Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-27

Oasmia Pharmaceutical AB: Oasmia uppdaterar angående tvisterna med MGC

Under helgen har det ursprungligen årsvisa reverslån som Nexttobe redan år
2015 lämnat till Oasmia slutligen förfallit efter flera förlängningar. Det
har också varit den avsedda refinansieringen av detta lån som givit upphov
till att Oasmias emission i januari 2018 av teckningsoptioner till dels
Arwidsro dels MGC, vilka teckningsoptioner i sin tur givit upphov till den
s k ägartvisten efter att MGC huvudsakligen på kredit förvärvat denna
lånefordran i slutet augusti 2018. I förhållandet mellan Oasmia och
Arwidsro har den s k ägartvisten sedermera förlikats. Se vidare Oasmias
bokslutskommuniké offentliggjord den 28 juni 2019 samt pressmeddelandet om
denna förlikning offentliggjord 5 juli 2019. Som också framgår av
bokslutskommunikén och nämnda pressmeddelande, har Oasmia i
bokslutskommunikén bokfört återstoden av nämnda reverslån som skuldsättning
om 80 mkr i kapital, jämte ränta, med förfallodag 24 augusti 2019.

Under juli och augusti har MGC sökt inleda olika processåtgärder mot
Oasmia, bl a en skadeståndstalan om 229 mkr jämte ränta pga påstådd
utebliven leverans av aktier/teckningsoptioner till följd av den s k
ägartvisten, samt med krav (inklusive genom konkursansökningar) på förtida
betalning av nyssnämnda reverslån. Detta har skett såväl före som efter
förlikningen mellan Arwidsro och Oasmia. Som tidigare kommunicerats har
Oasmia bestritt dessa anspråk som grundlösa: MGCs konkursansökningar har
avvisats eller tagits tillbaka.

Inför förfallodagen den 24 augusti har Oasmia med sina juridiska rådgivare
noga gått igenom de olika tvisterna och relevanta sakförhållanden. Oasmia
har därvid kommit till slutsatsen att inte i någon del betala MGC kontant
avseende det reverslån som i bokslutskommunikén är skuldfört med 80 mkr i
kapital. Oasmia har, och kommer att göra gällande, motfordringar som
överstiger detta belopp.

I första hand består motfordringarna av preliminärt ca 62 mkr per idag i
form av en fordran som förvärvats från Arwidsro. (Se vidare nämnda
pressmeddelande från 5 juli 2019 då denna fordran uppgick till 60,2 mkr).
Vidare finns, eller utreds, motfordringar hänförliga till MGCs olika
kontraktsbrott mot de pant- och andra förpliktelser som MGC hade ingått i
samband med MGC:s förvärv av reverslånet från Nexttobe. Vidare har Oasmia
ersättningsanspråk mot MGC till följd av ogrundad konkursansökan.

Oasmia kommer att tillvarata Oasmias intressen i dessa frågor inför rätta
där så är erforderligt och kommer att söka utkräva kompensation avseende
all skada som Oasmia åsamkats. Till att börja med kan konstateras att MGCs
processåtgärder hitintills vilat på oklar behörighet och talerätt, och även
till stora delar förts inför fel forum (Uppsala tingsrätt istället för
korrekta Stockholms tingsrätt). För det fall Oasmias formella invändningar
i dessa frågor inte skulle vinna gehör och MGC får gå vidare med sina
avsedda stämningar, kommer Oasmia bland annat bestrida de grundlösa
påståendena från MGCs uppgivna ombud att Oasmia inte skulle ha blivit
rättmätig innehavare av ovannämnda motfordran om preliminärt 62 mkr
och/eller pga fordringsöverlåtelsen inte skulle äga utkräva det fulla
beloppet.

Det faktum att Oasmia avvaktar att processläget klarnar ytterligare samt
att Oasmia i enlighet med ovanstående nu håller inne hela den bokförda
låneskulden på 80 mkr jämte ränta föranleder för närvarande inte någon
förändrad bokföring eller några ytterligare reservationer eller
intäktsföringar i förhållande till bokslutskommunikén.

De skadeståndskrav, s k class actions, som förberetts i amerikansk domstol
med anledning av Oasmias ADR-program saknar utifrån vad som hitintills
åberopats samband med tvisterna med MGC. Då dessa skadeståndskrav inte
bedöms medföra någon förlustrisk för Oasmia har inte heller dessa
processrisker föranlett någon särskild reservation.

För mer information:
Investor Relations Oasmia
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar,
marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och
veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya
formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i
jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper,
förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden.
Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna
patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm och Frankfurt Stock
Exchange.

Bilaga

* PM update MGC Oasmia 27 aug SWE final_AS

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.