Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-17

Norsk Hydro : Fjerde kvartal 2015: Prisnedgang på metall, lavere kostnader og rekordproduksjon i Brasil

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt gikk ned til 1.566
millioner kroner i fjerde kvartal, sammenliknet med 2.215 millioner kroner i
tredje kvartal 2015. Nedgangen reflekterer hovedsakelig lavere priser på
aluminium og alumina, og en fortsatt nedgang i realiserte produktpremier, som
delvis er utliknet av positive valutaeffekter. For året som helhet økte
underliggende EBIT fra 5.692 millioner kroner i 2014 til 9.656 millioner
kroner, noe som skyldes positive valutaeffekter og en vellykket gjennomføring
av bransjeledende forbedringsprogrammer på tvers av Hydro.

* Underliggende EBIT: 1.566 millioner kroner for fjerde kvartal, og 9.656
millioner kroner for hele 2015
* Forslag til utbytte for 2015 på 1 krone per aksje
* Rekordhøy produksjon av bauksitt og alumina i kvartalet
* Lavere kostnader, inkludert rekordlave implisitte aluminakostnader
* Lavere realiserte alumina- og all-in aluminiumpriser, høyere priser på
nordisk kraft
* Byggebeslutning for teknologipiloten på Karmøy
* 800 millioner kroner i forbedringer oppnådd på tvers av verdikjeden i 2015
* 3-4% forventet vekst i global etterspørsel etter primæraluminium i 2016,
det globale markedet stort sett i balanse.

- Beslutningen om å bygge teknologipiloten på Karmøy er en viktig milepæl for
aluminium og for vår ambisjon om å være bransjeleder på teknologi og
innovasjon. Vi investerer i framtiden, og utfordrer dagens grenser for
produktivitet og energieffektivitet, sier konsernsjef Svein Richard
Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Bauksitt&Alumina gikk ned sammenliknet med tredje
kvartal, hovedsakelig på grunn av lavere LME- og indeks-tilknyttede
aluminapriser og høyere avskrivningskostnader, som delvis ble utliknet av
høyere salgsvolum og positive valutaeffekter som følge en svakere kurs på
brasilianske real. Produksjonen økte både ved Paragominas og Alunorte, og
nådde et rekordhøyt nivå i kvartalet.

- Jeg er svært fornøyd med den rekordhøye produksjonen av bauksitt og alumina
i Brasil. Dette har bidratt til nok en viktig milepæl for forretningsområdet
Bauksitt&Alumina med den vellykkede fullføringen av forbedringsprogrammet
"Fra B til A", sier Brandtzæg.

- Etter flere vellykkede forbedringsprogrammer i forretningsområdene våre, har
vi nylig økt vår ambisjon med ytterligere 2,9 milliarder kroner i
forbedringer innen utgangen av 2019. Dette arbeidet er avgjørende for at vi
skal opprettholde vår ledende posisjon i bransjen, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Primærmetall gikk ned i fjerde kvartal, grunnet lavere
realiserte priser og produktpremier. Dette ble delvis utliknet av en sterkere
US-dollar og en nedgang i råvarekostnadene, først og fremst som følge av
lavere aluminakostnader. Salgsvolumet var noe lavere grunnet
sesongvariasjoner.

Underliggende EBIT for Metallmarked gikk ned i kvartalet, hovedsakelig som
følge av negative valutaeffekter.

Sammenliknet med tredje kvartal 2015, gikk underliggende EBIT for Valsede
Produkter ned, i hovedsak på grunn av et sesongmessig lavere salgsvolum.

I fjerde kvartal gikk underliggende EBIT for Energi opp, hovedsakelig som
følge av høyere priser i forhold til det lave nivået i kvartalet før og
lavere eiendomsskatt.

Underliggende EBIT for Sapa gikk ned sammenliknet med tredje kvartal,
hovedsakelig grunnet sesongmessig lavere etterspørsel.

Kontantstrøm fra driften var 4,3 milliarder kroner i fjerde kvartal, inkludert
en reduksjon i arbeidskapitalen på 1,7 milliarder kroner. Kontantstrøm
benyttet til investeringsaktiviteter utgjorde 2,1 milliarder kroner. Hydros
netto likviditetsbeholdning økte med 1,8 milliarder kroner i fjerde kvartal
til 5,1 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Ved utgangen av 2014 hadde
Hydro en netto gjeldsposisjon på 0,1 milliarder kroner, som indikerer en
positiv utvikling i Hydros netto likviditetsbeholdning på 5.2 milliarder i
løpet av året.

Ved utgangen av 2015 hadde Hydros bransjeledende forbedringsprogrammer bidratt
med om lag 4,5 milliarder kroner i årlige forbedringer sammenliknet med 2011,
hvorav om lag 800 millioner ble realisert i 2015. For året som helhet økte
underliggende EBIT betydelig, fra 5.692 millioner kroner til 9.656 millioner
kroner. I 2015 rapporterte Bauksitt&Alumina og Valsede Produkter sin beste
EBIT noen gang siden Hydro ble et rent aluminiumselskap i 2007, mens de
underliggende resultatene i Sapa doblet seg sammenliknet med året før.
Negative effekter av lavere realiserte LME-priser og produktpremier ble mer
enn utliknet av positive valutaeffekter av en sterkere US-dollar og løpende
forbedringsarbeid.

