Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-13

NP3 Fastigheter AB: NP3 Fastigheter Delårsrapport januari - juni 2018

Januari-juni
* Intäkterna ökade med 20 procent till 390 mkr (324).
* Driftöverskottet ökade med 15 procent till 258 mkr (225).
* Förvaltningsresultatet ökade till 159 mkr (150), motsvarade 2,73
kr/stamaktie (2,76)
* Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 77 mkr (130).
* Periodens resultat efter skatt uppgick till 193 mkr (231) vilket motsvarar
3,35 kr/stamaktie (4,24).

Vd Andreas Nelvig kommenterar

Kvartalets förvaltningsresultat är det hittills högsta resultat som NP3
levererat för ett kvartal. Förvaltningsresultatet uppgick till 90,5 miljoner
kronor vilket är 14 procent högre än motsvarande kvartal föregående år. För
första halvåret uppgick förvaltningsresultatet till 159,5 miljoner kronor
vilket är drygt sex procent högre än för samma period i fjol.

Ökningen i kvartals- och halvårsresultaten beror till största del på ett
större fastighetsbestånd men även på en något bättre uthyrningsgrad.
Förvaltningsresultatet per stamaktie uppgick till 1,57 kronor (1,46) för
kvartalet och 2,73 kronor (2,76) för halvåret.

Uthyrningsmarknaden är fortsatt stark och trots att vi köpt vakans har
uthyrningsgraden stärkts till 92 procent. Nettouthyrningen är positiv vilket
visar på en gynnsam marknad. Under kvartalet har större uthyrningar
genomförts i både Sundsvall och Dalarna som ger effekt först under början av
2019. Det samlade vakansvärdet uppgick till 73 miljoner kronor per
balansdagen. Det är sex miljoner mer än vid årets ingång men med beaktande av
att vi förvärvat knappt 14 miljoner i vakansvärde är nettot positivt med åtta
miljoner kronor.

Vi har under perioden avyttrat fastigheteter som har varit spridda i sin
geografi alternativt där försäljningarna varit till låga yielder. Vi
utvärderar kontinuerligt vårt fastighetsbestånd för att finna investeringar
som ökar vår avkastning utan att för den delen öka vår risk. Försäljningarna
har lett till en realiserad värdeförändring om nio miljoner kronor och
därutöver finns en orealiserad värdeförändring om 68 miljoner kronor. Den
starka transaktionsmarknaden gör tillväxten utmanande och jag kan konstatera
att den mer avvaktande synen på marknaden under vintern mer var en
säsongsvariation.

I samband med att NP3 utvecklas har styrelsen beslutat om att uppdatera och
tydliggöra de finansiella målen. De nya kompletterande målen är:

* Avkastning på eget kapital före skatt skall som lägst uppgå till 15 procent
över en femårsperiod.
* Förvaltningsresultatet per stamaktie skall ha en årlig tillväxt om minst 12
procent.

NP3 fokuserar på kassaflödet och därav skall vårt mål om 15 procent avkastning
på eget kapital nås med vårt förvaltningsresultat primärt. Vår
intjäningsförmåga visar per kvartalets utgång ett förvaltningsresultat om
cirka 400 miljoner kronor, vilket motsvarar knappt 14 rocent avkastning på
eget kapital. Det underliggande fastighetsbeståndets snittyield uppgår till
6,7 procent. Resterande avkastning skall komma från vår projektportfölj,
uthyrningar som lyfter vårt befintliga fastighetsbestånd samt ytterligare
tillväxt. Tillväxt är centralt för NP3 då det leder till lägre risk i vår
finansiering och till högre diversifiering i fastighetsbeståndet. Tillväxten
skall också leda till att våra kostnader för central administration minskar i
förhållande till intäkterna. Det har varit många nyrekryteringar under
perioden vilket tillsammans med omställningsarbetet för en mer
kostnadseffektiv ekonomisk förvaltning tynger kvartalet något.

Under kvartalet har även refinansiering av vår obligation genomförts. För att
minska vår risk i refinansieringen har vi under en stor del av kvartalet haft
överskott i kassan i avvaktan på att återköp av obligationen kan genomföras
den 17 juli. Därutöver har vi i anslutning till periodens slut löst bort en
stor andel säljarreverser vilket gör att vår finansieringskostnad är hög för
kvartalet.

Vakansen har minskat i vårt befintliga bestånd och uthyrningsarbetet kommer
fortsätta stå i fokus i vårt dagliga arbete. För att öka intjäningsförmågan
är fortsatt uthyrning det "billigaste" sättet och det minskade vakansvärdet
blir det slutgiltiga resultatet av organisationens prestationer. Fokus på
uthyrning och på framtiden!

För ytterligare information vänligen kontakta:

Andreas Nelvig, vd, NP3 Fastigheter
Telefon: 070-313 17 98
E-post: andreas@np3fastigheter.se

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 kl. 08:00 CET.

NP3är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella
förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Den 30 juni
2018 uppgick fastighetsbeståndet till 1 061 000 kvm uthyrningsbar area
fördelat på 273 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor
och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden:
Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår
till cirka 8,7 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm,
Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på
www.np3fastigheter.se.

Delårsrapport januari-juni 2018
http://hugin.info/163909/R/2205022/856500.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: NP3 Fastigheter AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.