Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-02

North Media A/S: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i North Media A/S

Selskabsmeddelelse nr. 09-20
2. marts 2020

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i North Media A/S, CVR-nr.
66 59 01 19.

Generalforsamlingen finder sted på nedennævnte adresse:

IDA Conference
Kalvebod Brygge 31-33
1560 København V

fredag den 27. marts 2020 klokken 15.00

Dagsorden og fuldstændige forslag:

1.       Forelæggelse af ledelsens beretning for det forløbne år.

2.       Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om
godkendelse af årsrapporten.

3.       Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.

4.       Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i
henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår et udbytte på kr. 4,00 pr. aktie á kr. 5.

5.       Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærerne:

5.1   Forslag fra bestyrelsen om beslutning om bemyndigelse af bestyrelsen
til erhvervelse af egne aktier.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at
lade selskabet løbende erhverve egne aktier til en samlet værdi op til 15 %
af selskabskapitalen i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom.
Erhvervelsen af egne aktier skal ske til den på købstidspunktet gældende
børskurs, idet børskursen dog kan fraviges med indtil 5 % i op- eller
nedadgående retning. Bemyndigelsen er givet for en periode på 5 år, det vil
sige indtil den 27. marts 2025.

5.2   Ændring af vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen i
selskabet.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender selskabets
opdaterede vederlagspolitik. Vederlagspolitikken er opdateret som følge af
de nye krav i selskabslovens §§ 139 og 139a. Det opdaterede udkast til
vederlagspolitikken kan ses på selskabets hjemmeside www.northmedia.dk

.

5.3   Ændring af selskabets vedtægter.

Bestyrelsen foreslår at ændre standarddagsordenen for den ordinære
generalforsamling i selskabet. Forslaget indebærer, at vedtægternes punkt
8.2 ændres til følgende ordlyd (tilføjelse markeret med fed):

?
1. Forelæggelse af ledelsens beretning for det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse
af årsrapporten.
3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold
til den godkendte årsrapport.
5. Fremlæggelse af vederlagsrapport samt beslutning om godkendelse af
vederlagsrapporten.
6. Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærerne.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisorer.
9. Eventuelt.?

6         Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Bestyrelsen foreslår, at den siddende bestyrelse genvælges: Mads Dahl
Møberg Andersen, Richard Bunck, Peter Rasztar og Ulrik Holsted-Sandgreen.

Bestyrelsen foreslår desuden, at Thomas Weikop og Ulrik Falkner Thagesen
vælges som nye medlemmer af bestyrelsen.

Generalforsamlingsdokumenterne og oplysninger om baggrund og kompetencer
for de kandidater, der stiller op til genvalg og nyvalg, er tilgængelige på
www.northmedia.dk

.

7         Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab (PwC) på baggrund af en anbefaling fra
revisionsudvalget. Revisionsudvalgets anbefaling er ikke påvirket af
tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart,
som begrænser generalforsamlingens valg af revisor.

8         Eventuelt.

Majoritetskrav

Vedtagelse af de under dagsordenens punkter 2-5.2 og 6-7 stillede forslag
kræver, at forslagene vedtages med simpelt stemmeflertal, jf.
selskabslovens § 105 og vedtægternes punkt 10.2.

Vedtagelse af det under dagsordenens punkt 5.3 stillede forslag kræver, at
mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som den på generalforsamlingen
repræsenterede aktiekapital tiltræder forslaget, jf. selskabslovens § 106,
stk. 1 og vedtægternes punkt 10.3.

Oplysninger til brug for tilmelding til og deltagelse i den ordinære
generalforsamling

Fra den 2. marts 2020 er følgende oplysninger vedrørende den ordinære
generalforsamling tilgængelige på www.northmedia.dk

:

1)            Nærværende indkaldelse indeholdende dagsorden for
generalforsamlingen, de fuldstændige forslag og det samlede antal aktier og
stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.

2)            De dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen,
herunder årsrapporten for 2019.

3)            Tilmeldingsblanket, fuldmagtsblanket og brevstemmeblanket.

Samtlige dokumenter kan downloades på www.northmedia.dk

. Ved skriftlig anmodning til North Media A/S, Gladsaxe Møllevej 28, 2860
Søborg, att. Investor relations eller e-mail: investor@northmedia.dk

fremsendes ovennævnte dokumenter tillige med almindelig brevpost.

Aktionærens ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen
fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på
registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
Aktionæren skal således senest fredag den 20. marts 2020 være noteret i
ejerbogen som aktionær eller på dette tidspunkt have givet behørig
meddelelse herom med henblik på indførsel i ejerbogen.

Aktionærer kan stille spørgsmål til bestyrelse og direktion på
generalforsamlingen. Spørgsmål til dagsordenen kan stilles via e-mail til
investor@northmedia.dk

.

Du kan rekvirere adgangskort/fuldmagt til generalforsamlingen elektronisk
via e-mail til
investor@northmedia.dk

eller via Investor Portalen på www.northmedia.dk

ved anvendelse af dit depotnummer og adgangskode/Nem-ID. Her får du
øjeblikkelig bekræftelse på tilmeldingen.

Du kan også vælge at downloade dokumenterne fra www.northmedia.dk

, udfylde dem og sende dem pr. post til North Media A/S, Gladsaxe Møllevej
28, 2860 Søborg, att. Investor relations.

Uanset medie skal din tilmelding være Computershare A/S i hænde senest
mandag den 23. marts 2020, klokken 23.59. Bestilte adgangskort vil blive
udleveret ved indgangen til generalforsamlingen. Bemærk, at der ikke
længere udsendes adgangskort pr. post.

Aktionæren har ret til at møde ved fuldmægtig og kan i øvrigt møde sammen
med en rådgiver.

Ønsker du at brevstemme, kan det ske elektronisk via Investor Portalen
eller ved at downloade brevstemmeblanketten fra www.northmedia.dk

. Du skal udfylde, datere og underskrive blanketten. Uanset medie skal
brevstemmen være Computershare A/S i hænde senest torsdag den 26. marts
2020, klokken 10.00. Bemærk venligst, at du ikke kan tilbagekalde en
brevstemme.

North Media A/S? samlede aktiekapital udgør nominelt 100.275.000 kr. og er
fordelt på aktier med en pålydende værdi a kr. 5, der hver giver én stemme
.

Med venlig hilsen
North Media A/S

Mads Dahl Møberg Andersen
Bestyrelsesformand

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.