Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-07

Nurminen Logistics: NURMINEN LOGISTICS OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2020

Nurminen Logistics Oyj                                                     Puolivuosikatsaus 7.8.2020 klo 13.00

Kiinan rahtijunamme ensimmäisen puolikkaan kasvun veturina: liikevaihto kasvoi edellisvuodesta ja liiketappio pieneni. Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen.

Nurminen Logistics AVAINLUVUT 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019
EUR milj.
Liikevaihto 36,5 34,5
Raportoitu liiketulos -0,5 -1,7
Liiketulosprosentti -1,4 % -5,0 %
Nettotulos -1,6 -3,2
Tulos per osake (€) -0,05 -0,11
Liiketoiminnan rahavirta 3,4 0,1

                                         

VT. TOIMITUSJOHTAJA OLLI POHJANVIRTA:

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi ja liiketappio pieneni. Kiinan rahtijunaliiketoiminnan kasvu näkyi ensimmäisen puolikkaan tuloksessa. Huhti-kesäkuun liiketulos oli 0,1 miljoonaa euroa voitollinen. Positiivinen tuloskehitys jatkuu ja toisella vuosipuoliskolla odotetaan merkittävää parannusta vuoden ensimmäiseen puolikkaaseen nähden.

Kiinteiden kulujen arvioidaan laskevan 0,4-0,5 miljoonaa euroa vuoden toisella puolikkaalla ensimmäiseen verrattuna. Vuositasolla kiinteiden kulujen arvioidaan tulevana vuonna laskevan edelleen miljoonalla vuoden 2020 tasosta.

Ensimmäinen vuosipuolisko oli kaksijakoinen, tammi-maaliskuu olivat tuloksellisesti vaikeita. Metsäteollisuuden lakko, merikonttien saatavuusongelmat  sekä Kiinan sisämaan liikenteen toimimattomuus COVID-19 johdosta vaikuttivat negatiivisesti liiketoimintaan. Kiinan junamme operointi oli yli kuukauden ajaksi pysähtynyt poikkeuksellisen COVID-19 shokin seurauksena Kiinan sisämaan jakelun häiriytyessä viranomaisten asettamien rajoitusten takia. Junien liikkumiselle ei missään vaiheessa asetettu liikkumisrajoituksia, mikä osoittaa junatuotteen toimintavarmuuden.

Olen iloinen henkilöstömme tahdosta ja kyvystä kehittää ja parantaa liiketoimintaamme ensimmäisen vuosipuoliskon vaikeista ulkoisista olosuhteista huolimatta. Kehitys on näkynyt parantuneena asiakaspalveluna ja vaikuttanut liikevaihdon kasvuun ja liiketuloksen kääntymiseen positiiviseksi huhti-kesäkuussa. Kiinteiden kulujen suhde liikevaihtoon on vielä liian iso. Tulosparannuksen jatkumisen varmistamiseksi liikevaihdon kasvuun panostetaan erityisesti Kiinan junaliikenteessämme sekä toiminnan oleellisena tehostamisena Suomen kaikissa toiminnoissa.

Kiinan rahtijunatuotteessa korostuu ainutlaatuinen operointiosaamisemme sisältäen huolintamme ja Vuosaaren terminaalimme palvelut, laaja asiakaskunta edustaen teollisuutta ja kauppaa sekä kasvava kansainvälinen asiakaskunta, joka käyttää junaamme kuljetuksissa Keski-Eurooppaan. Nämä tekijät yhdessä mahdollistavat kannattavan kasvun tulevaisuudessa. Junatuotteemme oli merkittävässä roolissa pandemian aikana Suomen terveydenhoidon tarvikkeiden saatavuuden turvaamisessa.

 

Solmimme kesäkuussa sopimuksen Narvikin Sataman kanssa tavoitteena olla merkittävä toimija tuoreen kalan viennissä Kiinan markkinoille. Toimitukset alkavat vuoden 2020 aikana. Otamme käyttöön kylmäkonttikalustoa Kiinan liikenteeseemme, mikä avaa meille merkittävän uuden markkinan ja kilpailuedun myös tuoreliha- ja virvoitusjuomaviennissä Kiinan markkinoille.

Junatuotteen hyvän kehityksen varmistamiseksi vahvistimme merkittävästi liiketoimintaorganisaatiotamme kansainvälisessä rautatieliiketoiminnassa. Tämä mahdollistaa yhtiömme pysymisen logistisesti EU -alueen paalupaikalla Kiinan markkinoiden saavutettavuuden osalta. Toimiva rahtijunatuotteemme on suurin yksittäinen logistinen innovaatio Suomen markkinoilla 2000 -luvulla. Sen kasvunäkymät ovat hyvät.

Kesäkuussa voimaan tullut uusi liiketoimintojen johtamismalli parantaa tulosvastuullista liiketoimintajohtamista ja palvelukehitystämme jatkossa. 

