Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-20

Nordic Paper Delårsrapport januari-juni 2021

Kvartalsresultat april - juni

  • Nettoomsättningen ökade med 3% till MSEK 790 (767), exklusive negativa valutaeffekter var ökningen 10%
  • Under kvartalet beslutade bolaget att upphöra med massaproduktionen vid anläggningen i Säffle under året och med anledning av beslutet gjordes en avsättning för engångskostnader om MSEK 76 kopplade till återställning av byggnader och mark
  • EBITDA uppgick till MSEK 84 (154). Exklusive avsättningen för kostnader om MSEK 76 för återställning av byggnader och mark i Säffle uppgick justerad EBITDA till MSEK 160 (154)
  • EBITDA-marginalen uppgick till 10,7% (20,1) och justerad EBITDA-marginal uppgick till 20,3% (20,1)
  • Justerat rörelseresultat uppgick till MSEK 131 (128), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 16,6% (16,7)
  • Periodens resultat uppgick till MSEK 35 (93)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var MSEK 134 (193)
  • Resultat per aktie uppgick till SEK 0,53 (1,39*)
  • Avkastning på operativt kapital var 18,4% (33,7)
  • Försäljningsvolymen ökade med 7% till 74 kton (69)

nyckeltal

MSEK 2021 2020 Δ, 2021  2020  Δ, % R 12 m 2020
Kv2 Kv2 % Jan  Jan Helår
-jun -jun
Nettoomsättning 790 767 3 1 562 1 593 -2 2 872 2 903
EBITDA 84 154 -45 219 328 -33 348 458

Justerad EBITDA 160 154 4 295 328 -10 424 458
EBITDA-marginal, % 10,7 20,1 14,0 20,6 12,1 15,8
Justerad EBITDA 20,3 20,1 18,9 20,6 14,8 15,8
-marginal, %
Justerat 131 128 2 237 276 -14 309 348
rörelseresultat
Justerad 16,6 16,7 15,2 17,3 10,8 12,0
rörelsemarginal, %
Periodens resultat 35 93 -62 116 215 -46 159 258

Resultat per aktie, 0,53 1,39* 1,74 3,22* 2,38 3,85
kr
Kassaflöde från den 134 193 -31 180 190 -5 293 352
löpande verksamheten
Avkastning på 18,4 33,7 18,4 33,7 18,4 26,9
operativt kapital
12m, %
Nettoskuld/EBITDA 2,1 -0,0 2,1 -0,0 2,1 1,6
12m, multipel**
Försäljningsvolym, 74 69 7 149 142 5 274 267
kton

* Omräknat för den split av bolagets stamaktier, 1 400:1, som beslutades på extra bolagsstämma den 1 oktober 2020.

** Negativt värde vid nettokassa
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niclas Eriksson, CFO
Tel: 0705 654 257
E-post: niclas.eriksson@nordic-paper.com

Henrik Essén, Head of Strategy and IR
Tel: 0730 573 801
E-post: henrik.essen@nordic-paper.com

 

Denna information är sådan som Nordic Paper Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2021 kl. 07.30 CET.

Författare Cision