakkeen antamiseen kahta ostettua osaketta kohden. Toivottaakseen
Alcatel-Lucentin työntekijät, jotka siirtyivät Nokiaan Alcatel-Lucentin
hankinnan yhteydessä, tervetulleiksi ja merkitäkseen uuden Nokia-konsernin
alkua, Nokia antaa lisäksi 20 ilmaista osaketta kaikille vuoden 2016 aikana
ensimmäiset kolme kuukausittaista osakeostoa tehneille työntekijöille.

Osakesäästöohjelma suunnitellaan tarjottavaksi Nokian työntekijöille noin 54
maassa vuonna 2016 alkavalla jaksolla. Säästökauden suunnitellaan alkavan
heinäkuussa 2016 ja ensimmäisten osakeostojen vastaavasti elokuussa 2016.

Tulosperusteiset osakepalkkiot

Nokian osakkeita annetaan vuoden 2016 tulosperusteisen osakepalkkio-ohjelman
perusteella sillä edellytyksellä, että ennalta määritellyt, itsenäiset
suorituskriteerit on saavutettu suorituskauden aikana. Suorituskriteereinä
ovat Nokian jatkuvien liiketoimintojen keskimääräinen vuotuinen liikevaihto
(ei-IFRS) ja Nokian jatkuvien liiketoimintojen keskimääräinen vuotuinen
osakekohtainen tulos (ei-IFRS, laimennettu).

Vuoden 2016 tulosperusteisessa osakepalkkio-ohjelmassa on kaksivuotinen
suorituskausi (2016-2017), jota seuraa yhden vuoden sitouttamiskausi.
Sitouttamiskauden jälkeen ohjelman perusteella annettavien osakkeiden
kokonaismäärä on vähintään 25 prosenttia myönnetystä kokonaismäärästä ja
tämän yli maksettava määrä riippuu taloudellisten tavoitteiden
saavuttamisesta kahden vuoden suorituskauden aikana. Vuoden 2016 ohjelman
perusteella myönnettävät tulosperusteiset osakepalkkiot voivat johtaa
enintään 51 miljoonan Nokian osakkeen antamiseen, mikäli kaikkien
suorituskriteereiden osalta saavutetaan enimmäistaso.

Ehdolliset osakepalkkiot
Vuoden 2016 ehdollisen osakepalkkio-ohjelman mukaiset osakepalkkiot jakautuvat
kolmeen erään, joista jokainen muodostuu yhdestä kolmasosasta myönnetyn
palkkion määrästä. Ensimmäisellä erällä on yhden vuoden sitouttamiskausi,
toisella erällä kahden vuoden sitouttamiskausi ja kolmannella erällä kolmen
vuoden sitouttamiskausi. Vuoden 2016 ohjelman perusteella myönnettävät
ehdolliset osakepalkkiot voivat johtaa enintään 1 350 000 Nokian osakkeen
antamiseen.

Henkilöstö, jota 2016 osakepalkkiojärjestelmä koskee

Edellisen vuoden käytännön mukaisesti ylimmän johdon ja keskijohdon
osakepalkkioinstrumentteina ovat ensisijaisesti tulosperusteiset
osakepalkkiot.

Nokia on päättänyt rajoittaa ehdollisten osakepalkkioiden käyttöä. Kuitenkin
vastataksemme Yhdysvaltain markkinakäytännön ja kilpailuympäristön erityisiin
vaatimuksiin, ehdollisia osakepalkkioita voidaan käyttää rajoitetusti
Yhdysvalloissa, yhdessä tulosperusteisten osakepalkkioiden kanssa.

Nokian työntekijöille suunnitellaan tarjottavan mahdollisuutta osallistua
osakesäästöohjelmaan noin 54 maassa vuonna 2016 edellyttäen, että ohjelman
mukaiselle tarjoukselle ei ole paikallisia ylivoimaisia oikeudellisia tai
hallinnollisia esteitä.

Vuoden 2016 osakepalkkiojärjestelmä kattaa myös Alcatel-Lucentin työntekijät,
jotka siirtyivät Nokiaan Alcatel-Lucentin hankinnan yhteydessä.

