Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-26

Oasmia kallar till extra bolagsstämma 21 november 2016

Oasmia kallar till extra bolagsstämma 21 november 2016

Uppsala, 26:e oktober 2016 --- Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller
“Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget kallar till extra bolagssstämma.

Uppsala, 2016-10-26 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Som tidigare aviserades den 24 oktober 2016, skulle Oasmia komma att kalla till
extra bolagsstämma den 21 november 2016. Härmed redogörs för kallelsen i sin
helhet. Kallelse kommer även att publiceras i Post- och inrikes tidningar
torsdag 27:e oktober och samma dag kommer även en kungörelse publiceras i
Dagens Nyheter.

Kallelse till Extra bolagsstämma i
Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Aktieägarna i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676, kallas härmed till
extra bolagsstämma den 21 november 2016 kl. 10.30, hos Oasmia Pharmaceutical AB
(publ), Vallongatan 1, 752 28 Uppsala. Registreringen påbörjas kl. 10.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken den 15 november 2016, dels anmäla detta senast
klockan 16.00 den 17 november 2016 under adress Oasmia Pharmaceutical AB,
Vallongatan 1, 752 28 Uppsala, per fax: 018-51 08 73 eller via e-post:
info@oasmia.com, varvid antalet biträden ska anges. Aktieägare som har sina
aktier förvaltaregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman begära
att tillfälligt föras in i eget namn i aktieboken. Sådan registrering måste
vara verkställd den 15 november 2016. De aktieägare som genom ombud önskar
utnyttja sin rösträtt vid stämman ska till ombudet utfärda skriftlig,
dagtecknad fullmakt. Fullmakten och övriga eventuella behörighetshandlingar,
såsom registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Sådana
behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar
företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns
tillgänglig på bolagets hemsida, http://www.oasmia.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
7. Val av styrelse och styrelsens ordförande
8. Fastställande av arvode till styrelseordförande
9. Beslut om styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner, 2016:1
10. Beslut om Alceco Internationals S.A.s förslag om emission av
teckningsoptioner, 2016:2
11. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag

Förslag om beslut enligt punkterna 6,7 och 8 ska gälla för tiden intill slutet
av nästa årsstämma, i övrigt ska besluten från årsstämman den 26 september 2016
gälla.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 6)

Aktieägarna i Oasmia beslutade vid årsstämman den 26 september 2016 att
styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall bestå av sex
ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen har till bolaget anmält att de vid extra bolagsstämman kommer
föreslå att styrelsen utökas med en ordinarie ledamöter och att således
styrelsen, skall bestå av sju ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

Beslutet skall vara villkorat av att extra bolagsstämman beslutar i enlighet
med förslaget i punkterna 7, 8 och 10.

Val av styrelse och styrelsens ordförande (punkt 7)

Aktieägarna i Oasmia beslutade vid årsstämman den 26 september 2016 att, för
tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja styrelseledamöterna Julian
Aleksov, Horst Domdey, Bo Cederstrand, Alexander Kotsinas, Lars Bergkvist och
Hans Sundin.

Valberedningen i Oasmia har till bolaget anmält att de vid extra bolagsstämman
kommer föreslå att, utöver de ledamöter som valdes vid årsstämman, till ny
styrelseledamot och tillika styrelseordförande väljs Anders Lönner och till
arbetande vice ordförande och ledamot väljs Julian Aleksov.

Anders Lönner är född 1945 och är arbetande styrelseordförande i Karo Pharma
AB. Tidigare erfarenhet som VD och koncernchef för Meda AB, styrelseledamot i
Valeant Pharmaceuticals International Inc., VD för Astra Läkemedel med ansvar
för bland annat Astras nordiska dotterbolag, VD för Karo Bio AB samt Ordförande
i Läkemedelsföreningen (LIF). Anders Lönner är medicine hedersdoktor vid
Karolinska institutet.

Beslutet skall vara villkorat av att extra bolagsstämman beslutar i enlighet
med förslagen i punkterna 6, 8 och 10.

Fastställande av arvode till styrelseordförande (punkt 8)

Valberedningen i Oasmia har till bolaget anmält att de vid extra bolagsstämman
kommer föreslå, ett arvode på 300 000 SEK till styrelseordförande.

Styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner, 2016:1 (punkt 9)

Styrelsen för Oasmia Pharmaceutical AB (publ) föreslår att bolagsstämman
beslutar om emission av teckningsoptioner och vidareöverlåtelse av
teckningsoptioner enligt följande.

1 Emission av teckningsoptioner

1.1 Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en
riktad emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av
aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 300 000 kronor. För beslutet ska
i övrigt följande villkor gälla.

1.2 Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer endast
det helägda dotterbolaget Oasmia Animal Health AB u.ä.t. Oasmia Incentive AB,
556519-8818, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till
medarbetare enligt punkt 2. Överteckning kan inte ske.

1.3 Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt
är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare genom en egen
investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i
bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att
bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

1.4 Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.

1.5 Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor
från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga
teckningstiden.

1.6 Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en
aktie i bolaget av serie A. Nyteckning av A-aktier med stöd av
teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 24 november 2018
till och med den 24 januari 2019.

1.7 Teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av
den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista
för A-aktie i bolaget under perioden från och med den 3 oktober 2016 till och
med den 21 oktober 2016.

1.8 De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna
ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag
för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande
av teckningsoptionerna verkställts.

1.9 Teckningsoptioner som innehas av dotterbolaget och som
inte överlåtits enligt punkt 2 eller som återköpts från deltagare, får
makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget med samtycke av
styrelsen för dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för
registrering.

1.10 Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att
verkställa beslutet samt vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets
registrering vid Bolagsverket.

1.11 Övriga villkor enligt de fullständiga optionsvillkoren.

2 Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

2.1 Rätt till förvärv

Rätt att förvärva teckningsoptioner från dotterbolaget ska tillkomma följande
kategorier av medarbetare:

Kategori Högsta antal
optioner/person
--------------------------------------------------------------------------------
A. Ledningsgruppen exklusive arbetande 750 000
styrelseordförande (4 personer)
--------------------------------------------------------------------------------

Rätt att förvärva teckningsoptioner från dotterbolaget ska endast tillkomma de
personer som vid anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig eller blivit
uppsagda.

Optioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare. För sådana
förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta
beslut. Detta innebär bl.a. att förvärv ska ske till det då aktuella
marknadsvärdet.

Tilldelning förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan
ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga
administrativa och ekonomiska insatser.

2.2 Anmälan och tilldelning

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den
22 november 2016 till och med den 24 november 2016. Styrelsen ska emellertid
äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande
anmälningsperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala
anmälningsperiodens utgång.

Om teckningsoptioner inom viss kategori kvarstår efter att samtliga anmälningar
inom kategorin tillgodosetts, ska kvarstående antal kunna tilldelas deltagare i
annan kategori varvid styrelsen ska avgöra fördelningen utifrån
kategoritillhörighet, personalkategori och anmält antal. Sådan fördelning kan
innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per person överstiger
gränserna ovan.

Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.

2.3 Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som
fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med
tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. För förvärv som sker av nya
medarbetare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris
fastställas på motsvarande sätt.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske med kontant vederlag senast
fem dagar efter anmälan om förvärv. För förvärv som görs av nya medarbetare ska
styrelsen fastställa en motsvarande betalningsdag.

Optionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor inklusive en rätt
för bolaget eller dotterbolaget till återköp av optionerna om deltagarens
anställning i bolaget upphör.

3 Närmare information om teckningsoptionsprogrammet3.1
Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 3 000 000 nya
...

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.