Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-13

Nordic Mines AB: Nordic Mines tillförs cirka 80 miljoner kronor i nyemission och får en ny industriell huvudägare

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien,
Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i
någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle
vara olaglig.

PRESSMEDDELANDE, 13 november 2015

Nordic Mines tillförs cirka 80 miljoner kronor i nyemission och får en ny
industriell huvudägare

Teckningsanmälningar motsvarande cirka 80 miljoner kronor har inkommit i
Nordic Mines AB (publ) ("
Nordic Mines
" eller "
Bolaget
")
nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare("
Företrädesemissionen
"). Styrelsen i Nordic Mines ("
Styrelsen
") gör därmed bedömningen att förutsättningarna för att nå en tillräcklig
anslutningsgrad i Företrädesemissionen är goda och att
samtliga villkor för Företrädesemissionen bör kunna uppfyllas. Nordic Mines
kan då även fullgöra sina åtaganden enligt det avtal med Bolagets långivare
som ingicks den 6 oktober 2015 om att Nordic Mines ska förvärva långivarnas
samtliga fordringar på koncernbolag enligt befintliga
projektfinansieringsavtal.

Förutsatt att inkomna teckningsanmälningar infrias får Nordic Mines en ny
huvudägare i form av Lau Su Holding AB ("Investeraren
") med en total ägarandel om 61,5 procent. Investeraren kontrolleras av ett
antal investerare med bakgrund i bland annat den indiska guldbranschen. Bland
investerarna kan nämnas raffinaderiet Royal Refinery Private Limited, vilket
är baserat i Mumbai, Indien.

"Vi är nöjda med det preliminära utfallet av företrädesemissionen och stödet
från såväl gamla aktieägare som från vår nya huvudägare. När
emissionslikviden erhålls kan vi slutföra det avtal som träffats med bolagets
långivare om förvärv av bankskulden och därmed återfå full kontroll över
pantsatta tillgångar. Nordic Mines får nu en finansiell uthållighet i väntan
på ett mer gynnsamt guldpris och även möjlighet att göra en strategisk resa
tillsammans med vår nya ägarbas",
säger Nordic Mines VD Eva Kaijser i en kommentar till emissionsutfallet.

Företrädesemissionen

Företrädesemissionen beslutades av Styrelsen den 20 september 2015 och
godkändes den 21 oktober 2015 av Nordic Mines extra bolagsstämma.

Bolaget har nu erhållit anmälningar om teckning av nya aktier i
Företrädesemissionen uppgående till 397 272 829 aktier, därutöver tillkommer
114 419 495 aktier vilka betalas genom kvittning av Investerarens
aktiebaserade åtagandeersättning (seÅtagande om teckning av nya aktier
nedan). Detta innebär att antalet aktier i Bolaget ökar till totalt 565 722
756 aktier och att Bolagets aktiekapital ökas med 5 116 923,24 kronor till 5
616 923,24 kronor. Av de för teckning anmälda aktierna har 150 377 749 aktier
anmälts för teckning med företrädesrätt och 246 895 080 aktier har anmälts
utan företrädesrätt.

Betalning

Betalningsavier kommer att skickas ut till aktietecknarna inom de närmsta
dagarna. Betalning av emissionslikviden i Företrädesemissionen ska göras i
enlighet med instruktion däri till ett särskilt konto hos Evli Bank.
Emissionslikviden kommer att släppas till Bolaget först sedan erforderliga
inbetalningar av emissionslikviden har erhållits, vilket beräknas ske omkring
den 28 november 2015, varefter Företrädesemission kan slutföras.

När betalning för de nya aktierna gjorts kommer betalda tecknade aktier (BTA)
bokas ut på respektive aktietecknares VP-konto. Detta beräknas ske först
under vecka 49. Dessa BTA:s kommer att handlas på Nasdaq Stockholm. Så snart
aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer de BTA:s som
erhållits att omvandlas till nya aktier.

De nya aktier som erhålls kommer att bli föremål för handel på Nasdaq
Stockholm.

Åtagande om teckning av nya aktier

Bolaget har ingått avtal med Investeraren som åtagit sig att teckna nya aktier
för ett sammanlagt belopp om 46,7 miljoner kronor. Som vederlag för åtagandet
har Investeraren enligt avtalet rätt till en aktiebaserad ersättning som
kommer att erläggas genom kvittning mot ytterligare aktier i samband med
Företrädesemissionens slutförande. Efter genomförd Företrädesemission, men ej
inräknat aktier erhållna genom den aktiebaserade ersättningen, motsvarar
Investerarens ägarandel 51,7 procent. Efter kvittning av den aktiebaserade
ersättningen ökar Investerarens ägarandel efter genomförd Företrädesemission
till 61,5 procent.

Investeraren har ansökt om och erhållit ett undantag från budplikt från
Aktiemarknadsnämnden i och med att dess ägarandel kommer att överstiga 30
procent av rösterna i Bolaget till följd av ett infriande av dess åtagande i
Företrädesemissionen (AMN 2015:35).

Ett tilläggsprospekt kommer att offentliggöras med anledning av informationen
i detta pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta:

Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01

Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 13 november
2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan
i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är
en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines
aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även
www.nordicmines.se.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Nordic Mines. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier
i Nordic Mines kommer endast att ske genom det prospekt som offentliggjorts
av Nordic Mines på dess hemsida.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där
sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller
skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad
som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte
heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana
restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, obetalda tecknade aktier, betalda tecknade aktier eller
aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United
States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och
får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt,
inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant
delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Nordic Mines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan",
"planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är
grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och
omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende
framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/138647/R/1966659/718256.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nordic Mines AB via Globenewswire

HUG#1966659

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.