Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-21

Ocean Outdoor Limited: Erbjudandehandling AdCityMedia offentliggjord

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av
Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande
av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller
regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar
upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd
företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Pressmeddelande den 21 november 2019

Erbjudandehandling avseende Ocean Outdoors rekommenderade
kontanterbjudande till aktieägarna i AdCityMedia har offentliggjorts

Den 19 november 2019 offentliggjorde Ocean Outdoor Limited ("Ocean
Outdoor"), genom sitt indirekt helägda dotterbolag Ocean Bidco
Limited ("Ocean Bidco"), ett rekommenderat erbjudande ("Erbjudandet")
till aktieägarna i AdCityMedia AB (publ) ("AdCityMedia") att överlåta
samtliga sina aktier i AdCityMedia till Ocean Bidco mot en kontant
ersättning om 165 kronor per aktie. Erbjudandehandlingen avseende
Erbjudander har idag offentliggjorts av Ocean Bidco.

Erbjudandehandlingen och anmälningssedel finns tillgängliga på Ocean
Outdoors webbplats (www.oceanoutdoor.com) och Carnegies webbplats
(www.carnegie.se). Erbjudandehandlingen och förtryckt anmälningssedel
skickas till alla direktregistrerade aktieägare i AdCityMedia per den
21 november 2019, med undantag för de med hemvist i exkluderade
länder (se ovan).

Acceptperioden för Erbjudandet startar den 25 november 2019 och
avslutas den 16 december 2019. Redovisning av likvid beräknas
påbörjas omkring den 20 december 2019.

Ocean Bidco förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för
Erbjudandet och att senarelägga redovisningen av likvid. Meddelande
om sådan förlängning av acceptperioden för Erbjudandet kommer att
meddelas av Ocean Bidco genom ett pressmeddelande i enlighet med
tillämpliga regler och förordningar.

Ocean Bidco offentliggör denna information enligt Kollegiet för svensk
bolagsstyrnings Takeover-regler för vissa handelsplattformar.
Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande
kl. 08:30 CET den 21 november 2019 på www.oceanoutdoor.com.

För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till:

Tim Bleakley, VD, Ocean Outdoor Limited

Mobil: +44 207 292 6161

E-post: Tim.Bleakley@oceanoutdoor.com

Stephen Joseph, Operativ chef & Ekonomichef, Ocean Outdoor Limited

Phone: +44 207 292 6161

E-mail: stephen.joseph@oceanoutdoor.com

Matt Feldman, LionTree LLC

Phone: +44 207 082 1585

E-mail: MFeldman@liontree.com

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i
erbjudandehandlingen, riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som
krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där
distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana
ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar
eller regler i det landet - Ocean kommer inte att tillåta eller
godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet
som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt
har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt
eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat
kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig
karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers
hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat
till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former
av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier
kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt eller med något
sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika
eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika
eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta
pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet
postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller
sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller till en person som är
från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller
indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är
ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som
befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan
mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som
lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA är ogiltigt och
kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som
deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner
sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, samt att de inte
på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är
från, befinner sig i eller ger en order om att delta i erbjudandet
från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,
Sydafrika eller USA. Ocean kommer inte att tillhandahålla något
vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Detta pressmeddelande
skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade
adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,
Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra
institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika
eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra
till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Med "USA"
avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess territorier och
besittningar, alla stater i USA och Columbiadistriktet).

Oaktat vad som sagts i det föregående så förbehåller sig Ocean rätten
att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte befinner
sig i eller är bosatta i Sverige om Ocean efter eget gottfinnande
finner att en sådan transaktion kan genomföras i enlighet med
tillämpliga lagar och regler.

Ocean eller dess mäklare kan komma att förvärva eller sluta avtal om
att förvärva aktier i AdCityMedia, direkt eller indirekt, vid sidan
av Erbjudandet, före, under eller efter acceptfristen i den
utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler. Det
gäller även andra värdepapper som direkt kan konverteras till, är
utbytbara mot eller inlösensbara mot aktier i AdCityMedia, såsom
teckningsoptioner. Sådana köp kan komma att genomföras över en
marknadsplats till marknadspris eller utanför en marknadsplats till
förhandlat pris. Information om sådana köp kommer offentliggöras i
enlighet med tillämpliga lagar och regler i Sverige.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse i innehåll mellan språkversionerna ska den
svenskspråkiga versionen äga företräde.

Framåtriktade uttalanden

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör
framåtriktade uttalanden. Sådan information kan vanligtvis, men inte
alltid, identifieras genom användningen av ord såsom "bedöms",
"förväntas" eller "tros", eller liknande uttryck. Framåtriktade
uttalanden är till sin natur förknippade med risk och osäkerhet,
eftersom de avser förhållanden som är beroende av omständigheter som
kan inträffa i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av
vilka flera ligger utom Oceans kontroll, finns det inga garantier för
att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de
resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade
informationen. Alla sådana framåtriktade uttalanden gäller endast per
den dagen den lämnades och Ocean har ingen skyldighet (och åtar sig
ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera dem, vare sig
till följd av ny information, framtida händelser eller andra
förhållanden, förutom enligt vad som krävs av tillämplig lag och
annan reglering.

This information is provided by RNS, the news service of the London
Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to
act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms
and conditions relating to the use and distribution of this
information may apply. For further information, please contact
rns@lseg.com or visit www.rns.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ocean-outdoor-limited/r/erbjudandehandling-ad...
https://mb.cision.com/Main/18965/2969520/1147950.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.