Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-12

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK

Oasmia Pharmaceutical AB
Insiderinformation

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om
cirka 163,9 MSEK

Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”)
offentliggör att styrelsen den 11 juni 2017 har beslutat, baserat på
bemyndigande från årsstämman den 26 september 2016 samt den extra bolagsstämma
som hölls den 2 juni 2017, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för
befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

Uppsala, 2017-06-12 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
-- Oasmias styrelse har beslutat, baserat på bemyndigande från årsstämman den
26 september 2016 samt den extra bolagsstämma som hölls den 2 juni 2017,
att genomföra en nyemission om cirka 163,9 MSEK med företrädesrätt för
Oasmias aktieägare genom att emittera högst 50 439 266 aktier
-- Aktieägare i Oasmia har företrädesrätt att teckna två (2) nya aktier per
fem (5) befintliga aktier, dvs. teckningsrelation 2:5
-- Teckningskursen i Företrädesemissionen är 3,25 SEK per aktie
-- Företrädesemissionen täcks till 100 procent genom tecknings- och
garantiåtaganden

Bakgrund och motiv

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi.
Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av
väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har
förbättrade egenskaper, lägre biverkningsprofil och bredare användningsområden.
Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent.

Bolagets produkt Paclical har erhållit godkännande i Ryssland för behandling av
äggstockscancer. För Paclical har Oasmia genomfört en fas III-studie där
samtliga mål uppnåddes. Den fullständiga rapporten från prövningen med Paclical
för behandling av äggstockscancer visar att Paclical har en positiv
risk/nytta-profil. Datan kommer ligga till grund för den ansökan om
marknadsgodkännande till EMA som sändes in i februari 2016. Under 2017
förväntar Bolaget att lämna in en ansökan om marknadsgodkännande till FDA i
USA.

Veterinärtillgångarna har av styrelsen beslutats att flyttas över till det i
USA helägda dotterbolaget för att effektivisera utveckling och stärka
strategiska samarbeten samt ge mer kraft och resurser till marknadsföring och
försäljning.

Under den kommande tolvmånadersperioden förväntar sig Oasmia att ha ett
kapitalbehov bestående av kostnader och investeringar som uppgår till drygt 125
MSEK. Kostnaderna kan delas upp enligt följande.

1. Operationella kostnader och investeringar om drygt 100 MSEK bestående av
kostnader i samband med att registrera Apealea/Paclical samt kostnader i
samband med uppskalning av produktionsfaciliteter.
2. Kostnader för kliniska studier om cirka 10 MSEK.
3. Kostnader för åtaganden till Bolagets kreditgivare i form av räntor om
cirka 15 MSEK.

Oasmia har, per dagen för prospektet, tillgång till rörelsekapital i form av
likvida medel och avtalade kreditfaciliteter om sammanlagt cirka 50 MSEK. Det
befintliga rörelsekapitalet är således inte tillräckligt för att täcka behovet
under den kommande tolvmånadersperioden.

Styrelsen i Oasmia har mot bakgrund av ovanstående beslutat att genomföra en
nyemission av högst 50 439 266 aktier uppgående till ca 164 MSEK med
företrädesrätt för aktieägarna i Oasmia. Bolaget kommer efter genomförandet av
Företrädesemissionen tillföras cirka 150 MSEK netto efter avdrag för
emissions-relaterade kostnader. Företrädesemissionen är i sin helhet garanterad
av tecknings- och garantiåtaganden.

Det är styrelsen uppfattning, att Bolagets nuvarande strategi och pågående
aktiviteter, i kombination med en kapitalanskaffning kommer att skapa
förutsättningar för att, på snabbaste sätt, utveckla och realisera
lönsamhetspotentialen. Med beaktande av aktuell likviditetssituation och
befintliga kreditfaciliteter, tillsammans med likviden från
företrädesemissionen, anser styrelsen också, att Bolaget har tillräcklig
finansiering för att genomföra den föreliggande planen under den kommande
tolvmånadersperioden. Den kapitalanskaffning som nu sker genom föreslagen
emission, ger dessutom bolaget den finansiella styrka och uthållighet, som
krävs för skapa en gynnsam förhandlingsposition i aktuella och kommande
förhandlingar med potentiella partners.

