Du är här

2018-08-01

OP Gruppens delårsrapport 1.1-30.6.2018: Resultatet före skatt 425 miljoner euro - resultatet för hela året uppskattas b...

OP Gruppen

Börsmeddelande 1.8.2018 kl. 9.00
Delårsrapport 1.1-30.6.2018

OP Gruppens delårsrapport 1.1-30.6.2018: Resultatet före skatt 425 miljoner
euro - resultatet för hela året uppskattas
bli lika stort som i fjol

* Resultatet före skatt var 425 miljoner euro (560).
* Intäkterna från kundrörelsen ökar: ränte- och försäkringsnettot var 7 % och
nettoprovisionsintäkterna 2 % större än ett år tidigare.
* Övriga intäkter än intäkterna från kundrörelsen minskade klart. Intäkterna
från placeringsverksamheten minskade med totalt 63 miljoner euro och de
övriga rörelseintäkterna med 41 miljoner euro. Ibruktagningen av standarden
IFRS 9 i början av året påverkade placeringsintäkterna.
* Satsningarna på utveckling ökade kostnaderna som var 12 % större än ett år
tidigare.
* Nedskrivningarna av fordringar, 7 miljoner euro (23), var mycket små till
följd av återföringar av nedskrivningar.
* CET1-kapitaltäckningen var 19,8 %, dvs. ungefär lika stor som vid slutet av
året innan. Kärnprimärkapitalet överskred 10 miljarder euro.
* Bankrörelsensresultat före skatt ökade med 6 % till 333 miljoner euro
(314). Räntenettot ökade med 3 % och nettoprovisionsintäkterna minskade med
5 %. Kostnaderna ökade med 8 %. Utlåningen ökade under året med 5,3 % och
inlåningen med 7 %.
* Skadeförsäkringensresultat före skatt minskade med 40 % till 64 miljoner
euro (107). Premieintäkterna ökade med 3 % och kostnaderna med 12 %.
Nettointäkterna från placeringsverksamheten minskade med 46 miljoner euro
från ett år tidigare.
* Kapitalförvaltningensresultat före skatt ökade med 2 % till 94 miljoner
euro (93). Nettoprovisionsintäkterna minskade med 3 % och kostnaderna ökade
med 6 % jämfört med ett år tidigare. De förvaltade medlen ökade med 2 % på
ett år.
* Övrig rörelseredovisade ett resultat före skatt på -66 miljoner euro (45).
Resultatet belastades av de ökade utvecklingsrelaterade kostnaderna och av
de minskade nettointäkterna från placeringsverksamheten. I intäkterna för
jämförelseperioden ingick poster av engångsnatur för 42 miljoner euro.
* Förvaltningsrådet vid OP Gruppens centralinstitut beslöt 6.6.2018 om en ny
arbetsfördelning för direktionen vid gruppens centralinstitut.
* OP Gruppen har beslutat överföra personalens lagstadgade
arbetspensionsskydd till Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.
Överföringen förbättrar gruppens kapitaltäckning med uppskattningsvis 0,4
procentenheter. Överföringen uppskattas ske före slutet av året och enligt
gällande bedömning förbättrar överföringen gruppens resultat 2018 med 240
miljoner euro.
* Ändring i utsikterna: Resultatet före skatt 2018 uppskattas bli ungefär
detsamma som 2017 (tidigare mindre än). Närmare information om ändringen
finns under "Utsikter för återstoden av året".

Betydande satsningar för kundernas bästa

* OP investerar under 2018 cirka 400 miljoner euro på att utveckla sin
verksamhet och förbättra kundupplevelsen. Under rapportperioden
introducerades en digital bolånetjänst där kunden kan få sitt bolånebeslut
i realtid på nätet.
* I maj 2018 öppnade Pohjola Hälsa sitt femte sjukhus i Åbo. Pohjola Hälsa
har börjat bygga upp sitt eget läkarcentralsnät. De första läkarcentralerna
öppnas i Björneborg och Villmanstrand under 2018.
* Den nya OP-bonus som beviljats ökade med 5 procent till 113 miljoner euro
(108).
* Antalet ägarkunder hos andelsbankerna ökade under början av året med 32 000
till nästan 1,9 miljoner och antalet gemensamma kunder inom OP Gruppens
bank- och försäkringsrörelse ökade med 19 000 till över 1,8 miljoner.

OP Gruppens nyckeltal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1-6/2018 1-6/2017 Förändring, % 1-12/2017 |
| Resultat före skatt, milj. e 425 560 -24,0 1 031 |
| Bankrörelse 333 314 5,9 619 |
| Skadeförsäkring 64 107 -40,1 210 |
| Kapitalförvaltning 94 93 1,5 247 |
| Övrig rörelse -66 45 -45 |
| Ny OP-bonus som samlats till ägarkunder -113 -108 4,5 -220 |
| 30.6.2018 30.6.2017 Förändring, % 31.12.2017 |
| CET1-kapitaltäckning, % 19,8 19,1 0,7* 20,1 |
| Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen 146 145 1* 148 |
|(konglomeratlagen), %** |
| Avkastning på ekonomiskt kapitalkrav, %*** 18,3 21,3 -3,0* 20,4 |
| Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 6,0 8,8 -2,8* 7,7 |
| Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 0,48 0,69 -0,2* 0,6 |
| Nödlidande fordringar av kredit- och garantistocken, % **** 1,2 1,3 -0,1* 1,2 |
| Ägarkunder (1 000) 1 865 1 786 4,5 1 833 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OP Gruppen tog 1.1.2018 i bruk standarden IFRS 9 "Finansiella instrument". Som
jämförelsetal för resultatet har använts talen enligt standarden IAS 39 för
motsvarande perioder 2017. För balansräkningstal och andra tal av
tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet enligt IAS 39 vid slutet av
2017, om inte annat nämns.