Laimennusvaikutus

Nokia julkisti 10.2.2016 Alcatel-Lucentin liikkeellä oleviin arvopapereihin
kohdistuneen jatketun tarjousajan lopullisen tuloksen. Edellyttäen, että
uudet Nokian osakkeet, jotka annettiin vastikkeena niistä Alcatel-Lucentin
arvopapereista, jotka tarjottiin vaihdettavaksi jatketun tarjousajan aikana,
on rekisteröity ja siten sisältyvät Nokian osakkeiden kokonaislukumäärään, jo
myönnettyjen Nokian osakepalkkioiden yhteenlaskettu laimennusvaikutus
12.2.2016 on enintään noin 0,86 prosenttia olettaen, että tulosperusteisten
osakepalkkioiden perusteella tulisi annettavaksi enimmäismäärä osakkeita.
Vuoden 2016 osakepalkkiojärjestelmän lisävaikutus on enintään noin 1,04
prosenttia olettaen, että tulosperusteisten osakepalkkioiden perusteella
tulisi annettavaksi enimmäismäärä osakkeita ja että osakesäästöohjelman
mukaiset lisäosakkeet tulisivat annettavaksi ohjelmaan osallistuvien
työntekijöiden säästöjen noin 60 miljoonan euron enimmäismäärän mukaisesti.
Alcatel-Lucentin työntekijät, jotka siirtyivät Nokiaan Alcatel-Lucentin
hankinnan yhteydessä, ovat mukana vain vuoden 2016 osakepalkkiojärjestelmän
mukaisissa osakepalkkio-ohjelmissa.

Nokian osakkeiden antaminen aiempien osakepalkkio-ohjelmien perusteella

Vuoden 2014 tulosperusteisen osakepalkkio-ohjelman suorituskausi päättyi
31.12.2015. Arvioituna ohjelman säännöissä asetettuihin itsenäisiin
suoritustavoitteisiin nähden, Nokian tulos vuosina 2014 ja 2015 ylitti
ohjelmassa asetetun vähimmästason. Osakkeet annetaan ohjelmaan
osallistuneille työntekijöille sitouttamiskauden päättyessä 1.1.2017.

Vuonna 2016 selvitettävien vuosien 2012, 2013 ja 2015 ehdollisten
osakepalkkio-ohjelmien sekä vuoden 2013 tulosperusteisen
osakepalkkio-ohjelman mukaisten sitoumusten täyttämiseksi, Nokian hallitus on
päättänyt antaa 1 657 000 yhtiön hallussa olevaa Nokian osaketta maksutta
suorituksena ohjelmiin osallistuville, jotka ovat kaikki Nokia-konsernin
palveluksessa.

Nokian osakkeiden antaminen Alcatel-Lucentin osakepalkkiojärjestelyihin
osallistuville työntekijöille

Nokian ja Alcatel-Lucentin välisen 15.4.2015 päivätyn Memorandum of
Understanding -sopimuksen, muutoksineen, mukaisesti Nokia on tehnyt
likviditeettisopimuksia niiden Alcatel-Lucentin osakepalkkiojärjestelyihin
osallistuvien työntekijöiden kanssa, jotka ovat päättäneet osallistua
lividiteettiohjelmaan ja merkitä Alcatel-Lucentin osakepalkkio-ohjelmien
nojalla saamillaan Alcatel-Lucentin osakkeilla Nokian osakkeita tietyissä
tilanteissa.

Jotta Nokia täyttäisi kyseisten sopimusten mukaiset velvoitteensa, Nokian
hallitus on 2.12.2015 pidetyn yhtiökokouksen antaman osakeantivaltuutuksen
nojalla päättänyt antaa vuoden 2016 aikana enintään 400 000 yhtiön hallussa
olevaa Nokian osaketta niitä apporttina annettavia Alcatel-Lucentin osakkeita
vastaan, jotka vaihdetaan Nokian osakkeiksi. Tällaisissa vaihdoissa
sovelletaan samaa vaihtosuhdetta kuin Nokian julkisessa
osakevaihtotarjouksessa Alcatel-Lucentin arvopapereista kuitenkin siten, että
tietyt sopeutukset ovat mahdollisia tietyissä Nokian tai Alcatel-Lucentin
rahoitustapahtumissa.

Nokia

Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että
esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä
merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Bell Labsin ja Nokia
Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä
ja lisensoinnissa.

Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja
palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen
tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä
esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa.www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti:press.services@nokia.com

Lisätietoa sijoittajille:

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti:investor.relations@nokia.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN
TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI
ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat
Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja
kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista
"suunnittelee", "aikoo", "saattaa", "tulee tekemään", "tulisi", ja muista
vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun
muassa: osakesäästöoh...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.