Du är här

2017-08-22

North Net Connect AB: DELÅRSRAPPORT FÖR north net connect AB januari-juni 2017   Nyemission och notering av bolagets aktie

Andra kvartalet

· Nettoomsättningen för koncernen var under kvartalet 2,8 Mkr att
jämföra med maj-juni 2016 (2 månader)1)0,8 Mkr

· Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -5,2 Mkr (-2,2)
· Resultatet efter skatt uppgick till -6,6 Mkr (-2,9)
· Fortsatt stort intresse för bolagets produkter och tjänster.
· Samarbetsavtal tecknat med LRF
· Publik nyemission genomförd under kvartalet vilket ledde till
utökad finansiering med drygt 20 Mkr och breddat ägande

· Framgångsrik slutleverans av ett flertal projekt under kvartalet
· Ett antal nya service- och underhållsavtal tecknade för de nya
leveranserna

Första halvåret

· Nettoomsättning uppgick till 6,1 Mkr1).
· Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -7,6 Mkr
· Resultat efter skatt uppgick till -10,4 Mkr

Efter kvartalets utgång

· Bolagets aktie av serie B och teckningsoption TO1 noteras på
Nasdaq First North

· Organisationen förstärks genom viktiga rekryteringar
1) Koncernen bildades den 30 april 2016 varför jämförelseperioden omfattar 2 månader (maj-juni).

VD - Kommentar

Under kvartalet har vi inlett samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund,
LRF, som innebär att north net connect ska erbjuda lantbrukare egna
lokala mobilnät anpassade till deras verksamhet, med garanterad
täckning och som underlättar automatisering vilket ger lantbrukaren
en effektivare verksamhet. Samarbetet inleds med en pilotinstallation
som anpassas efter de speciella krav som finns på ett jordbruk.
Vidare har bolaget lanserat ett nytt trådlöst fastighetsnät speciellt
för flerbostadshus. Det nya nätet ger bra mobiltäckning samt stabilt
WiFi i fastigheten och innebär ett slut för dålig mobiltäckning som
många boende tvingats leva med idag.

Bolaget har under kvartalet genomfört en publik nyemission om drygt 20
Mkr samt i mitten av juli noterat bolagets B-aktie på Nasdaq First
North. Detta arbete har inneburit ett stort fokus och arbete för
styrelse och bolagets övriga organisation och tagit mycket tid vilket
har haft en påverkan på marknadsföring och försäljning med lägre
aktivitetsnivån vilket avspeglas i kvartalets försäljning som blev
lägre än förväntat. Med vår förstärkta finansiella ställning har vi
nu förstärkt vår organisation och vi har efter kvartalets utgång
rekryterat en permanent CFO och en säljchef.

Då jag ser att det finns ett stort intresse och behov för våra
tjänster bedömer jag att den ökade aktivitetsnivån som vi kommer att
ha inom försäljning- och marknadsföring kommer att leda till ett ökat
antal avslut. Ledtiden till beslut kan dock ofta vara lång varför det
är av vikt att arbeta parallellt med många säljprojekt. Med ett antal
genomförda projekt som referenser samt ökat fokus och förstärkningen
av säljorganisationen ser jag med tillförsikt fram emot det kommande
halvåret.

Rikard Slunga

Verkställande direktör

Verksamheten under första halvåret 2017

Industri

Bolagets hitintills största projekt, mobil kommunikation för
Käppalaförbundet och Norrvatten som är leverantör av vatten och
avlopp till Stockholms norra kommuner, har fullföljts under kvartalet
med en nöjd kund som resultat. Detta gäller även några projekt för
Edström logistik och ytterligare andra kunder.

Kontor/publika miljöer

Beställningar och leveranser under första kvartalet har även
innefattat några kontorslösningar liknande den vi gjort för
Kungsholmens kontorshotell som genomfördes under andra halvåret 2016.
Inom området publika miljöer märks även ett par gymnasieskolor.

Flerbostadshus

Ett Vinnovafinansierat projekt avseende framtidens kommunikation i
flerbostadshus har fullföljts och detta har rönt stort intresse bland
många av de större bostadsbolagen i landet. Ett flertal diskussioner
pågår från norr till söder i Sverige om kommande projekt. Bolaget har
under kvartalet lanserat ett nytt trådlöst fastighetsnät speciellt
anpassat för flerbostadshus som ger både bra mobiltäckning och
stabilt WiFi i fastigheter och som nu marknadsförs till
fastighetsbolag.

Återförsäljare

Bolaget har även påbörjat uppbyggnad av ett återförsäljarnät, något
som redan resulterat i ett par affärer som kommer att levereras under
tredje kvartalet.

Teknisk plattform

Bolagets plattform för uppkoppling av lokala mobil- och
WiFinät(core-nät) har fortsatt vidareutvecklats under kvartalet.
Detta arbete kommer att fortgå för att så långt det är möjligt kunna
ha en plattform för teletjänster som är kontinuerligt uppdaterad.
Plattformen skapar förutsättningar för bolagets kunder att
tillhandahålla ett komplett utbud av teletjänster i såväl de lokala
näten som de nationella och internationella näten. I dagsläget stöds
alla funktioner som bedöms nödvändiga.

Under kvartalet har nor.net appen lanserats i version 1.0.

Medarbetare

Koncernen hade vid periodens utgång 7 personer anställda att jämföra
med 5 personer vid senaste årsskiftet. Därutöver anlitas ytterligare
personer som underkonsulter.

Bolaget har efter kvartalets utgång rekryterat Joakim Widström som
CFO. Joakim kommer närmast från egen verksamhet. Vidare har Edward
Rassmus anställt som säljchef, han kommer närmast från Telia
koncernen.

