Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-12

Novotek: Bokslutskommuniké januari – december 2015

? Ordering?ngen uppgick till 227,0 (211,9) MSEK, varav 79,3 (73,6) under
fj?rde kvartalet

? R?relseint?kterna uppgick till 218,7 (221,5) MSEK, varav 62,4 (68,0) under
fj?rde kvartalet

? R?relseresultatet uppgick till 18,8 (16,8) MSEK, varav 7,7 (6,6) under
fj?rde kvartalet

? Resultatet efter skatt uppgick till 14,4 (13,8) MSEK, varav 5,9 (5,7) under
fj?rde kvartalet

? Resultat (h?nf?rligt till moderbolagets aktie?gare) per aktie uppgick till
1,4 (1,3) kronor, varav 0,6 (0,5) under fj?rde kvartalet

? Kassafl?de fr?n den l?pande verksamheten uppgick till 12,9 (21,2) MSEK,
vilket motsvarar 1,2 (2,0) kronor per aktie

? Styrelsen f?resl?r en utdelning f?r 2015 om 1,0 (1,0) kronor per aktie

Marknadsl?ge

Hela 2015 pr?glades av os?kerhet och m?nga kundprojekt senarelades och detta
?ndrades inte f?rr?n under slutet av tredje kvartalet. F?rb?ttringen h?ll i
sig och avslutningen p? ?ret var god, framf?rallt med avseende p? befintliga
kunder inom automationsomr?det.

Strategiska och viktiga h?ndelser under ?ret

Under slutet av tredje kvartalet lanserade Novoteks st?rsta leverant?r General
Electric (GE) sin nya molntj?nst Predix. Detta skall markera starten p? en
industrialisering av Internet som kommer att addera n?got unikt till IoT
(Internet of Things) omr?det. En annan leverant?r till Novotek, Kepware blev
under slutet av ?ret uppk?pta av PTC (Parametric Technology Corporation), en
av de ledande leverant?rerna av CAD och PLM mjukvara som under de senaste
?ret satsat mycket inom IoT. Detta kommer att ge ytterligare m?jligheter f?r
Novotek att tillgodose sina kunders behov av innovativa l?sningar inom IoT
under de kommande ?ren. Till de tidigare leverant?rerna adderades ?ven under
?ret Auvesy GmbH, som med sin innovativa mjukvara f?r versionshantering
revolutionerat marknaden och utg?r ett bra tillskott till Novoteks portf?lj.

Utsikter

Marknaden ?r stabil med tillv?xt p? l?ga niv?er. Trenden inom oljeindustrin ?r
fortsatt negativ. Arbetet med att tillf?ra erbjudandena forts?tter b?de fr?n
GE och PTC, allt f?r att Novotek skall kunna forts?tta f? nya kunder.

Resultat och finansiell st?llning

Oms?ttning och resultat

Perioden oktober-december 2015

Novotekkoncernen redovisar f?r fj?rde kvartalet 2015 ett r?relseresultat om
7,7 (6,6) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,6 (0,5) kronor.
Koncernens r?relseint?kter uppgick under perioden till 62,4 (68,0) miljoner
kronor. R?relsemarginalen uppgick till 12,3 (9,7) procent.

Perioden januari-december 2015

Novotekkoncernen redovisar ett r?relseresultat om 18,8 (16,8) miljoner kronor.
Resultat per aktie uppgick till 1,4 (1,3) kronor. Koncernens r?relseint?kter
uppgick under perioden till 218,7 (221,5) miljoner kronor. R?relsemarginalen
uppgick till 8,6 (7,6) procent.

Kassafl?de och finansiell st?llning

Kassafl?det fr?n den l?pande verksamheten uppgick f?r perioden
januari-december 2015 till 12,9 (21,2) miljoner kronor. Novotekkoncernen har
en soliditet om 54,4 (54,3) procent.

Likvida medel uppgick 50,8 (52,0) miljoner kronor och r?nteb?rande skulder
uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

H?ndelser efter balansdagen

Det har inte skett n?gra v?sentliga h?ndelser efter balansdagen.

Personal

Antalet anst?llda har under perioden januari till december minskat med 11
personer. Den 31 december 2015 uppgick antalet anst?llda till 114 j?mf?rt med
125 f?reg?ende ?r.

Investeringar

?rets bruttoinvesteringar i materiella anl?ggningstillg?ngar uppgick till 0,3
(0,9) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under
?ret uppgick till 1,3 (1,7) miljoner kronor.

Moderbolaget

R?relseint?kterna uppgick f?r hel?ret 2015 till 9,3 (8,9) miljoner kronor.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,0 (10,1) miljoner kronor.
I resultatet ing?r utdelning fr?n koncernbolag med 10,3 (10,3) miljoner
kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 12,6 (12,2)
miljoner kronor.

