Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-01

Nordic Mines AB (publ): Återpublicering av kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Bolagets kallelse till årsstämma återpubliceras här med redaktionella
ändringar under punkterna nio och elva.

Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), org. nr. 556679-1215 ("Bolaget") kallas
härmed till årsstämma fredagen den 30 juni 2017, kl. 13.30 på Azets Insight
AB:s kontor på Lindhagensgatan 94, Stockholm.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 23 juni 2017, och dels
senast den 26 juni 2017, helst före kl. 15, anmäla sitt deltagande till
Bolaget antingen under adress: Nordic Mines AB (publ), c/o Azets Insight AB
Att. Ludmilla Lundberg, Box 34212, 100 26 Stockholm, per telefon +46 70 268
81 13, eller via e-post till ludmilla.lundberg@azets.net.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om
aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman
genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida
www.nordicmines.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda
dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman
insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte
vara äldre än fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta
vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear
Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 23 juni 2017 och
förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning
1) Stämmans öppnande
2) Val av ordförande på stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Val av en eller två justeringsmän
5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6) Godkännande av dagordning
7) Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt
revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
8) Beslut om:
a) fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultat- och
koncernbalansräkning
b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9) Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
10) Fastställande av arvode till styrelse och revisor
11) Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
12) Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
13) Beslut om:
a) ändring av bolagsordningen; och
b) minskning av Bolagets aktiekapital
14) Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare
15) Beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom fondemission
16) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre
justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
17) Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016 samt att
vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 97 529 000 kronor.

Punkt 9 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och
revisorssuppleanter

Den enskilt största aktieägaren Lau Su Holding AB föreslår att styrelsen för
tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter.

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som
revisor.

Punkt 10 - Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Den enskilt största aktieägaren Lau Su Holding AB har föreslagit att arvodet
till styrelseledamöterna kvarstår i enlighet med årsstämmans beslut den 30
juni 2016, vilket innebär att ersättning till styrelseledamöter ska uppgå
till 200 000 kronor per person och år till oberoende styrelseledamöter och
att beroende styrelseledamöter inte får någon ersättning. Valberedningen
föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Då den sittande styrelsen har ställt sina platser till förfogande föreslår den
enskilt största aktieägaren Lau Su Holding AB att Fredrik Zettergren, Denise
Lagercrantz, Ludmilla Lundberg Pranay Panda och Göran Lundsten väljs till nya
styrelseledamöter. Fredrik Zettergren föreslås väljas till styrelsens
ordförande.

Fredrik Zettergren (född 1969)
Fredrik Zettergren, född 1969, är en av Sveriges framstående advokater och har
vid tre tillfällen inom fältet affärsjuridik nominerats till "Advokaternas
Advokat". Av svensk rättshistorias sju mest svårvunna skattemål har Fredrik
två segrar på sin meritlista. Fredrik har lång erfarenhet av stora och
komplexa mål inom bolagsstyrning, förhandling, skatteprocess och
skatterevision. Innan Fredrik blev partner i advokatfirman
Zettergren&Lagercrantz var han hos Fylgia AB. Fredrik har utöver juristexamen
en officersexamen vid Artilleriets officershögskola. Han är medlem av
Advokatsamfundet. Fredrik är oberoende i förhållande till Bolaget och
Bolagets ledning men beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget:
Inga aktier

Göran Lundsten

(född 1960)
Göran Lundsten, född 1960, är verksam affärsjurist och partner vid Hellströms
Advokatbyrå. Tidigare har Göran varit verksam som juridisk rådgivare till
Försäkrings AB Skandia, börsnoterade vid Nasdaq OMX och verkat som jurist vid
Mannheimer Swartling Advokatbyrå och Arthur Andersen revisionsbyrå. Göran har
lång erfarenhet av styrelsearbete både som ledamot och sekreterare vid flera
bank- och försäkringsbolag såsom Skandia (börsnoterade vid Nasdaq) COOP Bank,
Gaming Corps AB (börsnoterade vid Nasdaq First North), Fair Investments AB
(kapitalförvaltning). Görans huvudsakliga kompetensområde är bolags- och
finansieringsrätt med tyngdpunkt på rådgivning och bolagstyrning som regleras
under Finansinspektionen samt finansiell rådgivning för börsnoterade bolag
vid Nasdaq OMX. Göran är medlem av Advokatsamfundet sedan 2004 och avlade
juristexamen 1984 vid Stockholms universitet. Göran är oberoende i
förhållande till Bolaget och Bolagets ledning och oberoende i förhållande
till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget:
Inga aktier

