Du är här

2018-07-20

Obducat: Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Andra kvartalet 1 april - 30 juni 2018

· Intäkterna uppgick till 9,7 MSEK (2,7)
· Rörelseresultatet uppgick till -9,7 MSEK (-14,6)
· Resultat före skatt uppgick till -9,5 MSEK (-14,7)
· Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,31)
· Kassaflöde efter investeringar uppgick till -13,5 MSEK (-15,9)
· Orderingången uppgick till 21,2 MSEK (11,4)
· Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 46,9 MSEK
(31,3)

Delårsperioden 1 januari -30 juni 2018

· Intäkterna uppgick till 17,2 MSEK (6,5)
· Rörelseresultatet uppgick till -19,0 MEK (-27,6)
· Resultat före skatt uppgick till -17,6 MSEK (-27,9)
· Resultat per aktie uppgick till -0,31 SEK (-0,59)
· Kassaflöde efter investeringar uppgick till -19,8 MSEK (-26,0)
· Orderingången uppgick till 34,2 MSEK (14,4)

Kommentar från styrelseordföranden

Marknadsutveckling

Med en orderingång om 34,2 MSEK för första halvåret 2018 samt
ytterligare

6,8 MSEK efter rapportperiodens utgång kan vi konstatera att
orderingången är väsentligt förbättrad jämfört med 2017 och det är
goda utsikter att vi kan se en fortsatt ökning av orderingången under
resterande del av 2018. Vid avgivandet av denna rapport uppgår
orderstocken till 53,4 MSEK vilket ger förutsättningarna att nå ett
väsentligt förbättrat utfall för 2018 jämfört med 2017.

Det råder ingen tvekan om att nanoteknologins utvecklingstakt
accelererar vilket skapar efterfrågan på bolagets samtliga produkter.
Möjligheterna att använda tekniken i en lång rad av olika
applikationer ökar kraftigt. Nanotekniken har bl a visat sig vara
mycket applicerbar inom det medicintekniska området såväl som det
optiska och fotoniska applikationer.

Vidare väntas nanotekniken få mycket stor betydelse i den expansion
som Internet of Things (IoT) står inför, vilket kommer att öka
efterfrågan på intelligenta sensorer - något som är mycket positivt
för Obducat.

Totalt sett ser en ökad aktivitetsnivå inom samtliga
applikationsområden vilket gör att det finns förutsättningar för en
ihållande förbättring av bolagets finansiella prestation även under
2019.

Investeringar

Innovation är en av Obducats viktiga strategiska hörnpelare för att
skapa framtida tillväxt. Utvecklingsarbetet fokuserat på
produktplattform för de integrerade litografisystemen pågår och vi
räknar med en första marknadslansering 2018. Vi ser mycket goda
affärsmöjligheter framöver för denna nya produktplattform vilken både
kommer att bredda produktportföljen såväl som att öka Obducats totala
marknadspotential.

Vidare så är målet fortsatt att genomföra de investeringar som
ställdes i utsikt i samband med genomförandet av nyemissionen i mars
2018. Givet utfallet i nyemissionen kommer investeringarna att
genomföras i den takt bolagets finansiella situation medger.

Lönsamhet

Ett flertal projekt pågår inom bolaget, vilka syftar till att
kostnadseffektivisera tillverkningen av våra produkter, för att
därigenom förbättra lönsamheten. Vi kan konstatera att vi redan såg
en marginalförbättring i utfallet för 2017 på individuell ordernivå
och vi gör bedömningen att ytterligare lönsamhetsförbättringar är
möjliga att realisera under 2018.

Nanoteknologi för framtiden

Väl medvetna om den komplexa situation som råder, både
marknadsmässigt- såväl tekniskt i vår industri, är vår syn på
marknadsutvecklingen fortsatt positiv och vi har en stark tilltro
till Obducats möjligheter att ta tillvara på den marknadsmöjligheten.

Försäljning och marknad

Ett flertal kundförhandlingar pågår avseende både NIL såväl som
våtprocessutrustning för stora substrat samt även integrerade
litografisystem, exempelvis pågår ett flertal aktiva kundprojekt inom
applikationsområden såsom medicinska komponenter, optiska och
fotoniska komponenter samt inom LEDs. Förväntningen är att ett
flertal avslut kan nås under 2018.

Under andra kvartalet 2018 har bolaget erhållit order från;

· ett ledande utvecklingscenter inom akustiska applikationer i Kina,
avseende ett EITRE 8 NIL-system. Ordervärdet uppgår till cirka 375
000 EUR.

· MB-CNM (Institute of Microelectronics of Barcelona) i Spanien för
leverans av ett QS W 300 system. Ordervärdet uppgår till cirka 160
000 EUR.

· en existerande kund i Tyskland för leverans av ett QS W 775
framkallningssystem. Ordervärdet uppgår till 475 000 EUR.

· en befintlig kund avseende renovering och uppgradering av fem
befintliga processystem för litografi. Ordervärdet uppgår till 240
000 EUR.

· ett ledande utvecklingslaboratorium inriktat på applikationer med
av avancerade material, avseende ett EITRE 3 NIL-system. Ordervärdet
uppgår till 100 000 EUR.

· en ledande tillverkare av AMOLED displayer avseende leverans av
ett MC 204 (full automatiserat resistbeläggnings- och
framkallningssystem). Ordervärdet uppgår till cirka 390 000 EUR.

Orderingången för det andra kvartalet 2018 uppgick till 21,2 MSEK
(11,4). Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 46,9
MSEK (31,3). Ikraftträdandet av IFRS 15 medför att tidigare succesivt
bokförda intäkter återförs till orderstocken för jämförelseperioden,
se not 1 för detaljer avseende effekterna.

