Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-04

ONLINE BRANDS GENOMFÖR EN RIKTAD NYEMMISION OM 60 MILJONER KRONOR SAMT FÖRESLÅR EN NY STYRELSELEDAMOT

Styrelsen i Online Brands Nordic AB (publ) (”Online Brands” eller “Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 19 juli 2021, beslutat om en riktad nyemission omfattande 261 000 000 aktier till en teckningskurs om 0,23 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Nyemissionen riktades till två institutionella investerare, Jofam, ett investmentbolag som ägs av Per Josefsson med familj, och Adrigo Asset Management, som förvaltar fonden Adrigo Small & Midcap L/S. Efter Nyemissionen kommer Jofam äga cirka 9,0 procent och Adrigo cirka 4,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Online Brands. Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 13,5 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter Nyemissionen.

Nyemissionen som nu genomförs syftar till att stärka Online Brands balansräkning för att kapitalisera på de möjligheter som finns i den existerande verksamheten samt finansiera potentiella förvärv inom e-handel. Online Brands kommer att fortsätta utvecklingen av e-handel inom nuvarande vertikaler men ser även stora möjligheter att genomföra förvärv inom närliggande vertikaler.

– ”Online Brands är ett spännande tillväxtbolag som drivs av ambitiösa entreprenörer med lång erfarenhet inom e-handel. Bolaget har en intressant tillväxtresa framför sig och vi ser fram emot att vara en långsiktig och aktiv ägare i Online Brands”, Per Josefsson, styrelseordförande i Jofam.

Styrelsen anser att det är positivt och långsiktigt gynnsamt för Bolaget att introducera en institutionell ägarbas. Styrelsen konstaterar också att det identifierade behovet av ytterligare kapital är så pass begränsat att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli höga i förhållande till det anskaffade kapitalet. Skälet till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att på detta sätt stärka aktieägarbasen med institutionella investerare och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Styrelsen har också övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission men kommit fram till att en riktad nyemission är mest fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare i detta fall av de skäl som anges ovan.

Som ett led i att stärka Bolagets finansiella kompetens så har även Bolagets större aktieägare föreslagit att Carl Rydin ska väljas in som ny styrelseledamot i Bolaget vid en kommande bolagsstämma. Carl Rydin är född 1985 och har lång erfarenhet inom finansiella områden som förvärv, strategi och investeringar. Carl är Investment Director på investmentbolaget Jofam och har dessförinnan varit portföljförvaltare på Origo Fonder. Carl har spenderat 12 år i New York som investeringsanalytiker på Lucerne Capital Management och inom M&A-teamet på investmentbanken Fredericks Michael & Co. Carl har en Bachelor of Business Administration från Dowling College samt studerat vid Columbia Business School i New York.

– ”Vi är mycket nöjda med utfallet av kapitalanskaffningen. Jofam och Adrigo tillför utöver kapital även viktiga kompetenser och ger även stöd för vår strategi och våra expansionsplaner. Genom kapitaltillskottet så har vi en stark position för att fortsätta utveckla vår befintliga e-handel samt finansiera framtida förvärv av e-handelsbolag med starka varumärken och hög lönsamhet. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan bygga Online Brands till en attraktiv ägare av ett stort antal e-handelsbolag och därigenom skapa aktieägarvärde under de kommande åren”, David Rönnberg, styrelseordförande i Online Brands.

Genom Nyemissionen tillförs Online Brands en emissionslikvid cirka 60 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen har fastställts baserat på en förhandling och överenskommelse med Bolagets styrelse och de nya investerarna, och motsvarar enligt styrelsens bedömning en marknadsmässig teckningskurs med avdrag för marknadsmässig emissionsrabatt vid emissioner av detta slag. Nyemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar från 1 676 273 868 aktier till 1 937 273 868 aktier, samt att Bolagets aktiekapital ökar från 84 098 094,70 SEK till 97 192 376,69 SEK. Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 13,5 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter Nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Rönnberg, styrelseordförande i Online Brands Nordic AB

+46 (0)708 96 65 52

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-04 9:00 CET.

Om Online Brands Nordic AB

Online Brands driver online-butiken Trendcarpet som är en av Europas ledande återförsäljare av mattor. Bolaget är verksamt i 15 olika länder och riktar sig främst till privatmarknaden. Basen för verksamheten är i Göteborg. Inom koncernen ryms även en internationell e-handel för hattar under varumärket Hatshop samt juvelerarbutiken John Victorin i Varberg AB.

Online Brands aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 01 550, e-post: info@mangold.se

www.onlinebrands.se

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-04 09:00 CET.

Bifogade filer


ONLINE BRANDS GENOMFÖR EN RIKTAD NYEMMISION OM 60 MILJONER KRONOR SAMT FÖRESLÅR EN NY STYRELSELEDAMOT

Författare MFN