Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-28

Nordea: Beslut av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2019

Nordea Bank Abp - Börsmeddelande - Kommuniké från årsstämma

Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Nordea Bank Abp fastställdes
bokslutet för räkenskapsperioden som slutade den 31 december 2018 och
beslutades om utdelning om 0,69 euro per aktie med den 1 april 2019
som avstämningsdag för utdelningen. Styrelsen och den verkställande
direktören beviljades ansvarsfrihet. Torbjörn Magnusson valdes till
ny styrelseordförande. Kari Jordan, Petra van Hoeken och John Maltby
valdes till nya styrelseledamöter.

Utdelning
Stämman beslutade om utdelning om 0,69 euro per aktie med den 1 april
2019 som avstämningsdag för utdelningen.

Utdelningen utbetalas den 8 april 2019, eller så fort som möjligt
efter den dagen.

Val av styrelse
Torbjörn Magnusson, Pernille Erenbjerg, Nigel Hinshelwood, Robin
Lawther, Sarah Russell, Birger Steen och Maria Varsellona omvaldes
till styrelseledamöter och Kari Jordan, Petra van Hoeken och John
Maltby valdes till nya styrelseledamöter till nästa ordinarie
bolagsstämma. Torbjörn Magnusson valdes till ny styrelseordförande.

I Bolagets styrelse ingår dessutom tre ordinarie styrelseledamöter och
en suppleant som utses av arbetstagarna: Gerhard Olsson, Hans
Christian Riise, Dorrit Groth Brandt och Kari Ahola (suppleant).

Styrelsebeslut
Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet valdes Kari
Jordan till styrelsens vice ordförande.

Med verkan från den 1 januari 2019 bildades den nya Group Risk &
Compliance-funktionen, som kombinerade de befintliga
koncernfunktionerna Group Compliance och Group Risk Management &
Control i den andra försvarslinjen till en organisatorisk enhet. För
att justera styrelsekommittéernas struktur till den operationella
risk-strukturen, har styrelsen beslutat att tilldela uppgifter
rörande regelefterlevnad, som för närvarande omfattas av drifts- och
regelverkskommitténs uppgifter, till riskkommittén för att på så sätt
ha en styrelsekommitté för ärenden som rör den andra försvarslinjen.
För att återspegla förändringarna av uppgifterna har drifts- och
regelverkskommittén döpts om till driftskommittén.

Styrelsen utsåg ledamöter att ingå i de fyra styrelsekommittéerna
enligt följande.

Sarah Russell (ordförande), Pernille Erenbjerg, Petra van Hoeken och
Torbjörn Magnusson utsågs till ledamöter av revisionskommittén.

Nigel Hinshelwood (ordförande), Petra van Hoeken, John Maltby, Birger
Steen och Maria Varsellona utsågs till ledamöter av riskkommittén.

Robin Lawther (ordförande), Kari Jordan, Torbjörn Magnusson och
Gerhard Olsson utsågs till ledamöter av ersättningskommittén.

Birger Steen (ordförande), Pernille Erenbjerg, Nigel Hinshelwood och
John Maltby utsågs till ledamöter av driftskommittén.

Val av revisor
PricewaterhouseCoopers Oy omvaldes till revisor till nästa ordinarie
bolagsstämma.

PricewaterhouseCoopers Oy har meddelat att CGR Juha Wahlroos
fortsätter som huvudansvarig revisor.

Arvode
Årsstämman beslutade om arvode åt styrelsens ledamöter med 300 000
euro åt ordföranden, 145 000 euro åt vice ordföranden och 95 000 euro
åt övriga ledamöter.

Arvode för arbete i styrelsens driftskommitté, revisionskommitté och
riskkommitté ska därutöver utgå med 60 000 euro åt
utskottsordföranden och 30 000 euro åt övriga ledamöter och för
arbete i styrelsens ersättningskommitté med 42 000 euro åt
utskottsordföranden och 26 000 euro åt övriga ledamöter.

Bolaget betalar eller ersätter styrelseledamöternas alla direkta
utgifter, inklusive resor, transport och logi i samband med
styrelsearbete.

Inget arvode betalas till styrelseledamöter som är anställda i
Nordeakoncernen.

Revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Inrättande av ett permanent nomineringsråd och godkännande av
arbetsordningen för nomineringsrådet

Stämman beslutade att inrätta ett permanent nomineringsråd samt
godkände arbetsordningen för nomineringsrådet. Nomineringsrådet har
till uppgift att förbereda förslag till bolagsstämman till
styrelsesammansättning, styrelseordförande och ersättning till
styrelseledamöterna samt att presentera förslagen vid bolagsstämman.
Vid fullgörande av sin uppgift ska nomineringsrådet även ta hänsyn
till kraven i kreditinstitutslagen och vidare utföra de ytterligare
uppgifter som framgår däri. Nomineringsrådet ska inom sig utse en
ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara nomineringsrådets
ordförande.

Nomineringsrådet konstitueras årligen och ska bestå av styrelsens
ordförande samt ytterligare fyra ledamöter, som utses av de fyra
aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Nordea den
31 augusti året före den ordinarie bolagsstämman. Nomineringsrådets
uppdrag gäller till dess att ett nytt nomineringsråd har
konstituerats.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av särskilda
rättigheter som berättigar till aktier (konvertibler)

Styrelsen bemyndigades att för tiden fram till utgången av nästa
ordinarie bolagsstämma fatta beslut om emission av särskilda
rättigheter som berättigar till att mot betalning få nya aktier eller
egna aktier som innehas av bolaget (konvertibler). Maximiantalet
aktier som kan komma att emitteras enligt detta bemyndigande uppgår
till 404 995 191 aktier, vilket motsvarar cirka 10 % av nuvarande
antal aktier utgivna av bolaget. Emission av särskilda rättigheter
med stöd av bemyndigandet får ske med eller utan företrädesrätt för
befintliga aktieägare och ska ske på marknadsmässiga villkor.