Intäkter och resultat

IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder, träder i kraft den 1 januari
2018 och ersätter därmed IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal.
IFRS 15 beskriver en modell för intäktsredovisning som baseras på när
kontrollen av en vara eller tjänst överförs till kunden. IFRS 15 tar
avstamp i individuella avtal med kund, därmed skall bolaget ta
ställning till metoden för intäktsredovisning vid varje enskild
affär. Tidigare har Bolaget redovisat intäkterna genom successiv
intäktsföring, i enlighet med IAS 18. Inkomsten har i dessa fall
redovisats som intäkt baserad på orderns färdigställandegrad. Det är
bolagets bedömning att tillämpningen av IFRS 15 kommer att medföra
att i princip samtliga maskinförsäljningar kommer intäktsredovisas i
sin helhet vid slutleverans och endast undantagsvis kan
intäktsredovisning över tid (tidigare successiv intäktsföring enl.
IAS 18) komma att bli aktuellt. Denna bedömning baseras på att
framtida kundavtal i allt väsentligt sluts på samma villkor som utgör
branschpraxis på den marknad Obducat verkar. Det är bolagets
bedömning att införandet av IFRS 15 kommer påverka bolagets
intäktsredovisning genom att intäkterna för en kundorder redovisas
vid ett och samma tillfälle istället för som tidigare successivt
under tillverkningsperioden för kundordern. Detta kan komma att
medföra större variationer mellan rapportperioderna vad gäller
bolagets intäkter och resultat.

Standarden tillämpas från och med 1 januari 2018 med full
retroaktivitet vilket innebär att jämförelsesiffror avseende 2017 i
denna rapport är omräknade för effekter som följer av den nya
redovisningsstandarden. Se not 1 för detaljer avseende effekterna.

Koncernens intäkter under andra kvartalet uppgick till 9,7 MSEK (2,7).
Koncernen genererade ett bruttoresultat om 4,5 MSEK (1,6) vilket
motsvarade 46% (59%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för första
kvartalet uppgick till

-9,7 MSEK (-14,6), vilket belastats med avskrivningar uppgående till
2,5 MSEK (2,6). Periodens resultat före skatt var -9,5 MSEK (-14,7).
Periodens resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,31).

Koncernens intäkter under första halvåret uppgick till 17,2 MSEK
(6,5). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 8,6 MSEK (3,7)
vilket motsvarade 50% (57%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för
första halvåret uppgick till -19,0 MSEK (-27,6), vilket belastats med
avskrivningar uppgående till 5,0 MSEK (5,2). Periodens resultat före
skatt var -17,6 MSEK (-27,9). Periodens resultat per aktie uppgick
till -0,31 SEK (-0,59).

Finansiering och likviditet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,1 MSEK att
jämföra med 2,2 MSEK vid årets början.

Kundfordringarna uppgick per den 30 juni 2018 till 3,4 MSEK (4,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under andra
kvartalet till -12,1 MSEK (-14,0). Förändring av rörelsekapital var
under andra kvartalet -4,7 MSEK (-2,7). Det totala kassaflödet efter
investeringsverksamheten för det andra kvartalet uppgick till -13,5
MSEK (-15,9).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden
jan-jun till -16,9 MSEK (-22,5). Förändring av rörelsekapital under
första halvåret var -2,7 MSEK (-3,5). Det totala kassaflödet efter
investeringsverksamheten för perioden jan-jun uppgick till -19,8 MSEK
(-26,0).

Vid periodens utgång uppgick eget kapital i koncernen till 40,9 MSEK
att jämföra med 35,1, MSEK vid årets början. Soliditeten uppgick per
den 31 mars 2018 till 54%, jämfört med 43% vid årets början.

Under det andra kvartalet 2018 har Obducat påkallat det fjärde
konvertibellånet, om 3 MSEK, från investeraren European High Growth
Opportunities Securitization Fund tillhörande Blue Ocean Investment
Group i enlighet med den finansieringslösning som Obducat
offentliggjorde i oktober 2017.

En sammanräkning av utfallet, i den företrädesemission av units som
beslutades av den extra bolagsstämman den 19 mars 2018, visar att
totalt 37,9 procent av företrädesemissionen har tecknats. Genom
företrädesemissionen tillförs Obducat cirka 14,2 MSEK före
emissionskostnader.

Mot bakgrund av den ökande orderingången är det bolagets bedömning att
behovet för rörelsekapital kommer att öka under kommande

12-månadersperiod. Bolaget arbetar för närvarande med att etablera
lösningar som gör det möjligt för bolaget att rekvirera nödvändigt
likviditetstöd för att möta behovet av rörelsekapital under kommande
12-månadersperiod.

Investeringar

Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att
upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de
produkter och processer som bolaget erbjuder sina kunder.

Koncernens investeringar uppgick till 1,4 MSEK (1,9) under andra
kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella
anläggningstillgångar med 1,4 MSEK (1,9) och materiella
anläggningstillgångar med 0,0 MSEK (0,0).

Koncernens investeringar uppgick till 2,8 MSEK (3,6) under perioden
januari-juni. Investeringarna fördelas på immateriella
anläggningstillgångar med 2,6 MSEK (3,6) och materiella
anläggningstillgångar med 0,2 MSEK (0,0).

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38
(International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten
avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt
processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.

Forskning och utveckling

Under andra kvartalet har utvecklingsaktiviteterna forts...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.