Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-18

Oncopeptides AB: Första patienten har påbörjat behandling i Oncopeptides fas II-studie BRIDGE med Ygalo® i RRMM patiente...

Stockholm - 18 september 2018 - Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm:
ONCO) meddelar idag att den första patienten har börjat behandlas i
företagets fas II-studie BRIDGE, som är utformad för att studera
farmakokinetiken (PK), säkerheten och effekten av Ygalo® i
kombination med dexametason i patienter med multipelt myelom och
nedsatt njurfunktion.

Multipelt myelom leder vanligtvis till succesivt nedsatt njurfunktion
hos patienten. Detta gör BRIDGE till en viktig studie för att skapa
förståelse och kunskap bland behandlande läkare för hur Ygalo® kan
användas till patienter med Relapserad - Refraktärt Multipelt Myelom
(RRMM) och nersatt njurfunktion.

VD kommentar

"Utöver vår registreringsgrundande studie OCEAN är detta den tredje
pågående kliniska studien för att samla information om Ygalo® i olika
grupper av myelompatienter. Det är viktigt att kartlägga Ygalos
effekt och biverkansprofil i myelompatienter i olika stadier av
sjukdomen för att kunna vägleda behandlande läkare i den kliniska
nyttan av Ygalo®. BRIDGE-studien är en viktig positioneringsstudie då
Ygalos behandlingsprofil, enligt vår bedömning, inte påverkas av
patientens njurfunktion, vilket dock andra myelomläkemedel gör och
därmed begränsar deras användning och effekt" säger Jakob Lindberg,
VD för Oncopeptides.

Ygalo® i klinisk utveckling

Ygalo® har studerats vid behandling av patienter med Relapserad -
Refraktär Multipelt Myelom (RRMM) i sen fas. Detta genomfördes i den
kliniska studien kallad O-12-M1 där starka finala resultat
avrapporterades i december 2017. Idag pågår fyra kliniska studier
inklusive den nu startade BRIDGE studien.

I BRIDGE-studien ska farmakokinetiken (PK), säkerhet och effekten
utvärderas hos RRMM-patienter, som lider av nedsatt njurfunktion
vilket är en vanlig komplikation hos MM-patienter. Ygalo®
administreras tillsammans med dexametason.

ANCHOR är en fas I/II-studie där Ygalo® doseras i kombination med,
antingen bortezomib+dexametason eller daratumumab+dexametason i RMM
eller RRMM patienter. Resultaten från studien syftar till att skapa
förståelse och kunskap bland behandlande läkare för hur Ygalo® kan
användas i kombination med dessa läkemedel. Detta kan även öppna upp
för Ygalo® i tidigare linjers behandling.

HORIZON är en fas II-studie som studerar effekten av Ygalo® i RRMM
patienter i sen fas med få eller inga återstående etablerade
behandlingsalternativ. Interimsdata från denna studie avrapporterades
i juni 2018 vid det europeiska hematologimötet (EHA).

OCEAN är Oncopeptides registreringsgrundande fas III-studie där Ygalo®
jämförs direkt med dagens standardbehandling pomalidomid för
patienter med RRMM i sen fas.

FAKTA - BRIDGE

· Genomförs i Europa
· Fas II-studie som skall inkludera upp till 25 patienter
· En studie för att kartlägga farmakokinetik (PK) där Ygalo® doseras
i kombination med dexametason (steroid)

· Studien skall visa hur Ygalo® skall användas i patienter med
nedsatt njurfunktion

· Resultat väntas i slutet av 2019
· BRIDGE-studien kommer att öka Ygalos marknadsmöjligheter genom att
öppna upp för användning i patienter med nedsatt njurfunktion, som är
en vanlig komplikation hos patienter med multipelt myelom

För mer information, kontakta:

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.se
Telefon: +46 (0)8 615 20 40

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.se
Mobil: +46 708 537 292

Information lämnades av ovanstående personer försorg till
offentliggörande den 18 september 2018 kl.11.30.

Om Ygalo

Ygalo®, en alkylerande peptid, tillhör en ny klass av
peptidaspotentierade läkemedel (PEnCs) och inriktar sig på
myelomcellens transformationsprocess med en unik verkningsmekanism.
Aminopeptidaser är kraftigt överuttryckta i myelomceller och är av
stor betydelse för tumörcellernas transformationsprocess. Ygalo® har
en selektiv effekt på myelomceller genom aminopeptidasdriven
ackumulering, in vitro-experiment visar en 50-faldig anrikning av
alkylerande metaboliter i myelomceller. Anrikningen resulterar i
selektiv cytotoxicitet (ökad potens i målceller och mindre toxisk
påverkan på andra celler) och att resistensmekanismer för andra
myelombehandlingar (inklusive alkylerare) övervinns. Ygalo® har även
starka antiangiogena egenskaper.

Om multipelt myelom

Multipelt myelom är en obotlig hematologisk cancersjukdom som
uppkommer i B-celler (antikroppsproducerande celler). För närvarande
är medianöverlevnaden ungefär 5 år från diagnos, med en trend mot
längre livslängd (Källa: National Cancer Institute).

Ungefär 170 000 patienter lever med multipelt myelom i Europa och USA,
57 000 patienter får diagnosen varje år och 26 000 patients dör av
sjukdomen årligen (Källa: American Cancer Society, Global Data 2015
and National Cancer Institute). Antalet patienter som diagnosticeras
med multipelt myelom ökar med något mer än 1% per år. Den främsta
orsaken till ökningen är den allt mer åldrande befolkningen.
Tillväxten av multipelt myelom- patienter i sen fas - som studien
OCEAN fokuserar på - är däremot mer än 10% per år tack vare nyliga
förbättringar av tidigare linjers terapi. Det betyder att fler
patienter än någonsin lever allt längre med sjukdomen - som tyvärr
fortfarande är obotlig - och blir behandlingsresistenta patienter i
sen fas med ett stort behov av fler och fungerande
behandlingsalternativ.

Behandling av multipelt myelom

Multipelt myelom behandlas primärt med fem olika läkemedelsgrupper -
alkylerare, CD-38-bindande antikroppar, IMiDer, proteasomhämmare och
steroider. På grund av den höga mutationsfrekvensen hos myelomceller
har patienter egentligen flera aktiva cancersjukdomar (kloner)
samtidigt, med olika proteinuttryck. På grund av denna heterogenitet
hos sjukdomen i varje patient används s.k. bredspektrumläkemedel som
hörnstenar i behandlingen, dvs alkylerare, IMiDer, proteasomhämmare
och steroider. Nya riktade antikroppsläkemedel kommer nästan enbart
att användas i kombination med flera olika bredspektrumläkemedel för
att säkerställa att alla myelomceller i en patient får erforderlig
behandling. Immunonkologiska läkemedel har än så länge visat
begränsade resultat för behandling av multipelt myelom.

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel i
forsknings- och utvecklingsfas för behandling av cancer. Bolaget
fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten Ygalo®, en alkylerande
peptid, Peptidase Enhanced Compounds (PEnCs). Ygalo® är avsedd för en
effektiv behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt
multipelt myelom. Syftet med det kliniska utvecklingsprogrammet för
Ygalo® är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade
alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Ygalo®
kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedel för
patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Mer information finns på www.oncopeptides.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oncopeptides-ab/r/forsta-patienten-har-paborja...
http://mb.cision.com/Main/15404/2620546/910911.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.