Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-11

Oasmia Pharmaceutical AB: Oasmia beslutar om en företrädesemission om cirka 399 MSEK

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller
indirekt, i eller till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika, Schweiz, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan
distribution av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala
restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om några
värdepapper från Oasmia Pharmaceuticals AB (publ). Se avsnittet "VIKTIG
INFORMATION" nedan.

Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (?Oasmia? eller ?Bolaget?) har,
med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 6 november 2019,
beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för
Oasmias aktieägare om cirka 399 MSEK (?Företrädesemissionen?).
Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 2,00 SEK.
Bolagets största aktieägare Per Arwidsson via Arwidsro Investment AB och
närstående (?Arwidsro?) har åtagit sig att teckna sig för sin pro
rata-andel i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 98 MSEK eller 25
procent av Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen i sammandrag

* Aktieägare i Oasmia har företrädesrätt att teckna fyra (4) nya aktier
per fem (5) befintliga aktier.
* Teckningskursen har fastställts till 2,00 SEK per ny aktie, vilket,
förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, motsvarar en total
emissionslikvid om cirka 399 MSEK före kostnader relaterade till
Företrädesemissionen.
* Sista dagen för handel i Oasmias aktie inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter är den 14 november 2019 och första dagen för handel i
Oasmias aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 15
november 2019.
* Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 18
november 2019. Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq Stockholm
under perioden från och med den 20 november 2019 till och med den 2
december 2019.
* Teckning sker under teckningsperioden som löper från och med den 20
november 2019 till och med den 4 december 2019.
* Prospektet för Företrädesemissionen förväntas att offentliggöras den
19 november 2019.
* Oasmias största aktieägare Arwidsro har åtagit sig att teckna sig för
sin pro rata-andel motsvarande cirka 98 MSEK eller 24,7 procent av
Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår till Arwidsro för detta
teckningsåtagande.

?Företrädesemissionen är nästa logiska steg för Oasmia för att
kommersialisera sina främsta tillgångar. Därigenom ges Oasmia möjligheten
att lansera Apealea först i Europa och sedan i USA, samt att introducera
bolagets teknologiplattform XR17 på marknaden. Det är väldigt viktigt att
Oasmia nu får de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att kunna
investera i aktiviteter för marknadstillträde som är nödvändiga för att
förverkliga bolagets fulla potential?, kommenterar Sven Rohmann VD för
Oasmia.

?Mycket har åstadkommits under de senaste åtta månaderna. Jag är väldigt
tacksam för allas stöd under Oasmias omvandling och för alla som fortsatt
kommer att stödja Oasmia samt vara en del av den spännande framtiden?,
kommenterar styrelseordförande Jörgen Olsson.

Bakgrund och motiv i sammandrag
Oasmia är ett integrerat läkemedelsbolag som utvecklar, tillverkar och
marknadsför en ny generation av läkemedel inom human- och
veterinäronkologi. Bolagets produkter och produktkandidater är baserade på
den egenutvecklade teknologiplattformen XR17 som möjliggör framställning av
vattenlösliga nanopartikulära formuleringar av annars olösliga aktiva
farmaceutiska substanser (API). Oasmia har framgångsrikt tagit sin första
produktkandidat, Apealea, genom klinisk utveckling och uppnått
marknadsgodkännande i EU och andra länder. Bolaget har stärkt sin
ledningsgrupp för att accelerera kommersialiseringen och inlett
kommersialiseringen för produkten Apealea i syfte att göra produkten
tillgänglig för patienter och för att generera värde för Bolaget och övriga
intressenter.

USA är den överlägset största onkologimarknaden i värde räknat, främst på
grund av acceptans av höga priser för innovativa läkemedel, följt av EU och
Asien-stillahavsregionen. På kortare sikt strävar Oasmia att
kommersialisera Apealea på den europeiska marknaden och Bolaget har som mål
att samtidigt initiera samtal med US Food and Drug Administration (FDA)
avseende ansökan om marknadsgodkännande av Apealea i USA. Vidare avser
Oasmia att finna en strategisk partner för att säkerställa
marknadsgodkännande och distribution i både USA och Kina. Bolaget avser
även att fortsätta att investera i medicinsk utveckling av andra
cancerindikationer för Apealea för att nå en högre marknadspenetration samt
fortsätta med klinisk utveckling av andra läkemedelskandidater som ingår i
Bolagets portfölj.

Oasmias onkologiprodukter avser att utgöra en palett av
cytostatika-läkemedel anpassade för att kombinera med målriktade
behandlingar såsom läkemedel inom immunonkologi, vilken är den ledande
behandlingsformen sett utifrån antalet genomförda cancerbehandlingar.