Nordea behöver uppfylla vissa kapitalkrav i enlighet med europeisk och
finsk lagstiftning. Inom ramen för denna lagstiftning kan
kapitalinstrument som absorberar förluster genom konvertering till
aktier användas för att möta delar av kapitalkravet. Syftet med
bemyndigandet är att möjliggöra en flexibel och effektiv anpassning
av bolagets kapitalstruktur till kapitalkraven.

Förvärv av egna aktier i värdepappersrörelsen
Bolagsstämman beslutade att Nordea, före slutet av nästa ordinarie
bolagsstämma, löpande får förvärva egna aktier för att underlätta
värdepappersrörelsen. I dess verksamhet inom värdepappersrörelsen
agerar Nordea bland annat som marknadsgarant för dess egna aktier på
de aktuella börserna och i index i vilka Nordeaaktier utgör en
betydande andel samt erbjuder andra till aktierna relaterade
produkter. Bolagets egna aktier får förvärvas på annat sätt än i
proportion till aktieägarnas aktieinnehav (riktade förvärv).
Underlättandet av bolagets verksamhet inom värdepappersrörelsen, inom
vilken också möjligheten till handel i egna aktier ryms, utgör ett
vägande ekonomiskt skäl till riktade förvärv. Antalet egna aktier som
ska förvärvas får inte överstiga 175 000 000 aktier, vilket motsvarar
cirka 4,32 % av bolagets aktier.

Överlåtelse av egna aktier i värdepappersrörelsen
Bolagsstämman beslutade att Nordea, före slutet av nästa ordinarie
bolagsstämma, får överlåta egna aktier inom ramen för sin verksamhet
inom värdepappersrörelsen med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt genom en riktad aktieemission. Underlättandet av
bolagets verksamhet inom värdepappersrörelsen, inom vilken också
möjligheten till handel i egna aktier ryms, utgör ett vägande
ekonomiskt skäl till en riktad emission. Antalet egna aktier som ska
överlåtas får inte överstiga 175 000 000 aktier, vilket motsvarar
cirka 4,32 % av bolagets aktier.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets
egna aktier

Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om förvärv av högst 225 000
000 aktier, motsvarande cirka 5,56 % av det totala antalet aktier i
bolaget, med förbehåll för att det sammanlagda antalet av egna aktier
som Nordea kan inneha vid varje enskilt tillfälle inte får överstiga
10 % av samtliga aktier. Aktierna kan förvärvas vid ett eller flera
tillfällen, antingen genom ett erbjudande till samtliga aktieägare på
lika villkor eller på annat sätt och i annan proportion än till
aktieägarnas aktieinnehav (riktade förvärv). Egna aktier ska
förvärvas genom användandet av bolagets fond för inbetalt fritt eget
kapital. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris som inte
överstiger det pris som fastställs på den relevanta börsen vid
förvärvstidpunkten eller i övrigt till ett pris som fastställs på
marknaden.

Bolagets egna aktier får förvärvas i syfte att användas till bolagets
rörliga ersättningsplaner i enlighet med regulatoriska krav och/eller
för nya rörliga ersättningsplaner till verkställande
befattningshavare, ledande befattningshavare, andra materiella
risktagare samt övriga anställda efter vad som är lämpligt, eller för
att optimera bolagets kapitalstruktur, eller för att användas som
betalning i samband med förvärv av bolag och affärsverksamheter och
kan följaktligen vidare överlåtas, eller ogiltigförklaras. Antalet av
bolagets egna aktier som ska förvärvas för ersättningsändamål får
dock inte överstiga 25 000 000 aktier och antalet av bolagets egna
aktier som ska förvärvas för optimering av kapitalstrukturen får inte
överstiga 200 000 000 aktier.

Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om samtliga övriga villkor
rörande förvärv av bolagets egna aktier, inklusive hur aktier ska
förvärvas och om förvärvade aktier ska överlåtas eller
ogiltigförklaras. Bemyndigandet är giltigt till och med det tidigare
av (i) utgången av nästa ordinarie bolagsstämma, och (ii) 18 månader
från den ordinarie bolagsstämmans beslut.

Styrelsens beslut att förvärva aktier med stöd av det föreslagna
bemyndigandet är villkorat av att bolaget har erhållit nödvändiga
regulatoriska tillstånd från den Europeiska Centralbanken.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om aktieemission eller
överlåtelse av bolagets egna aktier

Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om emissioner av nya aktier
eller överlåtelse av egna aktier till ett antal om högst 30 000 000
aktier, motsvarande cirka 0,74 % av det totala antalet aktier i
bolaget, vid ett eller flera tillfällen. Aktierna kan emitteras eller
överlåtas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktade
emissioner). De aktier som ska emitteras eller överlåtas ska användas
för att implementera bolagets rörliga ersättningsplaner i enlighet
med regulatoriska krav och/eller för nya rörliga ersättningsplaner
till verkställande befattningshavare, ledande befattningshavare,
andra materiella risktagare samt övriga anställda efter vad som är
lämpligt, eller för att användas som betalning i samband med förvärv
av bolag och affärsverksamheter.

Bemyndigandet är giltigt till och med det tidigare av (i) utgången av
nästa ordinarie bolagsstämma, och (ii) 18 månader från den ordinarie
bolagsstämmans beslut.

Maximal kvot mellan den fasta och den rörliga komponenten av den
totala ersättningen

Bolagsstämman fattade följande beslut om maximal kvot mellan den fasta
och den rörliga ...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.