Ludmilla Lundberg (född 1955)
Ludmilla Lundberg, född 1955, har mer än 20 års erfarenhet av verifiering och
rapportering som ekonomisk internrevisor och chefsekonom i stora börsnoterade
bolag som ABB, Skanska, Vattenfall, SEB och Visma. Tidigare har Ludmilla
innehaft position som tillförordnad ekonomichef i det börsnoterade bolaget
Copperstone Resources AB. Ludmillas långa erfarenhet kommer väl till pass med
att utveckla bolagsstyrning och driva och förbättra redovisning och
rapportering. Ludmilla är beroende i förhållande till Bolaget och Bolagets
ledning men oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget:
Inga aktier

Pranay Panda (född 1971)
Pranay Panda, född 1971, är för nuvarande ordförande för Lau Su Holding AB,
som är den största aktieägaren i Nordic Mines AB. Han har mer än 20 års
erfarenhet, varav 15 år som investerare inom kapital- och valutamarknaden
(risk, värdering, fusion, bolagsförvärv och post-bolagsförvärv) och som
entreprenör och rådgivare vid Deloitte och Bearing Point (tidigare KPMG),
vidare har Pranay i över fem år arbetat med varumärkeshantering vid DDB och
Lowe group. Pranay har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm och en
Fil.kand i matematik från universitetet vid Poona i Indien. Idag är Pranay
aktiv ledamot i Lau Su Holding AB och Lau Su Investment AB. Pranay är
oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning och beroende i
förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget:
123 010 854 aktier indirekt genom Lau Su Holding AB

Denise Lagercrantz(

(född 1980

)
Denise Lagercrantz, född 1980, är advokat, offentlig försvarare och
affärsjurist. Denise har teknisk erfarenhet av förundersökningar och kunskap
om utvärdering av bolagsstyrning, speciellt i rättsfall där bolagsstyrning
får allt större betydelse. Idag är Denise partner vid Zettergren&Lagercrantz
och medlem av Advokatsamfundet. Tidigare arbetade hon vid Kerstin Koortis
advokatbyrå. 2007 tog Denise juristexamen vid Stockholms universitet. Idag är
Denise oberoende i förhållande till både Bolaget och Bolagets ledning och
oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget:
Inga aktier

Valberedningen föreslår, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, nyval
av det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor. KPMGs
förslag till huvudansvarig revisor kommer att meddelas av Bolaget innan
stämman.

Punkt 12 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av
ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
Dessa utgörs av VD och andra ledande befattningshavare i Bolaget och dess
dotterbolag. Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande riktlinjer
för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor till ledande
befattningshavare i Bolaget.

Principerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt
för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt.
Styrelsens förslag baseras på att Bolagets ersättningsnivå och
ersättningsstruktur för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig.

Fast lön
Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på varje individs ansvar och
roll såväl som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

Rörlig lön
Den rörliga lönen för ledande befattningshavare inom Bolaget ska vara
strukturerad som en variabel komponent av det totala kontanta
ersättningspaketet och kriterierna för den rörliga lönen ska vara relaterade
till uppfyllandet av uppställda mål. Syftet med de rörliga ersättningarna är
att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. Kriterierna för denna rörliga
kompensation ska revideras årligen av styrelsen för att säkerställa att målen
står i linje med gällande affärsstrategier. Den andel av den totala
ersättningen som utgörs av rörlig lön varierar beroende på befattning och ska
kunna utgöra högst 50 procent av den fasta lönen vid full måluppfyllelse och
vara kontant baserad. Planen ska också innehålla en lägsta...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.