Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-15

Nyemission i Frill Holding AB blev övertecknad

STOCKHOLM, måndag 15 juni, 2020 7:50 CET

Frill Holdings nyemission blev övertecknad

Nyemissionen i Frill Holding AB ("Frill") blev övertecknad.

Nyemissionen avsåg högst 30 310 138 B-aktier till en teckningskurs om 0,50 SEK per aktie, innebärande en emissionslikvid (före emissionskostnader) om högst 15 155 069 SEK.

Nyemissionen skedde med företrädesrätt för aktieägarna. Varje befintlig aktie, oavsett aktieslag, gav rätt att teckna en ny B-aktie. Teckningstiden löpte 27 maj - 10 juni 2020.

Sammantaget inkom teckningar avseende 31 127 361 aktier, vilket innebär att nyemissionen tecknades till ca 102,7 procent. Nyemissionen tecknades med företrädesrätt (med stöd av teckningsrätter) till ett antal av 14 841 284 aktier, vilket motsvarar ca 49 procent av nyemissionen. Då nyemissionen blev fulltecknad behöver emissionsgarantin inte tas i anspråk.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Frill till 60 620 276, varav 3 000 000 A-aktier och 57 620 276 B-aktier. Aktiekapitalet ökar till 3 031 013,80 SEK.

Utöver nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna tillkommer en riktad emission om upp till 7 000 000 B-aktier avseende ersättning till emissionsgaranter och rådgivare med vilka ingåtts avtal om ersättning i form av aktier. Emissionsgaranterna har valrätt mellan kontant ersättning och ersättning i form av aktier. Frill återkommer med uppgift om hur många aktier som kommer emitteras i denna del.

Om Frill Holding AB

Frill är ett innovativt företag som har utvecklat en unik teknologi-plattform för frysta livsmedel. De första produkterna är Frill The Frozen smoothie, en genuint hälsosam glass gjord med hel frukt och hela grönsaker och Add, en hälsosam funktionell glass som levererar funktionella fördelar såsom proteiner eller vitaminer. Frill skapar nyttiga kostalternativ baserade på vetenskapliga fakta och levererar prisvärd hälsosam kost, och kunskap, till konsumenterna. Den teknik för frysta konsistenser som utvecklats av Frill gör det möjligt att skapa krämiga konsistenser för frysta produkter utan behov av fett eller hög sockerhalt. Den kan därmed tillämpas på produkter tillverkade enbart av frukt och grönsaker, vilket skapar en bättre känsla i munnen och bättre hållbarhet.

Frill Holding Group består av fyra bolag: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., och Frill Inc. Varumärkena är etablerade i Sverige (Frill, Add), UK (Frill) och USA (Frill).

Frill Holding AB's Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

Pressinformation

För ytterligare information, se: http://www.Frillholding.com/

Eller kontakta Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill); (khosro.nikpay@frill.eu)

Den svenska texten är en översättning av det svenska originalet.

Frill Holding AB rights issue was oversubscribed

STOCKHOLM, Monday, June 15, 2020 7:50 CET

The new rights issue in Frill Holding AB ("Frill") was oversubscribed.

The new issue concerned a maximum of 30,310,138 Class B shares at a subscription price of SEK 0.50 per share, implying an issue proceeds (before issue costs) of a maximum of SEK 15,155,069.

The rights issue took place with preferential rights for the shareholders. Each existing share, regardless of the class of shares, gave the right to subscribe for a new Class B share. The subscription period ran from 27 May to 10 June 2020.

A total of 31,127,361 subscription requests were received, which means that the rights issue was subscribed at approximately 102.7 per cent. The rights issue was subscribed with preferential rights (supported by subscription rights) to a number of 14,841,284 shares, corresponding to approximately 49 percent of the rights issue. Due to the rights issue being fully subscribed, the underwriting guarantee does not need to be used.

Through the rights issue, the number of shares in Frill increases to 60,620,276, of which 3,000,000 are Class A shares and 57,620,276 Class B shares. The share capital increases to SEK 3,031,013.80.

In addition to the rights issue with preferential rights for the shareholders, there is a directed issue of up to 7,000,000 Class B shares for remuneration to underwriters and advisors with whom an agreement has been reached for remuneration in the form of shares. The underwriters have the right of choice between cash compensation and remuneration in the form of shares.  Frill will separately provide information as to how many shares will be issued on this directed issue.

About Frill Holding AB

Frill is an innovative company that has developed a unique technology platform for frozen foods with its first products being Frill, a plant-based frozen dessert that is a genuinely healthy ice-cream made with whole fruit and vegetable, and Add ice-cream, a healthy ice cream that delivers functional benefits such as protein and vitamins. Frill creates healthy nutritional alternatives based on scientific evidence and delivers to consumers affordable healthy nutrition and insight. The technology developed by Frill allows the creation of creamy textures for a frozen dessert, without the need for fat or high sugar, and thus can be applied to products made entirely from fruit and vegetable thereby creating better mouthfeel and shelf-stability.

The Frill Holding Group is comprised of four companies: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., and Frill Inc. The brands are established in Sweden (Frill, Add), UK (Frill) and USA (Frill).

Frill Holding AB's certified adviser is FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se
 

Press Enquiries

For further information please visit: http://www.Frillholding.com/
or contact Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill) (khosro.nikpay@frill.eu)

For accuracy, please exclusively rely on the Swedish version.

Författare Frill Holding

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.