Du är här

2018-08-14

Oncology Venture: OV förutser läkemedelseffekt i bröstcancerpatienter. Ny studie i hörnstensläkemedlet epirubicin publi...

Hørsholm, Danmark, 14 augusti 2018 - Oncology Venture Sweden AB
("Oncology Venture") meddelar idag publicering av den vetenskapliga
artikeln "Predicting efficacy of epirubicin by a multigene assay in
advanced breast cancer within a Danish Breast Cancer Cooperative
Group (DBCG) cohort: a retrospective-prospective blinded study" i den
vetenskapligt granskade (peer reviewed) tidskriften Breast Cancer
Research and Treatment. Drug Response Predictor (DRP) är Oncology
Ventures teknologi för personlig precisionsmedicin. I studien var DRP
signifikant associerad med den primära mätpunkten Time to Progression
(TTP eller tid till progression) i en kohort med 140 konsekutiva
patienter med metastaserande bröstcancer, vilka behandlats med
epirubicin. TTP är ett mått på tiden från början av behandlingen till
progressionen av sjukdomen. Den uppskattade mediantiden till
progression för en patient med ett DRP-värde på 25 procent var sju
månader, jämfört med 13 månader för en patient med ett DRP-värde på
75 procent. Publikationen i den vetenskapliga tidskriften Breast
Cancer Research and Treatment kan nås här
(https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10549-018-4918-4?author_access_t...).

Epirubicin är en antracyklin och i likhet med sin systermolekyl
doxorubicin är den en hörnsten i behandlingen av primär och avancerad
bröstcancer. I primär bröstcancer är epirubicin och doxorubicin en
del av adjuvansbehandling som ges efter operation för att förhindra
återfall av sjukdomen. I avancerad bröstcancer drar vanligtvis cirka
50 procent av patienterna nytta genom en minskning av tumörstorleken.
Hittills har det inte funnits någon metod för att ta reda på vem som
kommer att gynnas av läkemedlet och vem som inte kommer att göra det.
Den aktuella studien tittade på 140 på varandra följande patienter
som fick epirubicin för att utvärdera Oncology Ventures Drug Response
Predictor (DRP®) för antracyklin. DRP var signifikant associerad med
tid till progression (TTP). TTP är ett mått på tiden från början av
behandlingen till progressionen av sjukdomen.

Den uppskattade medianen för tid till progression (TTP) för en patient
med ett DRP-värde på 25 procent var sju månader, jämfört med 13
månader för en patient med ett DRP-värde på 75 procent. Hazard Ratio
var 0,55 för en 50 procents poängskillnad i DRP-score, vilket innebär
att patienten har en statistiskt signifikant och kliniskt relevant
längre nytta av läkemedlet mätt i TTP vid ett DRP-värde på 75 jämfört
med ett DRP-score på 25.

Data från denna studie underbygger en samling av tidigare
retrospektiva/prospektiva DRP-data från Oncology Venture och den
presenterade kliniska valideringen är ett starkt verktyg som
tillämpas i kliniska studier av Oncology Ventures liposomala
doxorubicin, där patienters tumörvävnad kan mätas med DRP-metoden
avseende sannolikhet för läkemedelseffekt, inför inkludering i en
studie av 2X-111. Oncology Ventures läkemedelskandidat 2X-111 är en
GSH-liposomal doxorubicinprodukt för bröst- och hjärncancer. Efter
tillverkningens slutförande kommer 2X-111 att utvecklas i två
fokuserade fas 2-studier i metastaserande bröstcancer och i
glioblastom.

"Dessa epirubicinresultat gör mig övertygad att vi kommer kunna
utveckla 2X-111 som ett mycket effektivt läkemedel för
bröstcancerpatienter. Att veta vem som sannolikt kommer ha nytta av
ett läkemedel är av yttersta vikt och det är dessutom lika viktigt
att veta vem som inte kommer att ha nytta - dessa patienter behöver
behandling med andra läkemedel", säger Peter Buhl Jensen, M.D. och VD
för Oncology Venture. "Epirubicin och doxorubicin används för många
olika typer av cancer och DRP är av värde i behandlingar av flera
olika tumörtyper som t.ex. lymfom, multipelt myelom, sarkom,
endometricancer och äggstockscancer", kommenterar Peter Buhl Jensen
vidare.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulla Hald Buhl, Eller Peter Buhl Jensen, VDTelefon: +45 21
operativ chef, 60 89 22E-mail:
ansvarigför IR & pbj@oncologyventure.com
kommunikationTelefon:
+45 2170 1049E-mail:
uhb@oncologyventure.com

