Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-21

NP3 Fastigheter AB: NP3 Fastigheter offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån vid Nas...

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS
ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGOT
ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT
TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ?VIKTIG INFORMATION? I SLUTET
AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

NP3 Fastigheter AB (publ) (?Bolaget? eller ?NP3?) offentliggjorde den 6
september 2019 att Bolaget har emitterat en senior icke-säkerställd
obligation om nominellt 600 miljoner kronor inom ett rambelopp om nominellt
800 miljoner kronor. Obligationslånet förfaller till betalning i mars 2023
och löper med en rörlig ränta om STIBOR (3 månader) med tillägg av 4,00
procentenheter per år. I anledning av emissionen av obligationslånet och i
enlighet med villkoren för detta kommer NP3 att ansöka om upptagande till
handel av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm, Corporate Bond List.
Första dag för handel beräknas bli omkring den 23 oktober 2019.

Med anledning av upptagandet till handel av obligationslånet har NP3
upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts och registrerats hos
Finansinspektionen. Prospektet kan erhållas från NP3 och hålls tillgängligt
på NP3:s webbplats www.np3fastigheter.se och på Finansinspektionens
webbplats www.fi.se.

För mer information, vänligen kontakta Bolaget:

Andreas Wahlén, Verkställande direktör

E-mail: andreas@np3fastigheter.se

Telefon: +46 70 31 31 798

Denna information lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2019 kl.
14.30 CET.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella
förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige.
Den 30 juni 2019 uppgick fastighetsbeståndet till 1 266 000 kvm
uthyrningsbar area fördelat på 336 fastigheter inom segmenten handel,
industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är
indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå
och Luleå. Fastighetsvärdet per den 30 juni 2019 uppgick till 10,3
miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3
grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på
www.np3fastigheter.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med värdepapper i NP3.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller annan
jurisdiktion där detta skulle kräva ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta
pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder
eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle
innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga
regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot
tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga värdepapper i NP3 har registrerats, eller kommer att registreras,
enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse
(?Securities Act?) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller
annan jurisdiktion i USA och inga värdepapper får erbjudas, tecknas,
utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på
annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom
enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte
omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i
USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av värdepapper till
allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av
amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig
värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon
sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om värdepappren respektive
riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen
är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar NP3 aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operationell utveckling. Ord som ?avses?, ?bedöms?, ?förväntas?, ?kan?,
?planerar?, ?tror?, ?uppskattar? och andra uttryck som innebär indikationer
eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som
inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information.
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som
okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon
garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan
komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

Bilaga

* NP3 pressmeddelande (prospekt) 2019 10 21

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.