I Bolagets personaloptionsprogram har 220 000 teckningsoptioner
förvärvats av viktiga befattningshavare och rådgivare till bolaget.
Resterande 30 000 optioner avses att erbjudas i samband med
nyrekryteringar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolagets aktie av serie B och teckningsoption TO1 noteras på Nasdaq
First North den 14 juli 2017.

En större kompletteringsorder har även erhållits från Norrvatten
avseende integration av ytterligare funktioner i deras IT-system med
användning av Tarifflex-metoden.

Kommentarer till resultat- och balansräkning

Omsättning och resultat

Koncernens intäkter för första halvåret uppgick till 6,2 Mkr och för
det andra kvartalet 2017 till 2,8 Mkr (0,9). Jämförelsetalen avser
maj-juni 2016 då koncernen bildades den 30 april 2016.
Rörelsekostnaderna uppgick till 16,5 Mkr för första halvåret 2017 och
till 9,4 Mkr för andra kvartalet (3,8). Omsättningen har väsentligt
påverkats av att bolaget under andra kvartalet genomfört en publik
nyemission och notering av bolagets aktie på Nasdaq First North som
inneburit stort fokus från bolagsledningen. I kostnaderna för
handelsvaror ingår bland annat externa konsultkostnader för
Tarifflex, licenskostnader samt kostnader för bolagets corenät. I
bolagets övriga externa kostnader ingår bland annat kostnaders av
engångskaraktär föranledda av emissions- och noteringsarbetet.
Finansnetto uppgick till -0,4 Mkr för första halvåret och till -0,2
Mkr för det andra kvartalet (-0,1).

Balansräkning

Koncernens har under andra kvartalet genomfört flera nyemissioner
avseende dels kvittning om lån om totalt 12 Mkr dels emissioner om
netto drygt 20 Mkr. Genom kontantemissionerna har balansomslutningen
ökat till drygt 61 Mkr och det egna kapitalet uppgår till knappt 34
Mkr. Soliditeten uppgick vid halvårsskiftet till 55 procent.

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolaget har under perioden genomfört nyemissioner om netto drygt 20
Mkr samt kvittningsemissioner om 12 Mkr. Genom kvittningsemissioner
har lån omvandlats till eget kapital. Bolaget har vid halvårsskiftet
amorterat ett brygglån om 5 Mkr.

Bolagets checkräkningskredit om 5 Mkr var outnyttjad vid
rapportperiodens utgång.

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning för det andra kvartalet uppgick till 2,8 Mkr
(1,1) och resultat efter skatt till -5,1 Mkr (-2,5). För första
halvåret uppgick omsättningen till 6,2 Mkr (2,3) och resultat efter
skatt till -7,9 Mkr (-4,6).

Framtidsutsikter

Vår bedömning kvarstår att framtidsutsikterna är goda mot bakgrund av
det ökande behovet och intresset för bolagets produkter och tjänster.
Detta mot bakgrund av en ökande marknadsmognad för privata mobila
lösningar främst inomhus, men även i krävande utomhusapplikationer.
Vårt erbjudande är både brett och unikt och vi kan tillfredsställa
våra kunders behov inom såväl mobil kommunikation som inom
kvalificerade WiFi-nät.

Vi har också kunnat konstatera att Tarifflex-metoden röner intresse
från många kunder som vi har kontakt med och vi har som beskrivits
ovan även erhållit ytterligare en order i början på tredje kvartalet.
Vi ser Tarifflex-metoden som en viktig förstärkningsfaktor, särskilt
för kontor och industri.

Koncernens resultaträkning i sammandrag 1) 2)
2017 2016 2017 2016
kkr Q2 maj-juni Q1-Q2 maj-dec
Nettoomsättning 2772 772 6120 3149
Övriga rörelseintäkter 36 152 69 327
Summa rörelsens intäkter 2808 924 6189 3476

Handelsvaror -3872 -1361 -7356 -3081
Övriga externa kostnader -2837 -946 -3726 -3358
Personalkostnader -1328 -896 -2718 -3362
Avskrivningar -1376 -593 -2719 -2655
Övriga rörelsekostnader -8 0 -11 -93
Rörelseresultat -6613 -2872 -10341 -9073

Finansiella poster -155 -69 -382 -1681
Resultat före skatt -6768 -2941 -10723 -10754

Skatt 150 42 301 167
Periodens nettoresultat -6618 -2900 -10422 -10587

1) Koncernen bildades den 30 april 2016 varför jämförelseperioden omfattar två månader (maj-juni).

2) Avser senaste räkenskapsåret för koncernen (koncernen bildades den 30 april 2016).

Nyckeltal
2017 2016 2017 2016
Q2 maj-juni Q1-Q2 maj-dec
EBITDA-marginal, % -187% -247% -123% -185%
Soliditet, % 55% 13% 55% 18%
Resultat per aktie före utspädning, kr -0,70 -0,68 -1,11 -2,31
Resultat per aktie efter full utspädning, kr -0,59 -0,68 -0,92 -2,17
Genomsnittligt antal aktier, tusental 7146 4282 7146 4582
Antal aktier vid periodens slut, tusentals 9410 4282 9410 4882
Antal aktier vid full utspädning, tusentals 11270 4282 11270 4882
Antal anställda vid periodens utgång 7 7

Koncernens balansräkning i sammandrag
2017 2016 2016
kkr 30-jun 30-jun 31-dec
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 26373 10553 27281
Materiella anläggningstillgångar 11643 13941 12990
Finansiell...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.