Du är här

2018-08-16

ObsteCare AB: Halvårsrapport 2018-01-01 till 2018-06-30

Kvartalet 1 april - 30 juni

· ObsteCares säljorganisation stärktes med person med lång
internationell erfarenhet inom industrin.

· Ett användargruppmöte genomfördes i Stockholm där ett antal
befintliga och potentiella kunder deltog.

· AFL metoden får positiv uppmärksamhet i internationell press.
· ObsteCare presenterar AFL-metoden på en internationell
vetenskaplig kongress, NFOG, i Odense med deltagare från hela Norden.

· Nettoomsättningen ökar till 178 (113) KSEK.
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -904 (-828) KSEK.
· Resultat per aktie uppgick till -0,067 (-0,082) SEK.
Beräknat på antal aktier som är registrerade per rapportdagen 13 411
852 (10 104 542) st.

Rapportperioden 1 januari - 30 juni.

· ObsteCare noterades på Spotlight Stock Market 4 januari 2018.
· Nettoomsättningen ökar till 287 (169) KSEK.
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -1677 (-1317)
KSEK.

· Resultat per aktie uppgick till -0,125 (-0,130) SEK.
Beräknat på antal aktier som är registrerade per rapportdagen 13 411
852 (10 104 542) st.

Kommentarer från VD

I kvartal 2 fortsatte försäljningen att öka och uppgick till 178 KSEK
(113 KSEK) vilket innebär en ökning både mot föregående år samt
sekventiellt från kvartal 1. Totalt uppgick försäljningen ackumulerat
juni, till 287 KSEK (169 KSEK).

Resultatet under första halvåret året är -1677 KSEK (-1317 KSEK).
Notera att på grund av ändrade avskrivningsprinciper vid noteringen,
är förra årets jämförelsetal för första halvåret bättre, än de skulle
vara med nuvarande avskrivningsprinciper.

Obstecares intäkter byggs i huvudsak upp av fakturering av sålt
förbrukningsmaterial, med ett snittordervärde på ca 10 000 Kr. Till
detta kommer hyra/försäljning av mätutrustning. Långsiktigt är det
just förbrukningsmaterialet som kommer att utgöra den största delen
av företagets intäkter. Kunder lägger återkommande beställningar
flera gånger om året.

Under kvartalet har ObsteCare fortsatt att öka sina kommersiella
aktiviteter, b.la. genom att ställa ut på svenska och nordiska
kongresser. Detta har kombinerats med en intensifierad
direktbearbetning av ett antal potentiella nya kunder och partners.
Alla dessa aktiviteter har resulterat i ett flertal
intresseförfrågningar.

Under juni genomfördes ett användar-gruppmöte i Stockholm där ett
antal befintliga och potentiella kunder deltog. Syftet med mötet var
att befintliga kunder skulle utbyta erfarenheter om AFL-metoden samt
diskutera förbättringar i den kliniska användningen.

Under juni månad gjordes en överenskommelse med Claes Blanche att han
från och med början av hösten, kommer att

förstärka ObsteCares säljorganisation. Claes Blanche har lång och
gedigen erfarenhet av att sälja medicinskteknisk utrustning. Närmast
kommer han från Boule Diagnostics, där han varit global sälj- och
marknadschef. Claes Blanche kommer att bli en nyckelspelare i att
bygga upp den internationella försäljningen. Det är det första steget
i en väsentlig förstärkning av vår säljorganisation.

Parallellt med utökade försäljningsaktiviteter, pågår ett arbete med
att stärka och strukturera kommunikationen mot samtliga intressenter.
Ett arbete pågår också med att förbättra och utveckla material som
kommunicerar till en bredare målgrupp, av främst födande kvinnor.
Lansering av dessa satsningar sker under hösten.

Baserat på de kundkontakter vi har skapat, de stora behoven av
ytterligare precis mätmetodik inom området värksvaghet inom
förlossningsvården och den förstärkning av vår sälj- och
marknadsorganisation som genomförts, har vi stor tillförsikt inför
framtiden. Genom den breddning och intensifiering av de kommersiella
aktiviteterna ser vi stor potential att kunna öka försäljningen
väsentligt.

Glöm inte att abonnera på våra finansiella nyheter på:
https://obstecare.com/investors/subscribe-financial/

Väsentliga händelser efter perioden

EPO - European Patent Office, låter meddela att de avser bevilja
ObsteCares patentansökan för europamarknaden

Styrelsen fattade beslut om att tidigarelägga planeringen av
introduktion av AFL-metoden på USA-marknaden vid sitt möte den 6
augusti

Johan Itzel - VD i ObsteCare AB

Kort om Obstecare

ObsteCares affärsidé är att skapa tryggare förlossningar, genom att
erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården som stödjer
mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är
ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, och beror
oftast på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en stor, svårbehandlad
och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt
lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt.

En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor
drabbas av värksvaghet vilket representerar cirka en miljon kvinnor
varje år bara i Europa. Av dessa slutar många med kejsarsnitt. Ett
kejsarsnitt är mer än dubbelt så dyrt som en normal förlossning och
uppskattningsvis kostar akuta kejsarsnitt årligen 6 000 MSEK bara i
Europa. Värksvaghet leder till stora kostnader för vården i samband
med förlossningen, men också längre fram i livet, på grund av högre
frekvens av förlossningsrelaterade skador.

ObsteCare har utvecklat ett komplett förlossningsövervakningssystem,
AFL®, som mäter halten mjölksyra i fostervatten (Amniotic Fluid
Lactate). Hög nivå av mjölksyra gör att livmodern fungerar sämre och
kvinnans värkar blir svaga. Redan på ett tidigt stadium kan man med
ObsteCares metod identifiera potentiellt svåra och utdragna
förlossningar orsakade av värksvaghet.

Den metod man idag använder över hela världen vid värksvaghet är
värkstimulerande dropp med oxytocin, vilket ofta inte ger önskad
effekt. Med information om mjölksyrehalten i fostervatten kan
förlossningspersonalen få ett objektivt underlag för att ta beslut om
olika insatser i samband med förlossningen. Värksvagheten kan
övervakas och hanteringen av värkstimulerande dropp kan
individanpassas, vilket ökar sannolikheten för en normal

förlossning med färre komplikationer för både mor och barn.

Idag erbjuder ObsteCare ett system, AFL® Monitoring System, för
övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i
fostervatten. AFL® är skräddarsytt för användning på
förlossningskliniker och består av mätprober (engångsartiklar) och
analysutrustning. Företaget tillhandahåller också klinisk utbildning
i diagnostik och behandling av värksvaghet.

AFL® är det ledande systemet för att individanpassa användningen av
värkstimulerande dropp och därmed minska antalet akuta kejsarsnitt
och skador i samband med förlossningen.

För mer information se www.obstecare.com

REDOVISNINGSPRINCIPER

Rapporten har upprättats enligt regelverket K3 vilket är oförändrat
mot föregående år.

GRANSKNING AV REVISOR

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport för tredje kvartalet 2018 kommer att offentliggöras
2018-11-06.

KONTAKT INFORMATION

Johan Itzel, VD

ObsteCare AB, Karolinska Science Park
Fogdevreten 2, 17165 Solna
070-7422464, johan.itzel@obstecare.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/obstecare-ab/r/halvarsrapport-2018-01-01-till-...
http://mb.cision.com/Main/16573/2593526/892273.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.