Du är här

2018-08-09

Novotek AB: Novotek: Halvårsrapport januari - juni 2018

Halvårsrapport januari - juni 2018

· Rörelseintäkterna uppgick till 134,0 (107,7) MSEK, varav 71,4 (52,6)
under andra kvartalet.

· Rörelseresultatet uppgick till 12,4 (10,5) MSEK, varav 6,8 (5,1)
under andra kvartalet.

· Resultatet efter skatt uppgick till 9,2 (7,9) MSEK, varav 4,9 (3,9)
under andra kvartalet.

· Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie
uppgick till 0,8 (0,7) kronor, varav 0,4 (0,3) under andra kvartalet.

· Orderingången uppgick till 134,0 (104,8) MSEK, varav 65,3 (52,3)
under andra kvartalet.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 25,5 (15,3)
MSEK, varav 7,6 (1,2) under andra kvartalet.

Marknadsläget

Under de första två kvartalen var marknaden stabil med viss tillväxt,
framförallt inom automationsområdet. Oljeindustrin var fortsatt kvar
på en låg nivå.

Strategiska och viktiga händelser under andra kvartalet

Under kvartalet har vårt avtal med PTC utvidgats till att även
inkludera Storbritannien.

Utsikter

Marknaden förväntas fortsatt visa tillväxt på låg nivå inom Novoteks
traditionella automationsområde. Dock fortsätter arbetet med att
skapa tillväxtmöjligheter genom att införa nya erbjudanden från
huvudleverantörerna GE och PTC inom IoT. Satsningarna i
Storbritannien och Irland, att både lansera Novoteks varumärke och
befintliga produkter, kommer ske kontinuerligt under året för att på
bästa möjliga sätt kapitalisera på företagsförvärvet som gjordes
under 2017.

Resultat och finansiell ställning

Omsättning och resultat
Perioden april - juni 2018
Novotekkoncernen redovisar för andra kvartalet 2018 ett
rörelseresultat 6,8 (5,1) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick
till 0,4 (0,3) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under
perioden till 71,4 (52,6) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick
till 9,5 (9,7) procent.

Perioden januari - juni 2018
Novotekkoncernen redovisar för första halvåret 2018 ett
rörelseresultat 12,4 (10,5) miljoner kronor. Resultat per aktie
uppgick till 0,8 (0,7) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick
under perioden till 134,0 (107,7) miljoner kronor. Rörelsemarginalen
uppgick till 9,3 (9,7) procent.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden
januari-juni 2018 till 25,5 (15,3) miljoner kronor. Novotekkoncernen
har en soliditet om 54,2 (60,5) procent. Utdelning om 13,3 miljoner
kronor har skett under andra kvartalet. Likvida medel uppgick 52,1
(62,3) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 0,0
(0,0) miljoner skulder.

Händelser efter balansdagen

Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

Personal

Antalet anställda har under perioden januari till juni 2018 minskat
med 2 anställda. Den 30 juni 2018 uppgick antalet anställda till 118
jämfört med 105 föregående år.

Investeringar

Bruttoinvesteringar under det första halvåret 2018 i materiella
anläggningstillgångar uppgick till 0,1 (0,1) miljoner kronor.
Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under det första
halvåret 2018 uppgick till 0,2 (0,0) miljoner kronor.

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för det första halvåret 2018 till 4,6 (4,4)
miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till
33,7 (11,0) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från
koncernbolag med 34,7 (11,5) miljoner kronor. Likvida medel och
kortfristiga placeringar uppgick till 1,9 (14,1) miljoner kronor.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika
risker och osäkerheter. Inga närstående transaktioner, övriga risker
eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i
denna halvårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med
dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport. För
ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste
offentliggjorda årsredovisning.

Redovisningsprinciper

Denna halvårsrapport har godkänts av styrelsen för offentlig görande.
Novoteks halvårsrapport har upprättats enligt International Financial
Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen
med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Halvårsrapporten för
moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person. Samma
redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i
årsredovisningen för 2017. Nya och reviderade IFRS-standarder och
tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering
som trätt i kraft efter den 31 december 2017 har inte haft någon
väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2018.

Finansiella instrument
Novotek har för närvarande inga finansiella instrument som värderas
till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder
värderas till upplupet anskaffningsvärde. Novotek bedömer att det
inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och
bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

Kommande rapporttillfällen

9 november 2018
Delårsrapport januari-september 2018

14 februari 2019
Bokslutskommuniké januari-december 2018

Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapport
ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i
koncernen, står inför.

Malmö 9 augusti 2018

Novotek AB (publ)
Styrelsen

Göran Andersson
Ordförande

Claes Lindqvist

Anna Bjelm

Charlotta Johnsson

Fredrik Larsson

Tobias Antius
Verkställande direktör

Information

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius
CEO och verkställande direktör
040-316915, 073-6338915
tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson
CFO
040-316932, 073-6338932
jonas.hansson@novotek.com

Halvårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av
bolagets revisorer.

Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti, 2018 kl.
14:00 (CET).

Kontaktperson:
Jonas Hansson - jonas.hansson@novotek.com

Om Novotek
Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för
industriell IT och automation, vilka effektiviserar kundens
informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående
kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan
Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom
konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa
att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har
valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och
lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi &
petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt
VA.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/novotek-ab/r/novotek-halvarsrapport-januari---...
http://mb.cision.com/Main/14970/2588438/888602.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.