Du är här

2018-08-28

Nordic Iron Ore: Senarelagt datum avseende första handelsdag på Nasdaq First North

I samband med Nordic Iron Ores listning på Nasdaq First North
Stockholm har tidigare kommunicerats att första handelsdag var
beräknad att bli onsdagen den 29 augusti 2018. Bolagets ansökan är
per idag inte färdigbehandlad vilket innebär att första handelsdagen
flyttas fram, från den preliminära listningsdag som tidigare
kommunicerats, till september. Skälet till förseningen är den nyligen
genomförda kompletteringen och omstruktureringen i bolagets ledning,
vilken erfordrat kompletteringar i ansökan och därmed senarelagt
handläggningen hos Nasdaq. Detaljerad information, med uppgift om
datum för första handelsdag, kommer att offentliggöras så snart den
nya tidsplanen fastlagts.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Hamilton
Advokatbyrå legal rådgivare till Bolaget i samband med listningen.
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband
med listningen.

Nordic Iron Ore har anlitat Wildeco Ekonomisk Information AB som
Certified Adviser på Nasdaq First North. För mer information,
vänligen besök www.wildeco.se.

Kort om Nordic Iron Ore

Nordic Iron Ore AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag med
målsättningen att återuppta och utveckla järnmalms-produktionen i
Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg samt utveckla det
mellanliggande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på
plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna
producera järnmalm med mycket hög kvalitet. För mer information, se
www.nordicironore.se.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell
rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende
kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och
avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess
ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det
globala nätverket M&A Worldwide som består av 51 M&A-rådgivare och
investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett
värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är
medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB.
www.stockholmcorp.se

För mer information, kontakta:

Tomas Olofsson, Styrelseordförande, Nordic Iron Ore

Tel: +46 (0)70-564 0350, e-post: tomas.olofsson@nordicironore.se

VIKTIG INFORMATION

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA
ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT
TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN NEDAN.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk
myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt
och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i
detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det
prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och som hålls
tillgängligt på www.nordicironore.se. Distributionen av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta,
eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala
restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra
ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa
aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper
vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant
erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva
framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling,
eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt
undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan
jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett
erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna
värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer
inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från
1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA
utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill
relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till
allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får
inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt
eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Singapore, Sydafrika eller till någon annan jurisdiktion där
distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle
vara olagligt.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-iron-ore/r/senarelagt-datum-avseende-fo...
http://mb.cision.com/Main/2831/2602606/898767.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.