Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-25

Oasmia Pharmaceutical AB: Årsstämma i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) den 25 september 2018

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) höll under tisdagen den 25 september 2018
årsstämma varvid beslutades bl.a. vad som sammanfattas i det följande.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret
2017/2018.

Disposition av bolagets resultat
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning
ska ske samt att överkursfonden 1 232 603 020 kronor, balanserat resultat
minus 808 607 126 kronor samt årets resultat minus 118 963 649 kronor,
totalt 305 032 245 kronor, ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande
direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen för den tid
årsredovisningen omfattade.

Styrelse och revisorer
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet
styrelseledamöter oförändrat ska vara fem, utan suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av de
nuvarande styrelseledamöterna Julian Aleksov, Lars Bergkvist, Bo
Cederstrand, Alexander Kotsinas och Per Langö. Julian Aleksov omvaldes till
styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till
styrelseledamot oförändrat ska utgå arvode med 150 000 kronor per år med
undantag för styrelseordföranden som oförändrat ska erhålla 300 000 kronor
per år. Styrelseledamot som uppbär lön eller annan ersättning från bolaget
ska emellertid inte erhålla styrelsearvode.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor
utse det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PWC) och
att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning. PWC har meddelat
att auktoriserade revisorn Johan Engstam kommer att utses till
huvudansvarig revisor.

Valberedning
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om kriterier för
tillsättande av valberedning. Beslutet innebar i huvudsak följande.

En valberedning ska utses som ska verka för tiden intill dess en ny
valberedning utsetts för beredande och framläggande av förslag för
aktieägarna på årsstämman 2019 avseende: ordförande för stämman, antal
styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, arvode
till styrelseledamöter, val av revisor, ersättning till revisor och andra
frågor som eventuellt kan ankomma på en valberedning enligt svensk kod för
bolagsstyrning.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka ska utses enligt följande.
Styrelsens ordförande ska före utgången av räkenskapsårets tredje kvartal
kontakta de två största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en
ledamot var till valberedningen. Om någon av de största aktieägarna avstår
från att utse en ledamot ska styrelsens ordförande uppmana den ägare som
kommer närmast därnäst i storlek att utse en ledamot. Analysen av ägandet
ska baseras på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade
aktieägare den 31 december och på eventuella andra omständigheter som är
kända för styrelsens ordförande. För den händelse en ledamot avgår från
valberedningen innan valberedningens uppdrag är avslutat ska den aktieägare
som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare. Om någon betydande
förändring i ägarstrukturen skulle inträffat efter det att valberedningen
konstituerats ska styrelsens ordförande föra en dialog med de större ägarna
om eventuell förändring i valberedningens sammansättning. En av
valberedningens ledamöter ska vara styrelsens ordförande. Till
valberedningens ordförande utses den ledamot som representerar den
röstmässigt största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat.

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har
dock rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för uppdragets
utförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna
för ersättning till ledande befattningshavare. Beslutet innebar i huvudsak
följande.

Ersättning till ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön,
pensionsavsättning och sjukförsäkring. Vid uppsägning från bolaget sida ska
uppsägningstiden för VD vara högst 12 månader. Vid uppsägning från VD:s
sida ska uppsägningstiden vara högst tre månader. För övriga ledande
befattningshavare ska uppsägningstiden normalt vara sex månader om
uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och tre månader om uppsägningen
sker på initiativ av befattningshavaren. Inga särskilda avgångsvederlag ska
utgå. Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade
incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare ska fattas av
bolagsstämman.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa
årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionsbeslut ska kunna
förenas med bestämmelse om apport, kvittning och/eller med villkor enligt 2
kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. De nya aktierna,
teckningsoptionerna och konvertiblerna ska vid avvikelse från
företrädesrätten emitteras till ett belopp som ansluter till aktiekursen
(eller, i fråga om teckningsoptioner och konvertibler, med aktiekursen som
utgångspunkt för en marknadsmässig värdering) vid tiden för genomförandet
av emissionen, med avdrag för eventuell marknadsmässig rabatt som styrelsen
bedömer erforderlig. Övriga villkor beslutas av styrelsen, vilka dock ska
vara marknadsmässiga. Maximalt 62 miljoner aktier ska kunna ges ut med stöd
av bemyndigandet (innefattandes också de aktier som kan tillkomma efter
utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler
utgivna med stöd av bemyndigandet).

För mer information, kontakta
Mikael Asp, VD
Tel: 018 - 50 54 40
E-post: mikael.asp@oasmia.com

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar,
marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och
veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya
formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i
jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper,
förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden.
Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna
patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock
Exchange och NASDAQ Capital Markets.

Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 september 2018 kl. 15.00 CET.

Bilaga

* Kommuniké från bolagsstämma 180925

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.