Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-02

OP Gruppens delårsrapport 1.1-30.9.2016: Resultatet och ökningen i antalet nya kunder rekordartade

OP Gruppen

Delårsrapport 1.1-30.9.2016
2.11.2016 kl. 9.00

OP Gruppens delårsrapport 1.1-30.9.2016:
Resultatet och ökningen i antalet nya kunder rekordartade

Resultatet för januari-september var gruppens näst bästa någonsin, nya bolån
togs ut för 11 % mer än ett år tidigare

* Resultatet före skatt var 921 miljoner euro (926) och lönsamheten låg på
målnivån i enlighet med strategin.
* Resultatet före skatt för juli-september, 306 miljoner euro (299), var
gruppens bästa resultat för det tredje kvartalet någonsin.
* Räntenettot ökade med 4 % och försäkringsnettot med 5 %, medan
nettoprovisionsintäkterna minskade med 2 %. Kostnaderna ökade med 3 %,
närmast till följd av ökningen i utvecklingssatsningarna.
* Eget kapital överskred 10 miljarder euro.
* CET1-kapitaltäckningen var vid slutet av september 19,7 % (19,5). I
Europeiska bankmyndighetens stresstest överskred gruppens kapitaltäckning
klart myndigheternas minimikrav också i ett mycket ofördelaktigt scenario.
* Bolånen och företagskrediterna samt insättningarna ökade på ett år med 5 %.
De uttagna bolånen ökade med 11 %.
* Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent var 86,5 (86,3).
Premieintäkterna ökade med 2 %.
* Kapitalförvaltningens medel som förvaltas ökade med 12 % från samma
tidpunkt året innan.
* Gruppens resultat för 2016 uppskattas bli ungefär lika stort som
rekordresultatet 2015.

OP Gruppen fick 120 000 nya bankkunder och nästan 230 000 nya ägarkunder

* OP Gruppen fick 120 000 nya bankkunder, dvs. 22 % mer än ett år tidigare.
Ökningen var särskilt stor under det andra och tredje kvartalet. Antalet
ägarkunder ökade med närmare 230 000 till över 1,7 miljoner.
* Ny OP-bonus samlades för 154 miljoner euro, dvs. nästan 5 % mer än ett år
tidigare.
* Avvikande från den allmänna utvecklingen inom branschen har
kundbelåtenheten och anseendet förbättrats enligt undersökningar som
offentliggjorts under rapportperioden (EPSI Ratings bank- och
finansundersökning 2016, T-medias undersökning av förtroende och anseende).
* För gruppen fastställdes i juni en kraftigt förnyande strategi. Den nya
strategin har börjat genomföras på bred front. Under rapportperioden
öppnades ett nytt Pohjola-sjukhus i Tammerfors. De strategiska målen
kompletterades under hösten med en ny kundupplevelsemätare.

OP Gruppens nyckeltal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1-9/2016 1-9/2015 Förändring, % 1-12/2015 |
| Resultat före skatt, milj. e 921 926 -0,6 1 101 |
| Bankrörelse 467 531 -12,0 642 |
| Skadeförsäkring 200 218 -8,5 259 |
| Kapitalförvaltning 191 168 13,9 213 |
| Ny OP-bonus som samlats till ägarkunder 154 147 4,8 197 |
| 30.9.2016 30.9.2015 Förändring, % 31.12.2015 |
| CET1-kapitaltäckning, % 19,7 18,6 1,0* 19,5 |
| Avkastning på ekonomiskt kapital, %** 22,2 21,2 1,0* 21,5 |
| Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen 164 180 -16* 191 |
|(konglomeratlagen), %*** |
| Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,06 0,08 0,0* 0,10 |
| Bank- och försäkringsrörelsens gemensamma kunder (1 000) 1 720 1 637 5,1 1 656 |
| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder
2015. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som
jämförelsetal använts talet vid slutet av 2015 om inte annat nämns.

*förändring i relationstalet
**12 mån. glidande, förändringen anges som förändring av relationstalet
***Relationstalet enligt konglomeratlagen har beräknats med Solvens
II-övergångsbestämmelserna och jämförelseuppgifterna har ändrats

Chefdirektör Reijo Karhinens kommentarer

I och med vår nya strategi förnyar OP Gruppen sig djärvt, och vår ekonomiska
grundkondition och dragningskraft som samarbetspartner är utmärkta och
förstärks ytterligare. Vi har lyckats göra val som våra kunder uppskattar.
Undersökningsresultat visar att vår kundbelåtenhet, till avvikelse från
branschens allmänna linje, har förbättrats, och inflödet av nya kunder har
varit exceptionellt kraftigt. Till våra framgångar under början av året
räknar jag också klart att vår tillväxt varit snabbare än tillvästen på
marknaden över lag och att vår resultatutveckling var fortsatt rekordartad.

Vår goda resultatutveckling fick stöd av volymtillväxten och den tydliga
ökning i räntenettot som följt av den. Samtidigt hölls kostnadsutvecklingen
måttfull, trots att vi väsentligt ökade våra satsningar på utveckling av
produkter och tjänster. Beaktansvärt är att kreditförlusterna fortfarande är
små. Utvecklingen i provisionsintäkterna var dämpad under början av året.

Finansbranschen befinner sig i ett kraftigt brytningsskede till följd av
digitaliseringen, nya konkurrenter på marknaden och den kraftiga förändringen
i kundbeteendet. I OP Gruppen måste vi se till att vi inte låter vår framgång
bromsa upp takten för förnyelsen. Också den som är stark måste nu förnya sig,
och även radikala förändringar är nödvändiga då vi anpassar oss till de
realiteter som den nya vardagen för med sig.

