Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-25

Nordic Mines AB: NORDIC MINES AB (publ) Bokslutskommuniké 2015

Fjärde kvartalet 2015

* Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till
0,0 miljoner kornor (0,0 miljoner kronor).
* Rörelseresultatet uppgick till 80,3 miljoner kronor (-38,7 miljoner
kronor), huvudsakligen till följd av vinsten från förvärvet av utestående
bankskuld.
* Periodens resultat efter skatt uppgick till 76,1 miljoner kronor (-45,6
miljoner kronor), motsvarande 0,36 kr (-0,86 kr) per aktie.
* Likvida medel uppgick vid periodens slut till 32,6 miljoner kronor (21,1
miljoner kronor, 30 september 2015). Bolaget har vid rapportdagen inte
tillräckligt med likviditet för att täcka sitt behov under de kommande tolv
månaderna.
* Eget kapital uppgick vid periodens slut till 524,9 miljoner kronor (390,0
miljoner kronor, 30 september 2015).
* Den 16 oktober 2015 tillkännagav Nordic Mines ("Nordic Mines" eller
"Bolaget" och tillsammans med dotterbolagen "Koncernen") Nordic Mines
styrelses ("Styrelsen") beslut angående de slutliga villkoren för emission
med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare
("Företrädesemission").
* Den 21 oktober 2015 höll Nordic Mines en extra bolagsstämma
("Oktoberstämman") för att fatta beslut kring Styrelsens förslag om den
kommande Företrädesemissionen. Samma dag tillkännagav Nordic Mines också en
bolagsuppdatering med anledning av Bolagets VDs presentation på
Oktoberstämman där Eva Kaijser beskrev Bolagets aktiviteter och strategier
framöver.
* Den 23 oktober 2015 publicerade Nordic Mines ett prospekt med anledning av
Företrädesemissionen innehållandes bland annat ny finansiell information
kring Bolaget.
* Den 9 november 2015 tillkännagav Nordic Mines att man nått en slutlig
överenskommelse med Bolagets långivare om att Nordic Mines ska förvärva
långivarnas samtliga fordringar på koncernbolagen enligt befintligt
projektfinansieringsavtal. Samma dag publicerades även ett tilläggsprospekt
avseende Företrädesemissionen med anledning av överenskommelsen.
* Den 13 november 2015 tillkännagav Nordic Mines resultatet av
Företrädesemissionen, där teckningsanmälningar motsvarande cirka 80
miljoner kronor inkommit, vilket medförde att Bolaget fick en ny
majoritetsägare i Lau Su Holding AB ("Lau Su" eller "Majoritetsägaren").
* Den 16 november 2015 offentliggjorde Nordic Mines ett tilläggsprospekt
avseende Företrädesemissionen. Tilläggsprospektet togs fram dels med
anledning av att Bolaget efter Företrädesemissionen skulle komma att få en
ny majoritetsägare i Lau Su, dels med anledning av det aktiebaserade
vederlag som skulle erläggas till Lau Su i och med slutförandet av
Företrädesemissionen.
* Den 18 november 2015 observationsnoterades Nordic Mines aktie i avvaktan på
inbetalning av slutlig emissionslikvid.
* Den 1 december 2015 tillkännagav Nordic Mines att Bolaget erhållet
betalningar om cirka 80 miljoner kronor i Företrädesemission, varpå
Styrelsen deklarerade att villkoren för Företrädesemissionen därmed ansågs
uppfyllda.
* Den 14 december 2015 togs observationsnoteringen för Nordic Mines aktie
bort.
* Den 14 december 2015 tillkännagav Nordic Mines att Bolaget slutfört
återköpet av utestående bankskuld enligt tidigare ingångna överenskommelse
med Bolaget långivare.
* Den 14 december 2015 kallade Nordic Mines till en extra bolagsstämma att
avhållas den 7 januari ("Januaristämman") 2016 med syfte att välja en ny
styrelse för Bolaget som avspeglar den nya ägarstrukturen i Nordic Mines.

Januari - december 2015

* Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till
0,0 miljoner kronor (62,9 miljoner kronor).
* Rörelseresultatet uppgick till 13,0 miljoner kronor, huvudsakligen till
följd av vinsten från förvärvet av utestående bankskuld (305,2 miljoner
kronor, huvudsakligen till följd av ackordsvinster).
* Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,0 miljoner kronor (125,8
miljoner kronor), motsvarande 0,00 kr (6,62 kr) per aktie.

Betydande händelser efter 31 december 2015

* Den 5 januari 2016 annonserade Bolagets nya majoritetsägare ett förslag
till ny styrelse för Nordic Mines.
* Den 7 januari 2016 avhöll Nordic Mines Januaristämman, då den nya styrelsen
för Bolaget valdes.
* Den 13 januari 2016 kom Aktiemarknadsnämnden med ett uttalande avseende
Nordic Mines. SeAktiemarknadsnämndens uttalande rörande Nordic Mines .
* Den 3 februari 2016 tillkännagav Nordic Mines förändringar i Bolagets
ledningsgrupp. D. Saradhi Rajan utsågs till VD i Nordic Mines. Därutöver
utsågs även Nigel Pickett och Andrew Malim till nya medlemmar i Bolagets
ledningsgrupp. Vidare tillkännagavs att nuvarande VD Eva Kaijser samt
Bolagets CFO Jonatan Forsberg båda har valt att lämna sina respektive
poster hos Nordic Mines senast vid februari månads utgång 2016.
* Den 19 februari 2016 tillkännagav Nordic Mines sammansättningen i
valberedningen inför den ordinarie årsstämman 2016.

För ytterligare information kontakta:

D. Saradhi Rajan, +44 743 271 1564
Eva Kaijser, CEO, +46 70 932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, +46 76 105 13 10

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ)
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00
den 25 februari 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan
i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är
en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines
aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.
Se även
www.nordicmines.com

NORDIC MINES AB (publ) Bokslutskommuniké 2015
http://hugin.info/138647/R/1989188/730537.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nordic Mines AB via Globenewswire

HUG#1989188

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.