Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-18

Okmetic Oyj: Okmeticin varsinainen yhtiökokous koolle 7.4.2016 kello 10.00

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2016 KLO 13.00

OKMETICIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS KOOLLE 7.4.2016 KELLO 10.00

Okmetic Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua yhtiön osakkeenomistajat
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7.4.2016 kello 10.00.
Kokous pidetään Ilmailumuseon auditoriossa Helsinki-Vantaan lentokentän
alueella osoitteessa Tietotie 3, Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 9.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä
hallituksen valtuuttaminen päättämään lisäosingon jakamisesta

Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 14 665
302,18 euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa
ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2015
jaetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta (yhteensä 7,6 miljoonaa euroa).

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
maanantaina 11.4.2016 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan maanantaina
18.4.2016.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään
harkintansa mukaan osingon jakamisesta yhtiön taloudellisen tilanteen sen
salliessa. Valtuutuksen perusteella jaettava lisäosinko voi olla, mahdolliset
useat erilliset jakopäätökset yhteen laskien, kaikkiaan yhteensä enintään
0,60 euroa osakkeelta ja kokonaisuudessaan enintään 10 200 000 euroa.
Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan sille
osakkeenomistajalle, joka hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä on
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
päättää osingon jakamisen täsmäytyspäivän sekä osingon maksupäivän, joka voi
olla aikaisintaan viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä lukien. Valtuutuksen
ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä
mainittuun lisäosingon jakamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen
ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun
saakka.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 15 prosenttia yhtiön osakkeista ja
niiden tuottamasta äänimäärästä ehdottavat, että hallituksen jäsenten
palkkiot pidetään ennallaan siten, että palkkioita maksetaan seuraavasti: 1)
hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa toimikautena, 2) hallituksen
varapuheenjohtajalle 30 000 euroa toimikautena ja 3) hallituksen jäsenelle
kullekin 20 000 euroa toimikautena. Vuosipalkkio maksetaan yhtiön omina
osakkeina ja verojen osalta rahana. Vuosipalkkion maksu toteutetaan
kertamaksuna 6.5.2016, ja palkkiona maksettavien osakkeiden määrä määräytyy
yhtiön osakkeen 4.5.2016 päätöskurssin mukaan. Lisäksi hallituksen jäsenille
maksetaan kokouspalkkio, joka on hallituksen puheenjohtajan osalta 750
euroa/kokous ja kunkin hallituksen jäsenen osalta 500 euroa/kokous.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 15 prosenttia yhtiön osakkeista ja
niiden tuottamasta äänimäärästä ehdottavat, että hallitukseen valitaan kuusi
jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 15 prosenttia yhtiön osakkeista ja
niiden tuottamasta äänimäärästä ehdottavat, että toimikaudeksi, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valitaan
uudelleen Jan Lång, Hannu Martola, Riitta Mynttinen, Mikko Puolakka ja Henri
Österlund. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet yhtiölle, että
hallituksen jäseneksi ehdotettavan kuudennen henkilön hakuprosessi on kesken,
ja että ehdokkaan nimi ja hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot
pyritään ilmoittamaan yhtiölle viimeistään 15.3.2016. Yhtiö julkistaa tämän
tiedon sekä osakkeenomistajien ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi
kokonaisuudessaan heti ehdotuksen saatuaan. Uudelleen valittaviksi
ehdotettavien henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on
esitetty yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.okmetic.com/fi/sijoittajat/hallinto-ja-johtaminen/hallitus.

Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ei ole ollut
kokonaisuudessaan yhtiön käytössä yhtiökokouskutsun julkistamispäivänä, minkä
vuoksi kutsu ei sisällä ehdotusta hallituksen kokoonpanoksi Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodin (2015) suosituksen 1 mukaisesti.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön varsinaiseksi
tilintarkastajaksi valitaan uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen asti tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on
ilmoittanut KHT Mikko Niemisen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.
Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

15. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 864 375 kappaletta,
mikä vastaa noin viittä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei voi
yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään
hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä
osakkeista.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan ja/tai pantiksi ottamisen tavasta
ja muista ehdoista. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus kumoaa
varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2015 antaman valtuutuksen omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 7.10.2017 saakka.

16. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista,
omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi
olla enintään 2 593 125 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeannin, omien osakkeiden luovuttamisen ja
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien
osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti, omien
osakkeiden luovuttaminen ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen
voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu
anti).

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2015 antaman valtuutuksen
päättää osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 7.10.2017
saakka.

17. Osakkeenomistajien pysyvän nimitystoimikunnan perustaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää perustaa
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on jatkossa
valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten
palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokouksille. Lisäksi hallitus
ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy liitteenä 1 olevan osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Ehdotuksen mukaan nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu hallituksen
monimuotoisuusperiaatteen mukaisesti:

* yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemisasioita koskevan
ehdotuksen valmistelu ja esittely
* yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten lukumäärää koskevan
ehdotuksen valmistelu ja esittely yhtiöjärjestyksen mukaisesti
* yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten valintaa koskevan ehdotuksen
valmistelu ja esittely
* hallituksen järjestäytymiskokoukselle tehtävän hallituksen puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan valintaa koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely
* hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen.

Nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, joista yhtiön kolme (3)
suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen.
Yhtiön kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan neljäntenä
jäsenenä.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä
olevien omistustietojen perusteella. Mikäli osakkeenomistaja, jolla on
arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esittää viimeistään elokuun
viimeisenä arkipäivänä yhtiön hallitukselle asiaa koskevan kirjallisen
vaatimuksen, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai
rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa.
Henkilöomistajien osalta määräytymisessä huomioidaan sekä suora että
määräysvaltayhteisöjen, puolison ja lapsien omistus. Mikäli kahdella
osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita ja ääniä, eikä molempien
osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää nimitystoimikuntaan, asia
ratkaistaan arvalla.

Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää
nimeämisoikeuttaan, tulee tämän esittää luotettava selvitys omistamiensa
osakkei...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.