Företrädesemissionen

Oasmias styrelse har beslutat, baserat på bemyndigande från årsstämman den 26
september 2016 samt den extra bolagsstämma som hölls den 2 juni 2017, att
genomföra en nyemission om cirka 163,9 MSEK med företrädesrätt för Oasmias
aktieägare genom att emittera högst 50 439 266 aktier till en teckningskurs om
3,25 SEK per aktie.

Företrädesemissionen ger befintliga aktieägare rätt att investera i Oasmia i
relation till hur många aktier de redan äger. Rätt att teckna nya aktier ska
med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är
registrerade som aktieägare, varvid ska gälla att en (1) befintlig aktie
berättigar till två (2) teckningsrätter och fem (5) teckningsrätter ger rätt
att teckna en (1) ny aktie. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätt att
erhålla teckningsrätter är den 19 juni 2017.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen (teckning genom betalning) löper
från och med den 21 juni 2017 till och med den 5 juli 2017. Oasmias styrelse
har rätt att förlänga teckningstiden. Företrädesemissionen innebär att
aktiekapitalet kan ökas med högst 5 043 926,60 SEK och att antalet aktier kan
ökas med högst 50 439 266. Handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm
förväntas ske från och med den 21 juni 2017 till och med den 3 juli 2017.

Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Bolaget
att öka från 126 098 166 aktier till 176 537 432 aktier och aktiekapitalet från
12 609 816,60 SEK till 17 653 743,20 SEK, vilket motsvarar en ökning med 40
procent. Den totala emissionslikviden uppgår vid full teckning till cirka 164
MSEK före emissionskostnader. För befintliga aktieägare som inte deltar i
nyemissionen uppkommer en utspädningseffekt om motsvarande cirka 28,5 procent
av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen.
Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen har möjlighet att
ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina
teckningsrätter i marknaden.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen,
inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som
inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till
aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var
aktieägare vid avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, pro rata i
förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för
teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra
hand ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av
teckningsrätter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal
aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan
ske, genom lottning. I tredje hand ska fördelning ske till garanter av
emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp, och i den mån detta
inte kan ske, genom lottning.

Teckningsförbindelser och garantier

Företrädesemissionen täcks till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden.
Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom pantsättning,
bankgaranti eller liknande arrangemang.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

· 15 juni 2017 Sista dag för handel inkl.
teckningsrätt

· 16 juni 2017 Första dag för handel
exkl. teckningsrätt

· 19 juni 2017 Avstämningsdag för rätt
att delta i Företrädesemissionen

· 19 juni 2017 Beräknad dag för
offentliggörande av prospekt

· 21 juni 2017 – 5 juli 2017 Teckningsperiod

· 21 juni 2017 Första dag för handel i
teckningsrätter och BTA

· 3 juli 2017 Sista dag för handel i
teckningsrätter

· 7 juli 2017 Offentliggörande av
slutligt utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare
I samband med nyemissionen agerar Remium Nordic AB finansiell rådgivare.
Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut.

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar,
marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär
onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar
innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med
befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil
samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning
inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i
Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Oasmia. Inbjudan till berörda
personer att teckna aktier i Oasmia kommer endast att ske genom det prospekt
som Bolaget avser att offentliggöra på Oasmias webbplats, efter godkännande och
registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla
riskfaktorer, finansiell information samt information om Bolagets styrelse.
Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är
inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper
refererandes till i detta pressmeddelande, förutom på grundval av den
information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller
distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller annat land där erbjudande
eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier
inte är tillåten, helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller
där...

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.