* Förändring i relationstalet
** Relationstalet enligt konglomeratlagen har beräknats för försäkringsbolag
med de övergångsbestämmelser som ingår i solvensbestämmelserna för
försäkringsbolag.
*** 12 mån. glidande
**** Med nödlidande fordringar avses över 90 dagar förfallna fordringar,
övriga fordringar med risker samt exponeringar med anstånd som beviljats på
grund av kundens ekonomiska svårigheter och som anknyter till sådana
fordringar.

Chefdirektör Timo Ritakallios kommentarer

OP Gruppens resultat för början av året var fortfarande gott, trots att det
minskade klart jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Orsaken till
resultatförsämringen är de betydligt mindre intäkterna från
placeringsverksamheten och de klart större rörelsekostnaderna. Särskilt
positivt i resultatutvecklingen under början av året var att resultatet för
den egentliga kundrörelsen hölls på samma nivå som för motsvarande period i
fjol. Intäkterna från kundrörelsen - räntenettot, försäkringsnettot och
provisionsintäkterna - ökade med 5 procent från fjolåret. Vår kraftiga
satsning på att förbättra kundupplevelsen och på att utveckla vår
affärsrörelse ökade rörelsekostnaderna med 12 procent från fjolåret.
Nedskrivningarna av fordringar var exceptionellt små. OP Gruppens
kapitaltäckning var fortsatt god vid slutet av rapportperioden. Det här ger
en god grund för en långsiktig utveckling av affärsrörelsen då det digitala
brytningsskedet inom finansbranschen fortsätter.

Under början av året växte OP Gruppens affärsrörelse klart snabbare än under
motsvarande period i fjol. Tillväxten i utlåningen och skadeförsäkringens
premieinkomst accelererade till 3 procent och tillväxten i inlåningen till
hela 6 procent. Särskilt god var tillväxten bland företagskunderna.
Tillväxten i den kundförmögenhet som vi förvaltar var i likhet med den
allmänna marknadsutvecklingen långsammare än i fjol och de förvaltade medlen
var vid slutet av juni på samma nivå som vid årsskiftet.

OP Gruppen finns till för alla sina kunder. Världen digitaliseras allt
snabbare, men vi i OP Gruppen kommer också i fortsättningen att beakta våra
kunders olika behov av tjänster. Vi vill erbjuda en utmärkt kundupplevelse
både för digitalt infödda och för kunder som inte har lätt för eller som inte
är vana vid att använda nätet. Vårt mål är att vara vägvisare för lättanvända
tjänster och i början av juli lanserade vi en ny, förenklad och lättanvänd
nättjänst - OP Tillgänglig - för kunder som av en eller annan orsak inte kan
använda t.ex. tjänsten op.fi eller OP-mobilen. Avsikten med den nya tjänsten
är att skapa likvärdiga banktjänster och underlätta vardagen för alla
kundgrupper. Också den här tjänsten har vi tagit fram i samarbete med våra
kunder.

OP Eläkekassas representantskap har beslutat överföra skötseln av personalens
lagstadgade arbetspensionsskydd till Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget
Ilmarinen. Överföringen av pensionsansvaret, som ännu förutsätter
myndigheternas godkännande, förbättrar både OP Gruppens kapitaltäckning och
resultat i år. Enligt nuvarande uppskattning skulle överföringen medföra en
resultatförbättring av engångsnatur på cirka 240 miljoner euro. Överföringen
av pensionsansvaret skulle ske i slutet av året och den slutliga
resultatinverkan beror framför allt på hur räntemarknaden utvecklas under
återstoden av året. Därför preciserar vi OP Gruppens resultatutsikter för det
här året så att resultatet för hela året uppskattas bli lika stort som det
nästan rekordartade resultatet 2017.

OP Gruppens mål är att förändras i takt med att kundernas behov förändras. I
början av juni fattade OP Andelslags förvaltningsråd beslut om
sammansättningen av och ansvarsområdena för OP Gruppens högsta ledning. Målet
med förnyelsen är att förtydliga vårt strategiska fokus, maximera nyttan som
kunderna får samt sätta fart på resultattakten i affärsrörelsen. I och med
förnyelsen förenklas organisationerna och verksamhetsmodellerna och besluten
fattas snabbare. OPs nya direktion inledde verksamheten 11.6.2018 och har
organiserat sig kring privatkundsrörelsen och företagskundrörelsen. Kärnan i
affärsrörelse består fortsättningsvis av bank- och försäkringsrörelsen. Med
den nya ansvarsfördelningen och direktionen strävar vi efter strategisk och
operativ smidighet samt att skapa en utmärkt kundupplevelse och mervärde för
våra kunder. De följande skedena i organiseringen sker under hösten.

Vid sidan av digitaliseringen och förändringarna i omvärlden är regleringen en
faktor som medför kraftiga förändringar inom vår bransch. Vi vill delta med
att utveckla finansbranschen och bygga upp samarbetet såväl i Finland som
internationellt. Vi ansöker om medlemskap i Finans Finland från början av
2019, eftersom ett intensivare samarbete gynnar alla aktörer.

Den ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.