Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-10

Oniva Online Group Europe: ÅRSSTÄMMA I ONIVA ONLINE GROUP EUROPE AB (PUBL)

Aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ), org. nr
556264-3022, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8
maj 2014 kl 16.00 i Bolagets lokaler på Lindhagensgatan 126, 5 tr i
Stockholm.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall senast fredagen den 2
maj 2014 dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, dels ha anmält sitt deltagande till Bolaget. Anmälan
skall göras per brev till Oniva Online Group Europe AB (publ), Att:
Malin Sjölander, Lindhagensgatan 126, 112 51 Stockholm eller per
e-post till ir@onlinegroup.com. Vid anmälan skall uppges fullständigt
namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan
inregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före fredagen
den 2 maj 2014, då sådan inregistrering måste vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig,
daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fler än ett
ombud utses skall respektive fullmakt även innehålla uppgift om
vilken andel av aktierna ombudet företräder. Fullmakt i original
skall medtas till stämman. Den som företräder juridisk person skall
även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida
www.onlinegroup.com.

Förslag till dagordning

1. 1. Stämmans öppnande
2. 2. Val av ordförande vid stämman
3. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. 4. Godkännande av dagordning
5. 5. Val av en eller två justeringsmän
6. 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. 8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

1. 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
2. 10. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorn
3. 11. Val av styrelseledamöter och revisor
4. 12. Beslut om principer för utseende av valberedning
5. 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
6. 14. Beslut om bemyndigande
7. 15. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen har föreslagit att Anders Waltner väljs till ordförande
vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att någon
utdelning inte lämnas.

Val av styrelseledamöter m.m. (punkterna 9 - 11)

Valberedningen föreslår omval av Grant Thornton Sverige AB som
revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande fastställd
räkning.

Valberedningen har därutöver meddelat att på grund av att diskussioner
alltjämt pågår om kompletterande styrelseval kommer valberedningen
att återkomma med ett samlat förslag senast två veckor före
årsstämman. Förslaget kommer att offentliggöras på Bolagets hemsida.

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 12)

Valberedningen föreslår följande förfarande för utseende av
valberedningen. Valberedningen skall bestå av företrädare för de tre
(3) största aktieägarna, varav företrädaren för den största
aktieägaren skall vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig
en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare
dessa företräder skall offentliggöras senast sex (6) månader före
årsstämma och baseras på det kända ägandet omedelbart före
offentliggörandet. Om ägare, som är representerad i valberedningen,
efter offentliggörandet, inte längre tillhör de tre (3) största
aktieägarna skall dess representant ställa sin plats till förfogande
och sådan aktieägare som vid denna tidpunkt tillhör de tre (3)
största aktieägarna skall istället erbjudas plats i Bolagets
valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare
som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan
ledamot och utse en ny representant.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor för beslut
vid årsstämman:

1. Ordförande vid stämman

2. Styrelsearvoden

3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

4. Val av revisor samt arvoden till denna

5. Eventuella förslag till förändringar i principer för utseende av
valberedning

Arvode till valberedningen utgår inte. Bolaget skall dock svara för
skäliga kostnader för utförande av valberedningens uppdrag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 13)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses de personer
som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen.
Ersättning till ledande befattningshavare kan bestå av fast lön,
rörlig lön, övriga förmåner samt pension. Förmåner och pension skall
vara i enlighet med praxis på marknaden. Rörlig lön skall kunna utgå
enligt kriterier som fastställs av styrelsen och som skall syfta till
att skapa lånsiktig värdetillväxt. Rörlig lön skall för varje individ
kunna avse högst motsvarande 50 procent av fast lön. Avgångsvederlag
skall avse högst motsvarande tolv (12) månaders ersättning. Den
totala ersättningen för ledande befattningshavare skall vara
marknadsmässig. Avvikelse från dessa riktlinjer kan komma att ske för
det fall att särskilda skäl föreligger.

Beslut om bemyndigande (punkt 14)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av
aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med rätt att
betala även genom kvittning och/eller apport eller eljest med
villkor. Bemyndigandet skall vara begränsat till 1.300.000 aktier,
alternativt teckningsoptioner eller konvertibler som ger rätt till
teckning av eller konvertering till motsvarande antal aktier.
Bemyndigandet skall kunna användas för att genomföra eller finansiera
förvärv.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag erfordras att förslaget
stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga
hos Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets hemsida
www.onlinegroup.com tre veckor före årsstämman. Slutligt förslag
enligt punkt 14 hålls på samma sätt tillgängligt två veckor före
årsstämman. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad,
översändas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen att
vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande
direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärende
på dagordningen.

.

* * * * * *

Stockholm i april 2014

ONIVA ONLINE GROUP EUROPE AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Johansson, VD och koncernchef för Online Group AB
070-416 95 00
urban.johansson@onlinegroup.com

Detta är Online Group

Online Group är marknadsledande inom webbhotell i Sverige och har en
stark marknadsposition inom molntjänster och onlinemarknadsföring.
Inom koncernen ingår bolagen Getupdated och Just Search som levererar
tjänster inom onlinemarknadsföring, samt bolagen Crystone, Servage
och Space2u som erbjuder modern och personlig IT-hosting, som även
benämns molntjänster. Bolaget har idag ca 500 000 kunder runt om i
världen.

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster
inom Internetmarknadsföring (http://www.getupdated.se/). Online Group
har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimering
(http://www.getupdated.se/sokmotoroptimering), sökordsannonsering
(http://www.getupdated.se/tjanster/sokordsannonsering), sociala
medier
(http://www.getupdated.se/tjanster/medieplanering-for-webben/sociala-medi...),
webbpublicering
(http://www.getupdated.se/tjanster/webbpublicering-seocms),
medieplanering
(http://www.getupdated.se/tjanster/medieplanering-for-webben),
affiliatemarknadsföring,
(http://www.getupdated.se/tjanster/affiliatemarknadsforing)webbhotell
(http://www.crystone.se/webbhotell/), domännamn
(http://www.crystone.se/domannamn/) och webbanalys
(http://www.getupdated.se/sokmotoroptimering/extra-tjanster/webbanalys-op...).
Online Groupkoncernen har omkring 165 anställda i Sverige,
Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA.
Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX
First North med Remium som certified adviser. För mer information
besök gärna http://www.onlinegroup.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oniva-online-group-europe/r/arsstamma-i-oniva-...
http://mb.cision.com/Main/2195/9567126/231849.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.