Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-26

Novestra: NOVESTRA: KOMMUNIKÉ FRÅN AB NOVESTRAS ÅRSSTÄMMA

Vid dagens årsstämma i AB Novestra (publ) beslutades att fastställa
resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och
koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2015. Vidare beslutades att
de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om totalt 193 949
719 kronor ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade om
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för
ersättning till bolagets ledande befattningshavare och övriga
anställda avseende räkenskapsåret 2016.

Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att,
längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera
tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot
kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med
apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya
aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets
registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer
än totalt 10 procent. Det tidigare, vid förra årets årsstämma,
beslutade bemyndigandet avseende nyemission av högst 6 000 000
aktier, vilket inte utnyttjats, gällde fram till årets årsstämma och
har således upphört.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att
fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv och
överlåtelse får ske enligt följande:

1. Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på Nasdaq
Stockholm.

2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram
till årsstämman 2017.

3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet
vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i
bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som förvärvats
med stöd av detta bemyndigande.

4. Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på
Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta
säljkursen.

Därefter beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag om
antagande av ny bolagsordning (innebärande bland annat ändring av
bolagets firma till Strax AB samt ändring av bolagets
verksamhetsföremål), genomförande av sakutdelning av 6 197 995 aktier
i WeSC AB (publ) till ett värde om 10 323 113 kronor vilket motsvarar
ett värde om cirka 0,28 kronor per aktie baserat på det bokförda
värdet på aktierna i WeSC AB (publ) per den 31 januari 2016, samt att
genomföra en nyemission av högst 80 574 293 aktier med betalning
genom överlåtelse av apportegendom bestående av aktier i Strax Group
GmbH.

Styrelsen har med anledning av sakutdelningens praktiska genomförande
fastställt avstämningsdagen för sakutdelningen av aktier i WeSC AB
(publ) till den 29 april 2016 och utdelningen beräknas att betalas ut
omkring den 9 maj 2016.

Beslut fattades om att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor
vardera till styrelseledamöter som anses vara oberoende i förhållande
till bolagets större aktieägare samt utgå med 150 000 kronor till
styrelsen ordförande. Arvode ska därmed utgå till Bertil Villard,
Anders Lönnqvist och Michel Bracké, varvid styrelsearvode ska utgå
med totalt 350 000 kronor. Styrelseledamot får efter särskild
överenskommelse med bolaget fakturera styrelsearvodet jämte sociala
avgifter och mervärdesskatt enligt lag genom ett av styrelseledamoten
ägt bolag, under förutsättning att sådan betalning blir
kostnadsneutral för bolaget.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Bertil Villard och
Anders Lönnqvist samt valdes Michel Bracké, Gudmundur Palmason och
Ingvi Tyr Tomasson till ordinarie styrelseledamöter. Stämman valde
därtill Bertil Villard till styrelseordförande. Vidare omvaldes KPMG
AB, med huvudansvarig revisor Mårten Asplund, till bolagets revisor
för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Mer information om årsstämmans beslut återfinns i de fullständiga
förslag som har upprättats och som återfinns på bolagets webbplats.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Novestra är
skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument och/eller Nasdaq
Stockholms regler. Informationen har lämnats för offentliggörande den
26 april 2016, klockan 18.20.

För ytterligare information kontakta Johan Heijbel, verkställande direktör, AB Novestra, på telefon 46 8 545 01750

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade
och noterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består av
större innehav i Strax Group GmbH. Därutöver har Novestra en
investering motsvarande cirka 9 procent av det på First North
noterade bolaget WeSC AB.

Novestras aktie finns noterad på Nasdaq Stockholm, under symbolen
NOVE, bland Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra
hänvisas till www.novestra.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/novestra/r/novestra--kommunike-fran-ab-novestr...
http://mb.cision.com/Main/661/9964604/506635.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.