Hydros styre foreslår å utbetale et utbytte på 1 kroner per aksje for 2015.
Forslaget reflekterer selskapets langsiktige politikk om å gi sine aksjonærer
en stabil kontantavkastning, samtidig som de usikre markedsutsiktene er tatt
i betraktning. Forslaget til utbytte representerer et utdelingsforhold på 101
prosent for året, noe som gjenspeiler Hydros resultater i 2015 og en sterk
finansiell stilling.

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 725 millioner kroner i
fjerde kvartal. I tillegg til de faktorene som er drøftet over, inkluderte
rapportert EBIT netto urealiserte gevinster på derivater og negative
metalleffekter tilsvarende et negativt beløp på 139 millioner kroner til
sammen. Rapportert resultat omfattet også en kostnad på 285 millioner kroner
knyttet til avviklingen av leiekontrakten for Vækerø Park, og netto tap på
avhendelser på 365 millioner kroner, inkludert et tap på 434 millioner kroner
knyttet til salget av valseverket Slim og en gevinst på 69 millioner kroner
til sammen knyttet til salget av andre eiendeler. I tillegg inkluderte
rapportert resultat en netto kostnad på 53 millioner kroner i Sapa (Hydros
andel etter skatt), inkludert 88 millioner kroner knyttet til
omstrukturering, 73 millioner knyttet til urealiserte gevinster på derivater
og 38 millioner kroner knyttet til netto valutatap.

I forrige kvartal utgjorde rapportert resultat før finansposter og skatt 1.630
millioner kroner, inkludert netto urealiserte tap på derivater og negative
metalleffekter på til sammen 520 millioner kroner. Rapportert resultat
inkluderte også en kostnad på 65 millioner kroner i Sapa (Hydros andel etter
skatt), inkludert 48 millioner kroner knyttet til omstrukturering.

Resultat etter skatt utgjorde 541 millioner kroner i fjerde kvartal, inkludert
en netto valutagevinst på 48 millioner kroner, som hovedsakelig reflekterer
marginale valutasvingninger og -effekter i perioden, i tillegg til en
betydelig reduksjon i konsernintern gjeld i US-dollar. Kvartalet før var
resultat etter skatt et tap på 1.345 millioner kroner, inkludert et netto
valutatap på 3.205 millioner kroner, hovedsakelig på grunn av urealiserte
valutatap på gjeld i US-dollar, spesielt i Brasil, og innebygde derivater i
kraftkontrakter i euro.

For året 2015 som helhet utgjorde rapportert resultat før finansposter og
skatt 8.258 millioner kroner, inkludert netto urealiserte gevinster på
derivater og negative metalleffekter tilsvarende et negativt beløp på 454
millioner kroner til sammen. Rapportert resultat omfatter også en kostnad på
285 millioner kroner knyttet til avvikling av leiekontrakten for Vækerø Park
og andre positive effekter tilsvarende 37 millioner kroner. I tillegg
omfattet rapportert resultat en netto kostnad på 331 millioner kroner for
Sapa (Hydros andel etter skatt), inkludert 256 millioner kroner knyttet til
omstrukturering, 66 millioner knyttet til urealiserte tap på derivater, et
netto valutatap på 23 millioner kroner og andre positive effekter på 14
millioner kroner.

Året før utgjorde rapportert resultat før finansposter og skatt 5.674
millioner kroner, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater og
positive metalleffekter på til sammen 729 millioner kroner. Rapportert
resultat inkluderte også nedskrivningskostnader på 207 millioner kroner, en
nettokostnad på 512 millioner kroner i Sapa, hovedsakelig knyttet til
omstruktureringsaktiviteter og nedskrivning av varige driftsmidler i Kina
(Hydros andel 250 millioner kroner), og andre poster som utgjorde en netto
kostnad på 28 millioner kroner.

I 2015 var resultat etter skatt 2.333 millioner kroner, inkludert et netto
valutatap på 4.397 millioner kroner. Valutatapet i 2015 besto hovedsakelig av
valutatap knyttet til gjeld i US-dollar i Brasil, og innebygde derivater i
kraftkontrakter i euro. Valutatapet omfattet også tap på gjeld i US-dollar i
Norge. Året før utgjorde resultat etter skatt 1.228 millioner kroner,
inkludert et netto valutatap på 3.161 millioner kroner. I 2014 var
valutatapet hovedsakelig knyttet til gjeld i US-dollar og
konsernmellomværende i euro. I 2014 omfattet valutatapet også urealiserte tap
på innebygde derivater i kraftkontrakter oppgitt i euro.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nøkkeltall Millioner kroner, unntatt tall per Fjerde kvartal 2015 Tredje kvartal 2015 % endring forrige kvartal Fjerde kvartal 2014 % endring samme kvartal i fjor Året 2015 Året 2014 |
|aksje |
| Driftsinntekter 20374 21594 (6) % 21656 (6) % 87694 77907 |
| Rapportert resultat før finansposter og skatt 725 1630 (56) % 2295 (68) % 8258 5674 |
|(EBIT) |
| Poster ekskludert 841 586 44 % 591 42 % 1398 18 |
| Underliggende EBIT 1566 2215 (29) % 2886 (46) % 9656 5692 |
| |
| Underliggende EBIT: |
| Bauksitt&Alumina 532 628 (15) % 528 1 % 2421 (55) |
| Primærmetall 407 762 ...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.