Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-04

OP Gruppens bokslutskommuniké 1.1-31.12.2015: Ett rekordår - det kundägda bär frukt

OP Gruppen
Börsmeddelande 4.2.2016 kl. 9.00
Bokslutskommuniké

OP Gruppens bokslutskommuniké 1.1-31.12.2015:

Ett rekordår - det kundägda bär frukt

* Gruppens resultat före skatt växte med 20 % till 1 101 miljoner euro (915).
Resultatet är OP Gruppens bästa någonsin.
* Intäkterna ökade med 5 % och kostnaderna minskade med 2 % jämfört med ett
år tidigare.
* CET1-kapitaltäckningen stärktes av resultatet på ett år med över 4
procentenheter till 19,5 % (15,1), vilket bidrog till den kraftiga
tillväxten i kundfinansieringen: * Bolånestocken växte på ett år med 3,9 %
* Företagskreditstocken växte med 9,3 % * Hela kreditstocken växte med 6,4
% och de uttagna krediterna med 8,7 %
* Ny kundbonus samlades för 197 miljoner euro, dvs. 4,5 % mer än ett år
tidigare.
* Ägarkundernas placeringar i andelskapital ökade till 2,8 miljarder euro
(1,9). OP Gruppen uppskattar att den kommer att betala 3,25 % i ränta på
Avkastningsandelarna för 2015. Det totala beloppet av de räntor som betalas
är cirka 66 miljoner euro.
* Resultatet för alla rörelsesegment förbättrades klart: * Bankrörelsens
resultat före skatt ökade med 12 % till 642 miljoner euro (571).
Kostnads/intäktsrelationen förbättrades med 2 procentenheter till 54 %.
Inlåningen ökade med 6,5 %. Nedskrivningarna av fordringar hölls små: 0,10
% av kredit- och garantistocken. * Skadeförsäkringens resultat före skatt
ökade med 16 % till 259 miljoner euro (223). Den operativa
totalkostnadsprocenten var den bästa någonsin, dvs. 87,3. Premieintäkterna
ökade med 7 %. * Kapitalförvaltningens resultat före skatt växte med 28 %
till 213 miljoner euro (167). De medel som förvaltas ökade med 12 % till 68
miljarder euro.
* Gruppens resultat för 2016 uppskattas bli ungefär detsamma som 2015.
Närmare information om utsikterna finns under "Utsikter för 2016".

OP Gruppens nyckeltal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1-12/2015 1-12/2014 Förändring, % |
| Resultat före skatt, milj. € 1 101 915 20,4 |
| Bankrörelse 642 571 12,5 |
| Skadeförsäkring 259 223 16,0 |
| Kapitalförvaltning 213 167 27,6 |
| |
| Ny kundbonus som samlats 197 189 4,5 |
| |
| 31.12.2015 31.12.2014 Förändring, % |
| Kärnprimärkapitaltäckning CET1, % 19,5 15,1 4,4* |
| Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen 207 189 18* |
|(konglomeratlagen), % |
| Över 90 dagar förfallna fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,42 0,37 0,05* |
| Bank- och försäkringsrörelsens 1 656 1 590 4,2 |
| |
|gemensamma kunder (1 000) |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder
2014. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som
jämförelsetal använts talet vid slutet av 2014 om inte annat nämns.

* förändring i relationstalet

Chefdirektör Reijo Karhinens kommentarer

Vår långvariga framgång och målmedvetna förnyelse fortsatte också 2015. Vårt
resultat och vår kapitaltäckning nådde nya rekord. Vår utlåning som ökade med
6 procent och särskilt företagskrediterna som ökade med nästan 10 procent
vittnar om vår förmåga att skapa förutsättningar för våra kunder att lyckas
nu och i framtiden. Fokuseringen på tillväxt, i enlighet med vår strategi,
upprätthåller samtidigt den konkurrens som behövs på finansmarknaden i
Finland.

Vi presterade fint i vår affärsrörelseroll. Minst lika nöjd är jag över vårt
agerande i den samhälleliga rollen. Som ett kundägt företag är vår uppgift
att främja våra ägarkunders och vår omvärlds framgång. Med hjälp av vår
tillväxt, som varit snabbare än konkurrenternas, och våra många Finland
framåt-initiativ spred vi positiv stämning både bland våra kunder och i hela
vår samhällsekonomi. Det tänker vi också fortsätta med. Samhälleligheten som
värde är på uppgång och enligt min mening har kooperationen större dragkraft
än någonsin.

Finansbranschen står inför ett av de största brytningsskedena genom tiderna.
Digitaliseringen, konkurrensen över nationella gränser och de allt snabbare
förändringarna i kundbeteendet ställer nya krav på aktörerna. I OP Gruppen
har vi satsat på att polera vår framtidsbild. Kooperationen är också i
framtiden vår strategiska grund. Maximeringen av våra ägarkunders fördel styr
våra val och vår verksamhet. Vår goda kapitaltäckning tillsammans med en
oslagbar kundupplevelse tryggar fortsättningen på vår unika
framgångshistoria.

