Du är här

2016-02-04

OP Ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015: Ennätyksellinen vuosi - asiakasomisteisuus kantaa hedelmää

OP Ryhmä

Pörssitiedote 4.2.2016 klo 09.00
Tilinpäätöstiedote

OP Ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015:

Ennätyksellinen vuosi - asiakasomisteisuus kantaa hedelmää

* Ryhmän tulos ennen veroja kasvoi 20 % ja oli 1 101 miljoonaa euroa (915).
Tulos on OP Ryhmän kaikkien aikojen paras.
* Tuotot kasvoivat 5 % ja kulut supistuivat 2 % vuotta aiemmasta.
* CET1-vakavaraisuus vahvistui tuloksen tukemana vuodessa yli 4 %-yksiköllä
19,5 %:iin (15,1 %), mikä osaltaan mahdollisti asiakasrahoituksen vahvan
kasvun: * Asuntoluottokanta kasvoi vuodessa 3,9 % * Yritysluottokanta
kasvoi 9,3 % * Luottokanta kokonaisuudessaan kasvoi 6,4 % ja nostettujen
luottojen määrä 8,7 %
* Uusia asiakasbonuksia kertyi 197 miljoonaa euroa eli 4,5 % enemmän kuin
vuotta aiemmin.
* Omistaja-asiakkaiden sijoitukset osuuspääomaan nousivat 2,8 miljardiin
euroon (1,9). OP Ryhmä ennakoi maksavansa Tuotto-osuuksille korkoa 3,25 %
vuodelta 2015. Maksettavien korkojen kokonaismäärä on noin 66 miljoonaa
euroa.
* Kaikkien liiketoimintasegmenttien tulos parani selvästi: * Pankkitoiminnan
tulos ennen veroja kasvoi 12 % 642 miljoonaan euroon (571).
Kulu-tuotto-suhde parani 2 % -yksikköä 54 %:iin. Talletuskanta kasvoi 6,5
%. Saamisten arvonalentumiset säilyivät matalalla 0,10 %:n tasolla luotto-
ja takauskannasta. * Vahinkovakuutuksen tulos ennen veroja kasvoi 16 % 259
miljoonaan euroon (223). Operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli kaikkien
aikojen paras eli 87,3 %. Maksutuotot kasvoivat 7 %. * Varallisuudenhoidon
tulos ennen veroja kasvoi 28 % 213 miljoonaan euroon (167). Hallinnoitavien
varojen määrä kasvoi 12 % ja oli 68 miljardia euroa.
* Vuoden 2016 tuloksen arvioidaan muodostuvan samantasoiseksi kuin vuonna
2015. Näkymistä kerrotaan tarkemmin kohdassa "Vuoden 2016 näkymät".

OP Ryhmän avainlukuja

------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1-12/2015 1-12/2014 Muutos, % |
| Tulos ennen veroja, milj. € 1 101 915 20,4 |
| Pankkitoiminta 642 571 12,5 |
| Vahinkovakuutus 259 223 16,0 |
| Varallisuudenhoito 213 167 27,6 |
| |
| Kertyneet uudet asiakasbonukset 197 189 4,5 |
| |
| 31.12.2015 31.12.2014 Muutos, % |
| Ydinvakavaraisuus CET1, % 19,5 15,1 4,4* |
| Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (Rava), % 207 189 18* |
| Yli 90 päivää erääntyneet saamiset luotto- ja takauskannasta, % 0,42 0,37 0,05* |
| Pankki- ja vakuutustoiminnan 1 656 1 590 4,2 |
| |
|yhteiset asiakkaat (1 000) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuloksen vertailulukuina on käytetty vuoden 2014 vastaavien jaksojen lukuja.
Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuina on käytetty
lukua vuoden 2014 lopun tilanteesta, ellei toisin mainita.

* suhdeluvun muutos

Pääjohtaja Reijo Karhisen kommentit

Pitkäaikainen menestyksemme ja määrätietoinen uudistumisemme jatkuivat myös
vuonna 2015. Tuloksemme ja vakavaraisuutemme nousivat uusille
ennätystasoille. Luottokantamme 6 prosentin kasvu ja erityisesti
yritysluottokantamme lähes 10 prosentin kasvu viestivät kyvystämme luoda
asiakkaillemme onnistumisen edellytyksiä nyt ja tulevaisuudessa. Kasvun
painottaminen, strategiamme mukaisesti, pitää samalla yllä tarvittavaa
kilpailua suomalaisessa finanssimarkkinassa.