Om 2X-111 - ett liposomalt doxorubicin

2X-111 är en antracyklin som kan passera blod-hjärnbarriären och har
därmed potential att behandla cancer även i hjärnan. Detta är en
mycket ovanlig möjlighet. 2X-111 är berikad av en teknik för ökad
leverans av doxorubicin till hjärnan och för att möjliggöra bättre
behandling av metastaserande cancertyper och primära hjärntumörer. I
prekliniska studier har det visat sig att konjugering av glutation
till liposomer kan ge en femfaldigt ökad leverans av doxorubicin till
hjärnan jämfört med icke-riktade liposomer. 2X-111 har studerats i en
klinisk fas 1/2a-studie på 10 kliniska siter i USA, Nederländerna,
Belgien och Frankrike, vilka har bekräftat läkemedlets tolererbara
säkerhetsprofil hos 85 patienter och påvisat goda tecken på
anti-tumöraktivitet i metastaserande bröstcancer och glioblastom
(primär hjärntumör). Inledande data som tagits fram med hjälp av DRP
presenterades som en poster på den årliga ASCO-konferensen år 2017.
Ett robust tillverkningsförfarande är på plats och Oncology Venture
ser fram emot att utveckla 2X-111 när kontraktsförhandlingar om
produkttillverkning är på plats. Efter slutförandet av tillverkningen
kommer 2X-111 att utvecklas med användning av DRP-tekniken i två
fokuserade fas 2-studier i metastaserande bröstcancer och i
glioblastom.

Om Drug Response Predictor - DRP® Companion Diagnostic

Oncology Venture använder Medical Prognosis Institutes ("MPI")
multigen-DRP® för att välja ut de patienter som genom den genetiska
signaturen i sin cancer förutses ha en hög svarsgrad för ett
läkemedel. Målet är att utveckla läkemedlet för rätt patienter och
genom att screena patienterna före behandling kan responsgraden
signifikant ökas. Denna DRP®-metod bygger på jämförelse mellan
känsliga och resistenta mänskliga cancercellinjer inklusive genomisk
information från cellinjer kombinerat med klinisk tumörbiologi och
kliniska korrelater i ett systembiologinätverk. DRP® är baserad på
messenger-RNA från patientens biopsier.

DRP®-plattformen, det vill säga DRP® och PRPTM-verktygen kan användas
i alla cancertyper och är patenterad för över 70 olika
anticancerläkemedel i USA. PRPTM används av MPI för Personalized
Medicine. DRP® används av Oncology Venture för läkemedelsutveckling.

DRP® är ett registrerat varumärke som tillhör Medical Prognosis
Institute A/S.

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom
cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture
ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response
Prediction - DRP® - för att signifikant kunna öka sannolikheten att
lyckas i kliniska tester. DRP® har visat förmåga att ge statistiskt
tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av
läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 undersökta
kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar
oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för
att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer genscreenas
först biopsier från patienternas tumörer, och endast de patienter som
sannolikt kommer svara positivt på behandling med aktuell
läkemedelskandidat inkluderas sedan i studien. Med en mer
väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och
utvecklingen effektiviseras.

Nuvarande produktportfölj inkluderar: LiPlaCis® för bröstcancer i
samarbete med Cadila Pharmaceuticals; Irofulven, utvecklad för
prostatacancer och APO010, en immunonkologisk produkt mot multipelt
myelom (benmärgscancer).

Oncology Venture har bildat två spin-off-företag i form av
specialbolag: Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.) är
ett USA-baserat precisionsmedicinföretag som fokuserar på utveckling
av två lovande fas 2-produktkandidater, och OV-SPV 2, ett danskt
företag som ska testa och potentiellt utveckla en muntlig
tyrosinkinas-hämmare i fas 2.

Den 30 maj 2018 beslutade MPI:s och Oncology Ventures respektive
bolagsstämmor om en sammanslagning av bolagen. Handel i Oncology
Ventures aktier kommer att fortsätta under de kommande månaderna och
varje aktie i Oncology Venture kommer att ge 1,8524 aktier i MPI när
sammanslagningen är genomförd
(https://www.spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter/nyhets-a...).

Framåtblickande uttalanden

Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som
inbegriper risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka
många ligger utanför vår kontroll, vilket kan få det faktiska
resultatet att avvika väsentligt från de resultat som diskuteras i de
framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar
uttalanden om våra planer, målsättningar, mål, framtida händelser,
prestanda och/eller annan information som inte är historisk
information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen
kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra
försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande
uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera
eller revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande
händelser eller omständigheter efter det datum som gjorts, med
undantag av vad som krävs enligt lag.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oncology-venture/r/ov-forutser-lakemedelseffek...
http://mb.cision.com/Main/12685/2592055/891215.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.