År 2008 lovade vi föra våra kunder genom finanskrisen. Nu lovar vi ta våra
kunder genom den digitala brytningen - på deras villkor. Den ökade makten som
kunderna får genom digitaliseringen är en stor styrka och inspirationskälla
för oss. När det här förenas med det genuint kundägda, öppnas ett fönster med
många möjligheter för oss. I framtidens värld med allt fler nätverk klarar
sig bara de finansaktörer som kan betjäna och vara i växelverkan med kunden
oberoende av tid, plats och betjäningskanal.

En ökad digital kompetens är en viktig konkurrensfaktor för OP Gruppen.
Investeringarna i digitaliseringen anses traditionellt vara investeringar i
teknik. Hos oss inom OP är de framför allt investeringar i kundupplevelsen
och utformningen av tjänster. Våra djärva satsningar på den framtida
konkurrenskraften och på vår mobilutvecklingsenhet, som grundades i Uleåborg
redan 2011, har fortsatt. Nu har vi redan tagit följande steg. Utöver
digikompetenta personer har vi anställt tiotals tjänstedesigners för att
svara på affärsrörelsens krav samt få utvecklingen mer kundorienterad. Vi är
föregångare för finländsk tjänstedesign inom finansbranschen.

Vi satsar på vår egen förnyelse, men är också oroade över stagnationen i den
finländska ekonomin och också i större utsträckning i hela det finländska
samhället. Det vi nu minst av allt behöver, är motsättningar. I en värld som
digitaliseras måste vi svara på förändringstrycket med en helt annan puls än
förr, annars rubbas de starka grunder som Finland varit känt för. Det vi just
nu mest av allt behöver, är en anda av förnyelse och tillit samt smidighet i
beslutsfattandet och realiseringen av besluten.

Rapportsperiodens resultat

OP Gruppens resultat före skatt ökade med 20,4 procent till 1 101 miljoner
euro (915). Resultatet är nästan 10 procent större än det föregående
rekordresultatet från 2007. Resultatet förbättrades särskilt av att övriga
intäkter ökade med 9 procent. Nettointäkterna från skade- och livförsäkringen
ökade till följd av att lönsamheten i försäkringsverksamheten förbättrades.
Nettoprovisionsintäkterna var lika stora som under jämförelseperioden.
Provisionerna från bostadsförmedlingen och utlåningen var mindre än under
jämförelseperioden medan provisionerna i anslutning till fonder och
betalningsrörelse ökade. Nettointäkterna från handeln ökade till följd av
derivatresultatet. Realisationsvinsterna på värdepapper ökade nettointäkterna
från placeringsverksamheten.

Gruppens räntenetto minskade med 1,7 procent till 1 026 miljoner euro.
Räntenettot ökade för hushållsbanks- och företagsbankrörelsen, medan
räntenettot minskade för Markets och likviditetsreserven. Räntenettot
minskade för likviditetsreserven på grund av de åtstramade
kreditriskmarginalerna för obligationslån och förberedelserna inför
åtstramningen i likviditetsbestämmelserna. Det mindre räntenettot för Markets
kompenserades av att Markets övriga intäkter ökade.

Gruppens kostnader minskade med 2,3 procent, och de var 35 miljoner euro
mindre än under jämförelseperioden. Personalkostnaderna ökade till följd av
att pensionskostnaderna ökade med 40 miljoner euro samt av kostnader av
engångsnatur på 9 miljoner euro i anslutning till omorganiseringen av
centralinstitutskoncernen. Pensionskostnaderna ökade bland annat av den
ändring i pensionslagarna som fastställdes vid slutet av året. Lönerna och
ersättningarna var lika stora som under jämförelseperioden. De övriga
kostnaderna ökade inte endast genom att de nya affärsrörelserna expanderade
utan också genom gruppens interna ägararrangemang samt kostnadsposter av
engångsnatur på totalt 18 miljoner euro för ombyggnaden av kontoret i
Vallgård. ICT-kostnaderna ökade med 5,7 procent, dvs. de var 11 miljoner euro
större än under jämförelseperioden. Under jämförelseperioden ökade de övriga
kostnaderna med totalt 72 miljoner euro till följd av lagstadgade
garantiavgifter till insättningsgarantifonden och bankskatten samt av
kostnader av engångsnatur på 12 miljoner euro i anslutning till inlösningen
av aktierna i Pohjola Bank.

Resultatförsvagande nedskrivningar på olika resultatposter bokfördes för
totalt 114 miljoner euro (113), varav 78 miljoner euro (88) bokfördes på
krediter och övriga fordringar. Nettonedskrivningarna av krediter och övriga
fordringar var små, dvs. 0,10 procent (0,12) av kredit- och garantistocken.