Våra val styrs av vår förnyade strategi som fastställdes i juni. Genomförandet
av den främjas av vår starka ekonomi. För att skapa ett nytt slags
flerbranschföretag måste vi lära oss mycket nytt och avstå från gammalt i
allt snabbare takt. Våra största utmaningar är att förbättra vår smidighet på
bred front, att skapa ny intjäning på en disruptiv marknad samt att trygga
priskonkurrensen.

Kunden står i fokus för vår strategi. Vi har lyft upp kundupplevelsen och
fortlöpande förbättring av den som en av våra viktigaste strategiska mätare.
Kundens förväntningar och förändringen i kundbeteendet sporrar oss att ta
fram nya, begripliga tjänstekoncept över branschgränserna. Då omvärlden
förändras och världen omkring oss splittrar sig, behövs det hela tiden
samlande krafter som hjälper människorna att hantera sin vardag. Pohjola
Sjukhus stora kundbelåtenhet är ett bevis på hur vi kan skapa en oslagbar
kundupplevelse genom att fördomsfritt kombinera tjänster och produkter.

Snart 100-åriga Finland förtjänar och behöver djärva föregångare. Ekonomisk
tillväxt i framtiden kräver investeringar, som inte uppstår utan förnyelse.
Samhällets uppgift är att bygga ramar som stöd för förnyelsen - de tidigare
tillgångarna är i hög grad förbrukade. Finlands ekonomi har fortsatt att
långsamt återhämta sig, och förtroendet för de ekonomiska utsikterna har
förbättrats en aning. Finanspolitiken har redan börjat gå mot rätt håll, men
gör den det tillräckligt snabbt? Världen förändras nu i en sådan takt som ett
tänkande som baserar sig på ett fyraårigt regeringsprogram inte kan beakta.
Nu krävs det större smidighet och innovativ förnyelse inom alla delområden i
samhället. I den digitala omvärlden har Finland alla förutsättningar att nå
framgång som överträffar landets storlek.

Januari-september

OP Gruppens resultat före skatt var 921 miljoner euro (926), dvs. det nästa
bästa resultatet för januari-september någonsin. Under jämförelseperioden
gjorde gruppen sitt bästa resultat för januari-september någonsin.

Räntenettot ökade med 4,2 procent till 799 miljoner euro och försäkringsnettot
ökade med 5,1 procent till 418 miljoner euro. Nettoprovisionsintäkterna
minskade med 2,3 procent till 637 miljoner euro. Till minskningen i
nettoprovisionsintäkterna bidrog att förmedlingsprovisionerna för värdepapper
minskade med 4 miljoner euro till följd av Finland framåt-initiativet Placera
i Finland samt att provisionskostnaderna ökade med 7 miljoner euro.

Nettointäkterna från placeringsverksamhet minskade med 23,5 procent till 282
miljoner euro. Till minskningen i nettointäkterna från tillgångar som kan
säljas bidrog minskningen i intäkterna från och nedskrivningar av
egetkapitalinstrument. Intäkterna från livförsäkringens skuldebrev som
värderas till verkligt värde, ökade i och med det livförsäkringsbestånd som
överfördes från Suomi-bolaget till OP Gruppen i slutet av 2015.
Nettointäkterna från värdepappershandeln minskade till följd av negativa
värdeförändringar i kredit- och motpartsrisken som beror på
marknadsförändringar. Skyddet av ränterisken för livförsäkringens
försäkringsskuld med räntederivat ökade derivatintäkterna.

De övriga rörelseintäkterna ökade från jämförelseperioden med 71 miljoner euro
till 104 miljoner euro. Ökningen beror på de intäkter av engångsnatur på 71
miljoner euro som bokförts för försäljningen av Visa Europe Ltd.

Gruppens kostnader ökade med 2,9 procent till 1 136 miljoner euro. Gruppens
betydande satsningar på utveckling av tjänsterna ökade de övriga
rörelsekostnaderna med 40 miljoner euro. Utvecklingskostnaderna var totalt 96
miljoner euro.

I anslutning till centralinstitutskoncernens omstrukturering bokfördes under
jämförelseperioden en kostnadsreservering av engångsnatur på 9 miljoner euro
i personalkostnaderna. Under jämförelseperioden bokfördes dessutom
kostnadsposter av engångsnatur till följd av gruppens interna ägararrangemang
och ombyggnaden av kontoret i Vallgård bland övriga rörelsekostnader för
totalt 18 miljoner euro.

Resultatförsvagande nedskrivningar på olika resultatposter bokfördes för
totalt 84 miljoner euro (73), varav 36 miljoner euro (47) bokfördes på
krediter och övriga fordringar. Nettonedskrivningarna av krediter och övriga
fordringar var mycket små, dvs. 0,06 procent (0,08) av kredit- och
garantistocken.

Gruppens inkomstskatt före förändringar i uppskjutna skatter uppgick under
rapportperioden till 183 miljoner euro (215). Den effektiva skattesatsen var
19,8 procent (23,2). Under jämförelseperioden ökade skattesatsen till följd
av en skatt på överlåtelsevinster för OP Gruppens interna ägararrangemang.

Gruppens eget kapital ökade med 8,0 procent och överskred 10 miljarder euro.
Det egna kapitalet ökade av gruppens resultat. Vid slutet av rapportperioden
ingick Avkastningsandelar för 2,6 miljar...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.