Styrelsen för Oasmia har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma
den 6 november 2019, beslutat om en företrädesemission om cirka 399 MSEK
före kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Bolaget har använt 45
MSEK för återbetalning av konvertibellån, vilket återbetalades den 31
oktober 2019 med likvida medel från förskottsbetalningen från Bolagets
största aktieägare Arwidsro. Fordran om 45 MSEK som uppkom genom
förskottsbetalningen från Arwidsro kommer att användas som betalning genom
kvittning i Företrädesemissionen.

Bolaget avser huvudsakligen att använda resterande delen av nettolikviden
från Företrädesemissionen till följande aktiviteter:

* Finansiera och accelerera kommersialiseringen av Apealea, vilket
bland annat inkluderar kostnader för marknadsföring,
marknadstillträde, försäljning, tillverkning, teknologiöverföring,
maskiner och inventarier.
* Tillvarata nya affärsmöjligheter baserade på Bolagets egenutvecklade
XR17-plattform.
* Vidareutveckling av produktportföljen, så som Docecal, samt nya
samarbeten.
* Fortsatt expansion till nya marknader, vilket framför allt inkluderar
initiering av diskussioner med FDA för marknadstillträde.
* Rörelsekapital för drift av verksamheten.
* Resterade del av emissionslikviden avser Oasmia använda till att
förbättra Bolagets finansiella ställning som vidare möjliggör en
expansion inom nya områden samt ett stabilt flöde av nya projekt.
Styrelsens bedömning är att Bolaget genom Företrädesemissionen ges
tillräckligt rörelsekapital för de kommande tolv månaderna.

Villkor för Företrädesemissionen
Aktieägare som på avstämningsdagen, den 18 november 2019, är registrerade
aktieägare i Oasmia har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande
till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Aktieägare kommer
att erhålla en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd
aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya
aktier. Vidare erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för
teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

För det fall samtliga nya aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter
ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta
om tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter.
Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska i första
hand ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och
därutöver anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, oavsett om
tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och, vid
överteckning, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som
varje tecknare har utnyttjat för teckning av aktier. I andra hand ska
aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter tilldelas övriga som anmält
sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, pro
rata i förhållande till det antal aktier som anges i respektive
teckningsanmälan. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata,
ska tilldelning ske genom lottning.

Bolagets aktie handlas inklusive rätt att erhålla teckningsrätter till och
med den 14 november 2019. Teckning ska ske under teckningsperioden från och
med den 20 november 2019 till och med den
4 december 2019. Handeln i teckningsrätter kommer att pågå på Nasdaq
Stockholm från och med den 20 november 2019 till och med den 2 december
2019, och handeln i betalda tecknade aktier (BTA) kommer att pågå på Nasdaq
Stockholm från och med den 20 november 2019 till och med den 16 december
2019.

Aktiekapitalet kan ökas med högst 19 927 535,20 SEK och det högsta antalet
aktier som kan komma att emitteras är 199 275 352 aktier. Teckningskursen
är fastställd till 2,00 SEK per aktie och emissionslikviden förväntas,
förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, uppgå till 398 550 704 SEK
före kostnader relaterade till Företrädesemissionen.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få
sin ägarandel utspädd med cirka 44 procent, men har möjlighet till
ekonomisk kompensation för denna utspädning genom försäljning av erhållna
teckningsrätter.

Teckningsåtagande och stöd från större aktieägare
Oasmias största aktieägare Arwidsro har åtagit sig att teckna sig för sin
pro rata-andel motsvarande cirka 98 MSEK eller 24,7 procent av
Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår till Arwidsro för detta
teckningsåtagande.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

14 november 2019 Sista handelsdag i Oasmias aktie inklusive rätt att
erhålla teckningsrätter
15 november 2019 Första handelsdag i Oasmias aktie exklusive rätt att
erhålla teckningsrätter
18 november 2019 Avstämningsdag, dvs. aktieägare som är registrerade i
aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att
delta i Företrädesemissionen
19 november 2019 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
20 november ? 2 december 2019 Handel i teckningsrätter
20 november ? 4 december 2019 Teckningsperiod
20 november ? 16 december 2019 Handel i betalda tecknade aktier (BTA)
10 december 2019 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i
Företrädesemissionen

Rådgivare
ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare till Oasmia och Hannes Snellman
är legal rådgivare till Oasmia i samband med Företrädesemissionen. Baker
McKenzie är legal rådgivare till ABG Sundal Collier i samband med
Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Ekelund, ...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.