Du är här

2017-08-29

NorInvent AB: Halvårsrapport januari - juni 2017

Med "Bolaget" eller "NorInvent" avses NorInvent AB (publ) med
organisationsnummer 556982-7107.

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2017-01-01 - 2017-06-30)

· Intäkterna uppgick till 148 (70) KSEK.
· Resultatet före skatt uppgick till -2 763 (-1 791) KSEK.
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,19 (-0,15) SEK.
· Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2017 till 68 % (82 %).

Andra kvartalet (2017-04-01 - 2017-06-30)

· Intäkterna uppgick till 138 (53) KSEK.
· Resultatet före skatt uppgick till -1 060 (-1 095) KSEK.
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,07 (-0,09) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 14 298 686
aktier. Vid samma period föregående år hade Bolaget 11 967 117
aktier.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017

· NorInvent noterades på AktieTorget.

· Paul Hasselgren tillträdde som ny VD för Bolaget.

· Bolaget tillfördes 1,5 MSEK i konvertibellån.

· Bolaget beviljades patent i Sydkorea.

· Bolaget utökade sin utvecklingsportfölj med pilotsubstansen
sildenafil (Viagra)

· Vid årsstämman bemyndigades styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om emission
av högst 10 000 000 aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt mot kontant betalning med de begränsningar som följer
av Bolagets bolagsordning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Lyckade initiala inbindningsstudier med pilotsubstansen
sildenafil.

VD Paul Hasselgren har ordet

Det första halvåret har varit mycket händelserikt. Vi har sett
framgångar med utvecklingen av XtriG, en lyckad nyemission, en
strategiskt viktig organisationsförändring och vi har blivit ett
noterat bolag.

NorInvent har fått en modern dynamisk organisationsstruktur och är nu
en s.k. "virtuell organisation" med ett minimalt antal anställda där
kompetenser kontrakteras efter behov. För oss innebär den dynamiska
strukturen besparingar med avsevärt minskade fasta kostnader. Våra
resurser kan utnyttjas effektivare, samtidigt som ger det oss
tillgång till kompetenser av högsta kvalité inom varje område.

Vi har i samarbete med ett fristående forskningsföretag (CRO, Contract
Research Organization) genomfört lyckade initiala inbindingsstudier
med pilotsubstanserna ibuprofen och nikotin. I början på augusti
kunde vi meddela att även en tredje pilotsubstans, sildenafil, binder
till delar av XtriG. Dessa resultat är mycket positiva och en
förutsättning för vårt vidare arbete.

I maj noterades NorInvent på AktieTorget och tidigare under våren
genomförde Bolaget en lyckad nyemission som gav 6,1 MSEK i influten
likvid, före avdrag för emissionskostnader. Det är vår uppfattning
att vi har medel för att driva verksamheten fram t.o.m. det andra
kvartalet 2018 och nå uppsatta delmål. Det första av dessa delmål är
en "Proof of Mechanism" under hösten 2017. Därefter följer
toxikologistudier och formulering av en prototyp. Det är vår
bedömning att vi under våren kan inleda arbetet med nästa stora
delmål; en "Proof of Concept".

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det första halvåret har varit
mycket positiv för NorInvent. De framgångar vi har uppnått - både vad
gäller utveckling av XtriG men även organisatorisk förändring och
anskaffning av kapital - skapar goda förutsättningar för att nå
uppsatta delmål under hösten och våren.

Jag vill nu tacka alla som valt att bli aktieägare i NorInvent. Jag
hoppas ni, precis som jag, ser fram emot resan mot vårt mål: XtriG
som den av läkemedelsbolagen föredragna Drug Delivery plattformen!

Paul Hasselgren - VD, NorInvent AB

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/norinvent-ab/r/halvarsrapport-januari---juni-2...
http://mb.cision.com/Main/15613/2334992/714909.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.