Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-19

Oncology Venture: Delårsrapport 2016-01-01 - 2016-09-30

Styrelsen och verkställande direktören för Oncology Venture Sweden AB
avger härmed rapport för tredje kvartalet 2016.

Med "Oncology Venture Sweden AB" avses Oncology Venture Sweden AB med
organisationsnummer 559016-3290. Med "Bolaget" eller "Oncology
Venture" avses koncernen, det vill säga Oncology Venture Sweden AB
och dess helägda dotterbolag Oncology Venture ApS.

Sammanfattning av delårsrapport

Verksamheten i Oncology Venture Sweden AB, koncernens moderbolag,
inleddes den 4 juni 2015. Således uppstod koncernförhållande
2015-06-04. Med anledning därav avser jämförande siffror perioden
2015-06-04 - 2015-09-30.

Första nio månaderna (2016-01-01 - 2016-09-30)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 647 000 (446 000) SEK och
avser intäkter från bidrag.

· Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -23 010
000 (-4 521 000) SEK.

· Koncernens kassa och bank uppgick till 11 781 000 (23 692 000) SEK.

· Beviljat EUROSTARS-bidrag: cirka 13 MSEK (APO010).

· Beviljat ICIP-anslag tillsammans med Lantern Pharma: 800 000 USD
(Irofulven).

· Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,95 (-0,63) SEK.

· Soliditeten uppgick till 90,2 (94,6) %.

Tredje kvartalet (2016-07-01 - 2016-09-30)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 169 000 (446 000) SEK.

· Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -10 502
000 (-3 629 000) SEK.

· Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,87 (-0,50) SEK.

Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med
genomsnittligt antal aktier. Per den 30 september 2016 uppgick totalt
antal aktier till 9 299 810.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2016

- Oncology Venture säkrar en ny DRP från Medical Prognosis Institute A/S ("MPI") för en utvald, icke namngiven (av konkurrensmässiga skäl) läkemedelskandidat.

- Abstract avseende Cisplatin och APO010 blir utvalda av Scientific Committee för presentation vid European Society of Medical Oncologys årliga kongress i Köpenhamn i oktober 2016.

- Ytterligare två center inkluderas och påbörjar screening av patienter med multipelt myelom i Oncology Ventures APO010-studie. Tre av fyra planerat deltagande danska hematologicenter är därmed öppnade.

- Den första patienten med metastaserad bröstcancer inkluderad i den pågående utökade proof-of-concept-fasen av LiPlaCis-studien visar en bekräftad partiell remission (dvs. > 30 % minskning av tumören) efter behandling med LiPlaCis®.

- Oncology Venture publicerar uppdatering avseende Bolagets läkemedelskandidater APO010, Irofulven och LiPlaCis®.

- Båda centrerna vid danska universitetssjukhus öppnas för inklusion och de första patienterna ger sitt samtycke att delta i screeningundersökningen för fas 2-studien av Irofulven avseende kastrationsresistent prostatacancer.

- Oncology Venture inkorporerar en onkologiterapeutisk spin-out, 2X Oncology Inc., i USA. Bolaget är bildat och ägs av Oncology Venture. 2X Oncology är ett precisionsmedicin-företag inriktat mot cancertyper specifika för kvinnor med fokus på att främja utvecklingen av lovande cancerläkemedel vilka befinner sig i klinisk fas.

- Bolagets Drug Response Predictor DRP™-verktyg, inlicensierat från MPI för läkemedelsutveckling, ska studeras av MPI som ett verktyg för Personalized Medicine.

- Oncology Venture tecknar utvecklingsavtal med Cadila Pharmaceuticals Ltd. avseende LiPlaCis® och dess Drug Response Predictor.

- Oncology Venture publicerar statusuppdatering avseende utvecklingsavtal med Cadila Pharmaceuticals Ltd., identifiering av en fjärde läkemedelskandidat, 2X Oncology Inc. i USA samt planerad företrädesemission.

- Styrelsen i Oncology Venture beslutar - villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma - om en företrädesemission om cirka 22,5 MSEK.

- Patent avseende Drug Response Predictor-teknologin beviljas i Kina.

- Abstract avseende cisplatin och APO010 accepterade för posterpresentation vid European Society of Medical Oncologys årliga kongress i Köpenhamn görs tillgängliga från och med onsdagen den 28 september 2016 kl. 12.00.

Händelser efter periodens utgång

- Oncology Venture meddelar att samtliga fyra planerade danska center har påbörjat screening av patienter med multipelt myelom i Bolagets APO010-studie.

- Poster avseende framgångsrik DRP-förutsägelse av cisplatin och vinorelbin i lungcancer presenteras vid European Society of Medical Oncology (ESMO).

- Poster avseende immunonkologiska APO010s känslighet i multipelt myelom presenteras vid ESMO.

- Oncology Venture publicerar kommuniké från extra bolagsstämma. På stämman godkändes styrelsens beslut om genomförande av företrädesemission.

VD Peter Buhl Jensen kommenterar

Det har varit ett händelserikt kvartal för Oncology Venture. Vi har
under kvartalet tecknat utvecklingsavtal med Cadila Pharmaceuticals
Ltd. avseende gemensam utveckling av LiPlaCis® i kombination med dess
Drug Response Predictor, bildat en onkologiterapeutisk spin-out för
utveckling av läkemedel mot cancer hos kvinnor, 2X Oncology Inc., i
USA, samt identifierat en fjärde produkt för vilken villkor
förhandlas med det Big Pharma-bolag vilket äger alla rättigheter till
läkemedlet. Härutöver fortlöper även vårt arbete med de tre sedan
tidigare inlicensierade läkemedelskandidaterna, APO010, Irofulven och
LiPlaCis®, i rask takt.