Sekä terminaalien että huolinnan liiketoiminnan volyymit pysyivät odotettua vakaampina nopeasti muuttuneessa markkinatilanteessa, mikä johtui laajasta asiakaskunnastamme edustaen eri toimialoja sekä toimipisteidemme maantieteellisestä peitosta.

Cargo -liiketoiminta oli terminaalien osalta alkuvuonna tappiollista ja kiihdytämme tehostustoimia, jotka näkyvät jatkossa pienempinä kiinteinä kuluina sekä parantuneena palveluna. Terminaalipalveluja rasitti edelleen korkea vuokrataso toimipisteissä, joissa toimimme vuokratiloissa. Odotamme terminaaleilta parempaa kannattavuutta vuodesta 2021 alkaen. Erityisesti ainutlaatuisille Kemikaaliterminaaleille Kotkassa ja Heavy -terminaalillemme Vuosaaressa asetamme selkeästi kovemmat tavoitteet.

Huolintaliiketoiminta jatkoi hyvän tuloksen tekemistä. Aiemmat panostuksemme tietojärjestelmiin tukevat toiminnon hyvää kehitystä myös jatkossa huomioiden riippuvuussuhteen Suomen ulkomaankaupan volyymeihin. Baltian liiketoiminnot jatkuivat vakaina. 

Kokonaisuutena yhtiön kannattavuus on vielä epätyydyttävällä tasolla ja yhtiön kannattavuuden ja taserakenteen parantaminen vaatii vielä lisätoimia.

MARKKINATILANNE KATSAUSKAUDELLA

Suomen talouden kehitys hiipui vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla COVID-19 pandemian seurauksena. Suomen Kiinan kaupan säilyminen hyvällä tasolla heijastui Nurminen Logisticsin toimintaan positiivisesti. Kiinan rahtijunatuotteen kuljetusvolyymit kasvoivat voimakkaasti luotettavuuden ja hyvän operointikykymme ansiosta sekä muiden kuljetusmuotojen epävarmuudesta johtuen.

KATSAUSKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

1 000 EUR 1-6/2020 1-6/2019
Liikevaihto 36 480 34 470
Liiketulos -508 -1 709

Vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 36,5 (34,5) miljoonaan euroon, jossa oli kasvua vuoden 2019 vastaavaan aikaan verrattuna 5,8 prosenttia. Katsauskauden liiketulos parani -0,5 miljoonaan euroon (-1,7). Positiivinen tuloskehitys on ensisijaisesti Kiinan rahtijunaliikenteen kasvun ansiota. Myös huolintaliiketoiminnan alkuvuoden tuloskehitys oli positiivista. Konsernin hallinnon kiinteät kulut laskivat selvästi vertailukaudesta.

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Vuoden 2020 ensimmäisen puolikkaan tulos parani selvästi edellisvuodesta, jonka tulosta rasittivat Kiinan rahtijunaliiketoimintaan tehdyt panostukset. COVID-19 pandemia vaikutti kansainväliseen logistiikka­markkinaan vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Teollisuustuotannon kutistuminen näkyi laskevina kuljetusvolyymeinä. Merirahtiyhteyksiä karsittiin ja mannerten välinen liikenne väheni.

Haastava toimintaympäristö heijastui Kiinan rahtijunaliiketoimintaan erityisesti helmi-maaliskuussa, jolloin Kiinan liikkumisrajoitusten johdosta kuljetuksia jouduttiin viivästyttämään. Kiinan vahva elpyminen vuoden toisella neljänneksellä sekä meri- ja lentorahtikuljetustarjonnan supistuminen ja hintojen nousu edesauttoivat Kiinan rahtijunaliiketoiminnan kasvua ja asiakaskanta laajeni. Liikevaihdon kasvu näkyi suoraan liiketuloksessa. Rahtijunaliiketoiminnan tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi vuodesta 2019 44 prosenttia 4,1 miljoonaan euroon (2,9). Rahtijunaliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta on 11 prosenttia (8).

Huolintaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi ja tulos parani ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Positiivinen kehitys näkyi erityisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä, jolloin teollisuuden volyymit olivat hyvällä tasolla sekä metsäteollisuuden että terästuonnin osalta. COVID-19 vaikutukset näkyivät huolinnan toimeksiantojen volyymeissä pääasiassa toukokuussa. Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 6,6 miljoonaa euroa (4,9) ja kasvu edelliseen vuoteen oli 36 prosenttia. Huolintaliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta on 18 prosenttia (14).