Resultatet före skatt till verkligt värde var 883 miljoner euro (1 067). OP
Gruppens fond för verkligt värde före skatt uppgick vid slutet av
räkenskapsperioden till 302 miljoner euro (531).

Vid slutet av räkenskapsperioden uppgick det egna kapitalet till 9,3 miljarder
euro (7,2). Det egna kapitalet ökade av gruppens resultat och emissionen av
Avkastningsandelar. Vid slutet av räkenskapsperioden ingick
Avkastningsandelar för 2,5 miljarder euro (1,6) i eget kapital, av dem bestod
0,3 miljarder euro av uppsagda Avkastningsandelar. Centralinstitutets
direktion beslöt i mars 2015 att höja målet för Avkastningsandelarna med 0,4
miljarder euro till 2,3 miljarder euro. Beloppet av Avkastningsandelarna har
i praktiken nått målet.

Utsikter för 2016

Den globala ekonomin växer långsammare än i snitt. Tillväxten inom euroområdet
väntas fortsätta i moderat takt. I Finland har den ekonomiska tillväxen redan
länge varit anspråkslös. Den svaga exportefterfrågan, den dåliga
priskonkurrenskraften och den långsamma förnyelsen i de ekonomiska
strukturerna hotar leda till att den ekonomiska tillväxten i Finland i många
år växer klart långsammare än tillväxten inom euroområdet. Genomföringen av
strukturella reformer kan skärpa det politiska läget, vilket kan äventyra
återhämtningen på hemmamarknaden. Det exceptionella läget i den globala
ekonomin med låga räntor och centralbankernas massiva stimuleringsåtgärder
medför också betydande osäkerhet för den framtida ekonomiska utvecklingen.

Finlands svaga ekonomiska läge håller de långsiktiga tillväxtförväntningarna i
finansbranschen låga. De låga räntorna belastar bankernas räntenetto och
försvagar intäkterna från försäkringsbolagens placeringsverksamhet. Å andra
sidan stöder de låga räntorna kundernas kreditbetalningsförmåga, som har
hållit sig stabil trots den långvariga perioden med långsam tillväxt.
Kapitaltäckningen och lönsamheten i finansbranschen har fått större betydelse
på grund av den instabila omvärlden och de strängare regelverken.

OP Gruppens resultat före skatt för 2016 uppskattas bli ungefär detsamma som
2015. De största osäkerhetsmomenten för resultatprognosen är ogynnsamma
förändringar i räntorna och placeringsomvärlden. Också utvecklingen i
nedskrivningarna av fordringar är osäker.

Alla prognoser och bedömningar i den här bokslutskommunikén grundar sig på
rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten
kan avvika betydligt.

Presskonferens

Chefdirektör Reijo Karhinen presenterar OP Gruppens resultat vid en
presskonferens för medierna 4.2.2016 kl. 11.00 på adressen Gebhardsplatsen 1,
Vallgård, Helsingfors.

Pohjola Bank Abp offentliggör en egen delårsrapport.

Finansiell information 2016

Delårsrapporterna 2016 offentliggörs följande dagar:

------------------------------------------
| |
| Delårsrapport 1.1-31.3.2016 27.4.2016 |
| Delårsrapport 1.1-30.6.2016 3.8.2016 |
| Delårsrapport 1.1-30.9.2016 2.11.2016 |
------------------------------------------
OP Andelslag

Direktionen

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Chefdirektör Reijo Karhinen, tfn 010 252 4500
Ekonomidirektör Harri Luhtala, tfn 010 252 2433
Kommunikationsdirektör Carina Geber-Teir, tfn 010 252 8394

DISTRIBUTION

NASDAQ OMX Helsingfors
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi och pohjola.fi

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp och erbjuder sina kunder en unik
helhet av bank-, kapitalförvaltnings- och försäkringstjänster. OP Gruppens
grunduppgift är att främja ägarkundernas, kundernas och omvärldens bestående
ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. OP Gruppens mål är att erbjuda
marknadens bästa och mångsidigaste helhet av koncentreringsförmåner. OP
Gruppen består av cirka 180 andelsbanker och gruppens centralinstitut OP
Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Gruppen har 12 000
anställda. OP Gruppen har 4,3 miljoner kunder.

OP Andelslag och dess medlemskreditinstitut har ett lagstadgat solidariskt
ansvar för varandras skulder och åtaganden. Det solidariska ansvaret i OP
Gruppen grundar sig på lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker. Pohjola
Bank Abp och OP-Bostadslånebanken Abp svarar för OP Gruppens upplåning på
penning- och kapitalmarknaden.www.op.fi

OP Gruppens bakgrundsmaterial till bokslutskommuniké 2015
http://hugin.info/142911/R/1983583/726999.pdf
OP Gruppen Bokslutskommuniké 2015
http://hugin.info/142911/R/1983583/726998.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pohjola Pankki Oyj via Globenewswire

HUG#1983583

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.