Genom det nytecknade utvecklingsavtalet med Cadila kan vi ta ett stort
kliv framåt avseende utvecklingen av LiPlaCis®. Tillsammans med
Cadila strävar vi efter att ta LiPlaCis® och dess DRP genom ett
starkt och fokuserat utvecklingsprogram med målet att få data till
paketet för marknadsgodkännande. Vi kommer tillsammans med Cadila,
som investerar kraftigt genom forsknings- och
läkemedelsutvecklingsaktiviteter, att testa LiPlaCis® i fyra lovande
indikationer: bröst-, huvud & hals-, hud- och matstrupscancer vilket
ger läkemedlet en riktigt bra chans att gynna patienter som sannolikt
kommer att svara på behandling. I detta partnerskap har vi möjlighet
att bygga ett mycket större värde istället för att satsa på en
försäljning av LiPlaCis® direkt. Cisplatin är ett av de mest använda
läkemedlen inom cancerbehandling och en potentiell försäljning med
den förbättrade LiPlaCis-formuleringen har oerhört stor potential. Om
vi härutöver även kan initiera arbetet med projekten i 2X Oncology
Inc., vår spinout för utveckling av behandlingar mot cancer hos
kvinnor, kan vi öka antalet läkemedelskandidater i pipelinen
ytterligare.

2X Oncology Inc. kommer att fokusera på att utveckla precisionsmedicin
för individanpassad behandling av cancer hos kvinnor. Jag tror att
detta kommer att fastställa värdet och betydelsen av DRPTM-teknologin
för att finna de patienter med högst sannolikhet att dra nytta av
behandling och därigenom öka responsgraden hos läkemedel under
utveckling ytterligare. Målet är att ge marknaden tillgång till nya
behandlingar mot cancer hos kvinnor som är effektiva i en lämplig
patientpopulation.

Arbetet avseende fortsatt utveckling av Irofulven fortlöper enligt
plan. Båda centrerna vid danska universitetssjukhus är öppna för
inklusion och de första patienterna har gett sitt samtycke att delta
i screeningundersökningen för fas 2-studien av Irofulven avseende
kastrationsresistent prostatacancer. Avseende centret vid Skånes
universitetssjukhus i Lund har vi erhållit godkännande från den
svenska etikkommittén och regionala biobankcentrum att skicka
patienters vävnad för screening med DRP i Danmark och kommer inom
kort att öppna det sista centret som är avsett att ingå i studien.
300 utvärderingsbara patienter med metastaserande
kastrationsresistent prostatacancer förväntas screenas och de 15
patienter med högst sannolikhet att dra nytta av behandling med
Irofulven kommer att erbjudas att delta i en internationell,
multicenter fas 2-studie för att utvärdera effekt hos Irofulven. Fas
2-studien förväntas att inledas i januari 2017.

Som tidigare meddelats kan det APO010-läkemedel som finns i lager och
som producerades av den tidigare läkemedelsägaren komma att användas
i den planerade studien avseende multipelt myelom om APO010
fortfarande är ett stabilt läkemedel. Detta medför potentiella stora
initiala besparingar avseende produktionskostnader. Hittills har alla
stabilitetstester varit tillfredsställande och endast ett test är
utestående innan vi kan skicka in ansökan om en klinisk
proof-of-concept-studie avseende multipelt myelom. Om
APO010-produkten som finns i lager blir godkänd förväntas den
kliniska proof-of-concept-studien starta att inkludera patienter
under det fjärde kvartalet 2016 eller början av 2017. Tre av fyra
planerade danska center har inkluderats och påbörjat screening av
totalt cirka 150 patienter - av vilka de 15 patienter med högst
sannolikhet att dra nytta av behandlingen är avsedda att ingå i
proof-of-concept-studien.

Den första patienten med metastaserad bröstcancer inkluderad i den
pågående utökade proof-of-concept-fasen av LiPlaCis-studien har visat
en bekräftad partiell remission (dvs. > 30 % minskning av tumören)
efter behandling med LiPlaCis®. Patienten är den första av 12-15
patienter vars tumörvävnad har blivit genetiskt screenad av DRP och
tillhör de 10 % av patienterna som har högst sannolikhet att dra
nytta av behandling med LiPlaCis®. Mot bakgrund av att detta är en
patient av upp till 15 stycken och det därför inte är data som kan
lova att LiPlaCis® kommer att bli godkänd är jag ändå glad varje gång
Oncology Ventures läkemedel och professor Knudsens DRP gör skillnad
för en patient. LiPlaCis® är den första prospektiva kliniska studien
som är utformad att demonstrera att DRPTM kan välja ut de patienter
som kommer att gynnas av behandling. Förhoppningen är att vi ska
kunna fortsätta leverera goda resultat i studien och utveckla en ny,
effektiv individanpassad behandling till bröstcancerpatienter med
metastaserande sjukdom. Vi tror att framtiden ligger i
individanpassad behandling och att Oncology Venture ligger i framkant
med DRP™-tekniken.

Härutöver kommer Oncology Ventures DRPTM-verktyg, inlicensierat från
MPI, att studeras av MPI som ett verktyg för Personalized Medicine -
Personalized Response Prediction - PRP™. En studie har satts upp i
samarbete med experter inom bröstcancer vid danska
onkologiavdelningar. Målet med studien är att undersöka PRP:s förmåga
att förutsäga huruvida en patient kommer att svara på en viss
behandling med anticancerläkemedel under sin sjukdom. Om studien blir
framgångsrik kommer detta starkt att stödja DRP-verktyget som vi
använder för läkemedelsutveckling då DRPTM bygger på samma
teknologiplattform.

Vi står inför ett antal spännande projekt - samtliga med stor
potential. Vi har nu möjlighet att ...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.