Du är här

2017-08-22

Oboya: Kallelse till extra bolagsstämma i Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Aktieägarna i Oboya Horticulture Industries AB (publ), 556362-3197,
kallas härmed till extra bolagsstämma, torsdagen den 7 september 2017
kl.09.00 i Aludden Providores lokaler, Aspenäsvägen 12 i Lerum.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman skall;

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 1
september 2017 (se även under rubriken Förvaltarregisterade aktier
nedan),

- dels ha anmält sig hos bolaget under adress, Oboya Horticulture
Industries AB, Snickarevägen 2, 443 61 Stenkullen, eller via e-post
till info@oboya.se eller per telefon 0708-80 30 42 senast den 1
september 2017.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer,
telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall
uppgift om ombud och biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 1
september 2017. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig,
bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren (bank eller annan
förvaltare) i god tid före den 1 september 2017.

OMBUD M.M.

Om aktieägare ska företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete
skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till
stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad
tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också kunna
förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta
inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar
bifogas anmälan till stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om emissionsbemyndigande
8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår Krister Magnusson som ordförande vid stämman.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga
styrelsen att under tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier som innebär
utgivande av sammanlagt högst 6 500 000 aktier av serie B,
motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 236 767,309106
kronor. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning eller eljest
förenas med villkor. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen
flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett
ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag,
verksamheter och andra tillgångar. Emissionskursen får avvika från
aktiens marknadsvärde i den utsträckning som krävs för emissionens
ändamålsenliga genomförande.

Det emissionsbemyndigande till styrelsen som årsstämman fattade beslut
om den 18 maj 2017 påverkas inte av det föreslagna bemyndigandet och
kvarstår således oförändrat.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska
äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering härav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

ÖVRIGT

Antalet aktier och röster

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet
aktier i bolaget till 17 627 398 fördelade på 1 995 600 aktier av
serie A och 15 631 798 aktier av serie B.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till emissionsbemyndigande, såsom
angivet i kallelsen, kommer att finnas tillgängligt hos bolaget samt
på bolagets webbplats, www.oboya.se, och skickas utan kostnad för
mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress. Det fullständiga förslaget kommer även att finnas
tillgängligt på stämman.

Lerum i augusti 2017

Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oboya/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-obo...
http://mb.cision.com/Main/11644/2331001/712294.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.