Kommande rapporttillf?llen

9 maj 2016, ?rsst?mma f?r verksamhets?ret 2015

9 maj 2016, Del?rsrapport januari-mars 2016

11 augusti 2016, Del?rsrapport april-juni 2016

10 november 2016, Del?rsrapport juli-september 2016

16 februari 2017, Bokslutskommunik? oktober-december 2016

Risker och os?kerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med aff?rer som ?r f?rknippade med olika risker
och os?kerheter.

Inga n?rst?endetransaktioner, ?vriga risker eller andra os?kerhetsfaktorer,
f?rutom vad som ovan har redovisats i denna del?rsrapport, har f?r?ndrats
under perioden i j?mf?relse med dem som kommenterades i senaste avgivna
del?rsrapport.

F?r ytterligare beskrivning av koncernens risker h?nvisas till senaste
offentliggjorda ?rsredovisning.

Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommunik? har godk?nts av styrelsen f?r offentligg?rande.
Novoteks bokslutskommunik? har uppr?ttats enligt International Financial
Reporting Standards, IFRS, s?dan den antagits av Europeiska Unionen med
till?mpning av IAS 34 Del?rsrapportering.

Bokslutskommunik?n f?r moderbolaget har uppr?ttats i enlighet med
?rsredovisningslagen och R?dets rekommendation RFR 2 Redovisning f?r juridisk
person.

Samma redovisningsprinciper och ber?kningsgrunder har till?mpats som i
?rsredovisningen f?r 2014.

Nya och reviderade IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden fr?n R?det
f?r finansiell rapportering som tr?tt i kraft efter den 31 december 2014 har
inte haft n?gon v?sentlig p?verkan p? koncernens finansiella rapporter f?r
2015.

Finansiella instrument

Novotek har f?r n?rvarande inga finansiella instrument som v?rderas till
verkligt v?rde utan samtliga finansiella tillg?ngar och skulder v?rderas till
upplupet anskaffnings-v?rde. Novotek bed?mer att det inte finns n?gra
v?sentliga skillnader mellan verkligt v?rde och bokf?rt v?rde avseende de
finansiella tillg?ngarna och skulderna.

?rsredovisning

?rsredovisningen avses finnas tillg?nglig f?r nerladdning fr?n bolagets
hemsida fr?n och med 13 april 2016.

?rsst?mma

?rsst?mma ?ger rum onsdagen den 9 maj 2016 klockan 17:00 i Malm? p? Comfort
Hotel, Carlsgatan 10C, Malm?. Styrelsen f?resl?r en utdelning av 1,00 kronor
per aktie.

Valberedning

Valberedningen best?r av Fredrik Svensson som representant f?r Arvid Svensson
Invest, Ingvar Unnerstam och som representant f?r Noveko Syd AB, G?ran
Andersson. Valberedningen har till uppgift att inf?r ?rsst?mman framl?gga
f?rslag avseende styrelse och arvoden.

Underskrift

Styrelsen och verkst?llande direkt?ren f?rs?krar att bokslutskommunik?n ger en
r?ttvisande ?versikt av f?retagets och koncernens verksamhet, st?llning och
resultat samt beskriver de v?sentliga risker och os?kerhetsfaktorer som
Novotek AB, och de f?retag som ing?r i koncernen, st?r inf?r.

Malm? 12 februari 2016

Novotek AB (publ)

Styrelsen

G?ran Andersson

Ordf?rande

Claes Lindqvist

Ingvar Unnerstam

Fredrik Larsson

Tobias Antius

Verkst?llande direkt?r

Information

F?r ytterligare information

kontakta:

Tobias Antius

CEO och verkst?llande direkt?r

040-316915, 073-6338915

tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

jonas.hansson@novotek.com

Bokslutskommunik?n har inte varit f?rem?l f?r ?versiktlig granskning av
bolagets revisorer.

Informationen i denna bokslutskommunik? ?r s?dan som NOVOTEK AB (publ) skall
offentligg?ra enligt lagen om v?rdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen l?mnades f?r offentligg?rande den
12 februari, 2016 kl. 14.00 (CET).

Novotek AB

Verksamheten

Novotek har sin k?rnkompetens inom integrationsl?sningar f?r industriell IT
och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och
produktionsprocesser. Genom ing?ende kunskaper om kundernas branscher och
produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och
kringtj?nster s?som konsulting och utbildning samt totala systeml?sningar,
s?kerst?lla att v?ra kunder bibeh?ller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi
har valt att kalla detta f?r den r?tta mixen av produkter, tj?nster och
l?sningar.

Viktiga branscher ?r energi, infrastruktur, j?rn&st?l, kemi&petrokemi,
livsmedel, l?kemedel, papper&massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien ?r noterad p? OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap
sedan juni 1999.

Som exempel p? kunder kan n?mnas: AkzoNobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson,
Fortum, Jotun, Korsn?s, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Sandvik, Stora
Enso, Tetra Pak, Vattenfall, Volvo, Maxit och AAK.

Novotek AB

Box 16014

200 25 Malm?

Tel: 040-316900

Fax: 040-947617

www.novotek.com

info@novotek.com

Org. nummer: 556060-9447

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.