Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

Novotek AB: Novotek: Delårsrapport januari - september 2017

Delårsrapport januari - september 2017

· Rörelseintäkterna uppgick till 155,8 (146,1) MSEK varav 48,1 (41,8)
under tredje kvartalet.

· Rörelseresultatet uppgick till 13,6 (11,3) MSEK, varav 3,1 (1,0)
under tredje kvartalet.

· Resultatet efter skatt uppgick till 9,9 (8,6) MSEK, varav 2,0 (0,8)
under tredje kvartalet.

· Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie
uppgick till 0,9 (0,8) kronor, varav 0,2 (0,1) under tredje kvartalet

· Orderingången uppgick till 143,3 (130,6) MSEK, varav 38,5 (34,9)
under tredje kvartalet.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 13,4 (16,1)
MSEK, varav -1,9 (1,4) under tredje kvartalet.

· Förvärvet av Kerrco Automation Ltd ("Kerrco") slutfördes under
tredje kvartalet.

Marknadsläge

Under tredje kvartalet har trenderna fortsatt från det andra kvartalet
med fortsatt stabil utveckling inom tjänster och en något mera
utmanande situation gällande produkter. Som tidigare noterats
varierar utvecklingen beroende på marknad och industri. IoT som
område har fått än mera fokus hos kunderna och det samma gäller cyber
security efter sommarens nätattacker.

Strategiska och viktiga händelser under tredje kvartalet

Förvärvet av Kerrco slutfördes under kvartalet. Detta markerar en
större förändring inom Novotek, då det adderar en marknad som är lika
stor som hela vår tidigare marknad i Norden och Benelux tillsammans.
Förvärvet är det största i Novoteks historia och adderar cirka 20 % i
omsättning. Kerrco har som tidigare kommunicerats en verksamhet som
är mycket lik Novoteks men med en något mindre produktportfölj. Att
addera produkter till Kerrcos produktportfölj är prioriterat i
integrationsarbetet och Novotek förväntar sig på sikt betydande
intäktssynergier.

Utsikter

Marknaden förväntas fortsatt vara stabil men med tillväxt på låga
nivåer inom Novoteks traditionella automationsområde. Arbetet
fortsätter med att införa nya erbjudanden från huvudleverantörerna GE
och PTC inom IoT och cyber security, vilket förväntas skapa
tillväxtmöjligheter för Novotek och detta gäller nu även Novoteks nya
områden i Storbritannien och Irland.

Resultat och finansiell ställning

Omsättning och resultat
Kerrco har från förvärvsdatumet 28 september bidragit med 0 miljoner
kronor i såväl rörelseintäkter som rörelseresultat. Förvärvskostnader
har påverkat rörelseresultatet under tredje kvartalet med 1,2
miljoner kronor.

Perioden juli-september 2017
Novotekkoncernen redovisar för det tredje kvartalet 2017 ett
rörelseresultat om 3,1 (1,0) miljoner kronor. Resultat per aktie
uppgick till 0,2 (0,1) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick
under perioden till 48,1 (41,8) miljoner kronor. Rörelsemarginalen
uppgick till 6,4 (2,4) procent.

Perioden januari-september 2017
Novotekkoncernen redovisar för de tre första kvartalen 2017 ett
rörelseresultat om 13,6 (11,3) miljoner kronor. Resultatet per aktie
uppgick 0,9 (0,8) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under
perioden till 155,8 (146,1) miljoner kronor. Rörelsemarginalen
uppgick till 8,7 (7,7) procent.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden
januari-september 2017 till 13,4 (16,1) miljoner kronor.
Novotekkoncernen har en soliditet om 52,7 (64,2) procent.

Likvida medel uppgick 45,0 (58,1) miljoner kronor och räntebärande
skulder uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

Händelser efter balansdagen

Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

Personal

Antalet anställda har under perioden januari till september 2017 ökat
med 17 personer, varav 12 personer hänför sig till förvärvet av
Kerrco. Den 30 september 2017 uppgick antalet anställda till 122
jämfört med 108 föregående år.

Investeringar

Bruttoinvesteringar under de tre första kvartalen 2017 i materiella
anläggningstillgångar uppgick till 0,1 (0,6) miljoner kronor.
Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under de tre första
kvartalen 2017 uppgick till 0,0 (0,1) miljoner kronor.

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för de tre första kvartalen 2017 till 6,7
(6,3) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick
till 11,0 (9,8) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från
koncernbolag med 11,5 (10,6) miljoner kronor. Likvida medel och
kortfristiga placeringar uppgick till 4,7 (11,6) miljoner kronor

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika
risker och osäkerheter.

Vårt distributörsavtal med GE (General Electric) har i väntan på GEs
interna omstrukturering förlängts ytterligare fram till årsskiftet.
Med hänsyn till vårt mångåriga och nära samarbete med GE ser vi inga
problem med att få nytt avtal med GE.

Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra
osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna
delårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som
kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.

För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste
offentliggjorda årsredovisning.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande.
Novoteks delårsrapport har upprättats enligt International Financial
Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen
med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för
juridisk person.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i
årsredovisningen för 2016.

Nya och reviderade IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden
från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31
december 2016 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens
finansiella rapporter för 2017.

Finansiella instrument
Novotek har för närvarande inga finansiella instrument som värderas
till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder
värderas till upplupet anskaffningsvärde. Novotek bedömer att det
inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och
bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

Kommande rapporttillfällen

15 februari 2018,
Bokslutskommuniké
januari - december 2017

9 maj 2018,
Delårsrapport samt årsstämma
januari - mars 2018

9 augusti 2018,
Delårsrapport
januari - juni 2018

9 november 2018,
Delårsrapport
januari - september 2018

14 februari 2019,
Bokslutskommuniké
januari - december 2018

Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten
ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i
koncernen, står inför.

Malmö 9 november 2017

Novotek AB (publ)
Styrelsen

Göran Andersson
Ordförande

Claes Lindqvist

Ingvar Unnerstam

Fredrik Larsson

Anna Bjelm

Tobias Antius
Verkställande direktör

Information
För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius
CEO och verkställande direktör
040-316915, 073-6338915
tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson
CFO
040-316932, 073-6338932
jonas.hansson@novotek.com

Delårsrapporten har varit föremål för översiktlig granskning av
bolagets revisorer. Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9
november, 2017 kl. 14:00 (CET).

Kontaktperson:
Jonas Hansson - jonas.hansson@novotek.com

Om Novotek
Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för
industriell IT och automation, vilka effektiviserar kundens
informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående
kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan
Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom
konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa
att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har
valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och
lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi &
petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt
VA.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/novotek-ab/r/novotek-delarsrapport-januari---s...
http://mb.cision.com/Main/14970/2386853/748917.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.