Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-22

Oncopeptides AB: ABG Sundal Collier AB ("ABGSC") har meddelat Oncopeptides AB (publ) ("Bolaget") att stabiliseringsåtgärder avseende Bolagets aktier har vidta

DETTA MEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS I
ELLER DISTRIBUERAS INOM ELLER TILL USA, STORBRITANNIEN, KANADA,
AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER JAPAN.

Som tidigare offentliggjorts är ABGSC stabiliseringsansvarig i samband
med erbjudandet om förvärv av nyemitterade aktier i Bolaget och
noteringen på Nasdaq Stockholm ("Erbjudandet") och ABGSC kan såsom
stabiliseringsansvarig genomföra transaktioner i syfte att stödja
marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall
kanske hade varit rådande på marknaden.

Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq
Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att
genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen
för handel i aktierna på Nasdaq Stockholm och avslutas senast 30
kalenderdagar därefter. ABGSC har dock ingen skyldighet att genomföra
någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering
kommer att genomföras. Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma
att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter
kommer transaktioner att genomföras i syfte att stödja marknadspriset
på aktierna till pris som är högre än det pris som fastställts i
Erbjudandet.

I syfte att täcka eventuell överteckning i Erbjudandet har Bolaget, på
begäran av Joint Global Coordinators (ABGSC och Carnegie Investment
Bank AB), åtagit sig att emittera ytterligare högst 2 119 565 nya
aktier, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier i Erbjudandet
till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet.

ABGSC har meddelat att ABGSC (med kontaktperson: Carl Rosenius, tel:
+46 8 566 286 85), har vidtagit stabilisering (i enlighet med Artikel
3.2(d) i EU:s marknadsmissbruksförordning) på Nasdaq Stockholm i
enlighet med vad som framkommer nedan.

+-----------------------+----------------------+
|Stabiliseringsinformation: |
+-----------------------+----------------------+
|Emittent: |Oncopeptides AB (publ)|
+-----------------------+----------------------+
|Instrument: |Aktier (SE0009414576) |
+-----------------------+----------------------+
|Erbjudandestorlek: |14 130 434 |
+-----------------------+----------------------+
|Erbjudandepris: |46 SEK |
+-----------------------+----------------------+
|Ticker: |ONCO |
+-----------------------+----------------------+
|Stabiliseringsansvarig:|ABG Sundal Collier AB |
+-----------------------+----------------------+

+-----------+----------+--------+--------+---------------------+------+----------------+
|Stabiliseringstransaktioner: |
+-----------+----------+--------+--------+---------------------+------+----------------+
|Datum |Kvantitet |Pris |Pris |Pris (genomsnittligt)|Valuta|Handelsplats |
| | |(högsta)|(lägsta)| | | |
+-----------+----------+--------+--------+---------------------+------+----------------+
|2017-03-14 |12 694 |44,3 |43,8 |44,0313 |SEK |Nasdaq Stockholm|
+-----------+----------+--------+--------+---------------------+------+----------------+
|2017-03-15 |6 111 |44 |43,8 |43,9637 |SEK |Nasdaq Stockholm|
+-----------+----------+--------+--------+---------------------+------+----------------+
|2017-03-16 |11 436 |44 |43,8 |43,9079 |SEK |Nasdaq Stockholm|
+-----------+----------+--------+--------+---------------------+------+----------------+
|2017-03-17 |9 000 |44 |43,9 |43,94444 |SEK |Nasdaq Stockholm|
+-----------+----------+--------+--------+---------------------+------+----------------+
|2017-03-20 |16 000 |43,5 |43,4 |43,4375 |SEK |Nasdaq Stockholm|
+-----------+----------+--------+--------+---------------------+------+----------------+
|2017-03-21 |51 226 |43,3 |42,5 |42,8961 |SEK |Nasdaq Stockholm|
+-----------+----------+--------+--------+---------------------+------+----------------+
|2017-03-22 |28 553 |42,4 |41,3 |41,7956 |SEK |Nasdaq Stockholm|
+-----------+----------+--------+--------+---------------------+------+----------------+

För mer information, kontakta:

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.se

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.se

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 22 mars 2017 kl. 19.30 (CET).

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag i forsknings- och utvecklingsfas
som utvecklar cancerläkemedel. Sedan grundandet år 2000 har Bolaget
fokuserat på utvecklingen av dess egenutvecklade produktkandidat
Ygalo, en innovativ peptidas-potentierad alkylerare för effektiv och
fokuserad behandling av blodbaserade cancersjukdomar, främst
multipelt myelom. Ygalo syftar till att möjliggöra bättre
behandlingsresultat än etablerade läkemedelsalternativ vid behandling
av patienter med multipelt myelom. Ygalo kan potentiellt ge
behandlande läkare ett nytt alternativ för patienter med denna
svårbehandlade cancersjukdom.

Viktig information

Detta meddelande skickas inte till, och kopior av det får inte
distribueras inom eller skickas till USA, Storbritannien, Kanada,
Australien, Sydafrika eller Japan eller någon annan stat eller
jurisdiktion i vilken offentliggörande, publicering eller
distribution skulle vara olagligt. Detta meddelande utgör inte ett
erbjudande att sälja värdepapper i USA. De värdepapper som hänvisas
till häri får inte säljas i USA utan registrering eller tillämpning
av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933. Oncopeptides avser inte att
registrera några värdepapper i USA eller att lämna ett erbjudande
till allmänheten i USA att förvärva värdepapper.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten i
Storbritannien att förvärva värdepapper. Ett prospekt har inte, och
kommer inte, att godkännas i Storbritannien avseende värdepapperen.
Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer
som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) personer som är
professionella investerare i enlighet med artikel 19(5) i Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
("Ordern") och (iii) bolag med hög nettoförmögenhet, och andra
personer till vilka det lagligen kan riktas, som avses i artikel
49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans
"Relevanta Personer"). Varje form av investeringsaktivitet som detta
meddelande är hänförlig till kommer endast att vara tillgänglig för,
och kommer endast genomföras med, Relevanta Personer. Personer som
inte är Relevanta Personer ska inte agera på eller förlita sig på
detta dokument eller någon del av dess innehåll.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana
uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de
innehåller uttryck som "anser", "väntar", "förväntar", "avser",
"planerar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "ska",
"bör", "får", eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta
meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka
i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser
att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de
gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa
sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på
uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de
faktiska resultaten eller utfall, som ett resultat av olika faktorer,
komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt
framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra
väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma
att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller
underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade
uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de
antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i
detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den
framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för
att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att
anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar.
Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena
i detta meddelande.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i
detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan
förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon
skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra
några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att
återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår
avseende innehållet i detta meddelande.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=417131...
http://mb.cision.com/Main/15404/2221326/646760.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.