Terminaalipalveluissa paperiteollisuuden tammi-helmikuun lakon välittömät vaikutukset jäivät vähäisiksi ja ensimmäisen vuosineljänneksen tuloskehitys oli positiivista. Lakon ja COVID-19 pandemian vaikutukset näkyivät toisen vuosineljänneksen osalta varastotason laskuna ja projektitoimeksiantojen lykkäyksinä. COVID-19 vaikutukset jäivät odotettua vähäisemmiksi. Terminaalipalvelujen tammi-kesäkuun liikevaihto laski edellisvuodesta 8 prosenttia 7,0 miljoonaan euroon (7,6). Liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta on 19 prosenttia (22).

Nurminen Logistics nimitti kesäkuussa uuden operatiivisen liiketoimintojen johtoryhmän. Operatiivinen johtoryhmä mahdollistaa palvelutason ja tehokkuuden parantamisen sekä tukee erityisesti voimakkaasti kasvavan Kiinan junaliikenteen kehitystä.

Venäjän yhtiön ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto laski ja kannattavuus heikkeni edellisen vuoden vertailujaksoon verrattuna. COVID-19 pandemialla ei ollut suoria vaikutuksia liiketoimintaan. Operatiiviseen johtoryhmään liittynyt Olga Stepanova otti kesäkuussa vastatakseen Kiinan rahtijunaliiketoiminnan sekä Venäjän yhtiön liiketoiminnan. Stepanova on ollut luomassa koko Kiinan ja Euroopan välistä konttijunaliikennettä sen alusta lukien Venäjän Valtion Rautateiden myyntijohtajana, ja tuntee hyvin markkinan ja laajan eurooppalaisen asiakaskunnan. Hänen osaamisensa raaka-ainekuljetuksissa antaa myös mahdollisuuksia kasvattaa yhtiön Venäjälle suuntautuvaa rautatieliikennettä.

Baltian liiketoiminnan ensimmäisen vuosipuolikkaan liikevaihto ja liiketulos laskivat edellisen vuoden vertailujaksoon nähden. COVID-19 pandemian vaikutukset jäivät vähäisiksi. Vahvat vientivolyymit tukivat Liettuan toimintoja. Latvian liikevaihto kasvoi Venäjälle ja Keski-Aasiaan toimitettujen projektitoimeksiantojen johdosta. Baltian tammi-kesäkuun liikevaihto laski 2 prosenttia 18,7 miljoonaan euroon (19,2). Liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta on 51 prosenttia (56). Baltian liiketoiminnan kannattavuus on hyvällä tasolla ja liiketoiminnan edellytykset ovat hyvät.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Nurminen Logistics arvioi, että yleinen talouden ja markkinoiden kehitys hidastuu edelleen johtuen COVID-19 pandemian vaikutuksista. Uskomme, että Nurminen Logisticsin Kiinan rahtijunaliiketoiminnan kasvu jatkuu ja yhtiön kannattavuus paranee. Yhtiön erikoislogistiikkapalvelujen kysyntä säilyy hyvänä erityisosaamisemme ansiosta.

TALOUDELLINEN OHJEISTUS

Nurminen Logistics ei anna tulosohjeistusta vuodelle 2020.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Maailman kaupan ja erityisesti Suomen viennin ja tuonnin yleinen heikentyminen nykytilanteesta vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön palvelujen kysyntään ja sitä kautta tulokseen. Oletettua merkittävästi heikompi liiketoiminnan kehitys vaikeuttaisi yhtiön rahoitusasemaa.

COVID-19 epidemian voimakas toinen aalto Kiinassa vaikuttaisi maan sisälogistiikkaan, mikä vaikuttaisi junien syöttöliikenteeseen.

Kiinan rahtijunaliiketoiminnan kasvu voi olla odotettua hitaampaa, erityisesti uuden tyyppisten toimitusten ja uusien reittien osalta, mikäli COVID-19 henkilömatkustusrajoitukset jatkuvat tai kiristyvät entisestään. Henkilömatkustusrajoitukset saattavat vaikeuttaa asiakkaidemme kaupallisia neuvotteluja erityisesti uusien tuotteiden lanseerauksissa.

Tarkemmat tiedot yhtiön riskienhallinnasta löytyvät Sijoittaja-osiosta Nurminen Logisticsin internetsivuilta osoitteesta www.nurminenlogistics.fi.

RAHOITUS JA TASERAKENNE

Liiketoiminnan rahavirta oli 3,4 miljoonaa euroa. Nettoinvestointien rahavirta oli -0,2 miljoonaa euroa. Nettoinvestointien rahavirtaan vaikuttivat tietojärjestelmiin ja digitalisaatioon tehdyt investoinnit 0,1 miljoonaa euroa ja PFC Nordic Oy:n hankinta 0,1 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli -3,3 miljoonaa euroa.

Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 4,0 miljoonaa euroa. Yhtiön johto arvioi, että operatiivinen kassavirta riittää kattamaan nykyisen liiketoiminnan kulut ja vastuut seuraavan 12 kuukauden ajan.

Yhtiön lyhytaikaiset k...

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.