Etenimme vahvasti liiketoimintaroolissamme. Vähintään yhtä tyytyväinen olen
toimintaamme yhteisöllisessä roolissamme. Asiakasomisteisena yrityksenä
tehtävämme on edistää omistaja-asiakkaittemme ja toimintaympäristömme
menestymistä. Kilpailijoitamme nopeamman kasvun ja monien
#Suominousuun-hankkeitten avulla loimme positiivista virettä niin laajaan
asiakaskuntaamme kuin koko kansantalouteemme. Tällä tiellä aiomme myös
jatkaa. Yhteisöllisyys arvona on nousussa ja osuustoiminta on mielestäni
vetovoimaisempaa kuin koskaan.

Finanssitoimiala on yhden kaikkien aikojen suurimman murroksensa äärellä.
Digitalisaatio, kansalliset rajat ylittävä kilpailu ja asiakaskäyttäytymisen
kiihtyvä muutos haastavat alan toimijoita uudella tavalla. Olemme OP Ryhmässä
panostaneet tulevaisuudenkuvamme kirkastamiseen. Osuustoiminnallisuus on
jatkossakin strateginen perustamme. Omistaja-asiakkaittemme saaman hyödyn
maksimointi ohjaa valintojamme ja toimintaamme. Vahva vakavaraisuutemme
yhdistettynä ylivertaiseen asiakaskokemukseen takaa ainutlaatuisen
menestystarinamme jatkon.

Vuonna 2008 lupasimme viedä asiakkaamme yli finanssikriisin. Nyt lupaamme
viedä asiakkaamme läpi digitaalisen murroksen - heidän omilla ehdoillaan.
Digitalisaatiosta seuraava asiakasvallan kasvu on meille suuri vahvuus ja
inspiraation lähde. Kun tämä yhdistetään aitoon asiakasomisteisuuteen, meille
avautuu monien mahdollisuuksien ikkuna. Tulevaisuuden verkottuvassa
maailmassa menestyvät vain ne finanssitoimijat, jotka pystyvät palvelemaan ja
olemaan vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa ajasta, paikasta ja
palvelukanavasta riippumatta.

Digitaalisen osaamisen kasvattaminen on OP Ryhmälle tärkeä kilpailukykytekijä.
Investoinnit digitalisaatioon nähdään perinteisesti
teknologia-investointeina. Meille OPssa ne ovat ennen kaikkea
asiakaskokemusta ja palvelumuotoilua. Rohkeat panostuksemme tulevaisuuden
palvelukykyyn ja jo vuonna 2011 perustettuun Oulun mobiilikehitysyksikköömme
ovat jatkuneet. Nyt olemme ottaneet jo seuraavat askeleet. Digiosaajien
lisäksi ryhmään on palkattu kymmeniä palvelumuotoilijoita vastaamaan
digitaalisen liiketoiminnan haasteisiin sekä viemään kehittämistä yhä
asiakaslähtöisemmäksi. Edustamme suomalaista palvelumuotoilun
edelläkävijyyttä finanssialalla.

Panostamme omaan uudistumiseemme, mutta kannamme huolta Suomen talouden, ja
laajemminkin suomalaisen yhteiskunnan, pysähtyneisyydestä. Vähiten
tarvitsemme nyt vastakkainasettelua. Digitalisoituvassa maailmassa
muutospaineisiin on vastattava aivan eri sykkeellä kuin menneinä aikoina,
muuten Suomen vahvoiksi tunnetut lähtökohdat horjuvat. Tässä hetkessä
kaipaamme eniten uudistumisen ja luottamuksen ilmapiiriä sekä ketteryyttä
päätöksentekoon ja päätösten toimeenpanoon.

Tilikauden tulos

OP Ryhmän tulos ennen veroja kasvoi 20,4 prosenttia 1 101 miljoonaan euroon
(915). Tulos on lähes 10 prosenttia suurempi kuin edellinen ennätystulos
vuodelta 2007. Tulosta paransi erityisesti muiden tuottojen 9 prosentin
kasvu. Vahinko- ja henkivakuutuksen nettotuotot kasvoivat parantuneen
vakuutustoiminnan kannattavuuden seurauksena. Nettopalkkiotuotot olivat
vertailukauden tasolla. Asunnonvälityspalkkiot ja antolainauspalkkiot jäivät
vertailukaudesta, kun taas rahastoihin liittyvät palkkiot ja maksuliikenteen
palkkiot kasvoivat. Kaupankäynnin nettotuotot kasvoivat johdannaistuloksen
ansiosta. Arvopapereiden myyntivoitot kasvattivat sijoitustoiminnan
nettotuottoja.

Ryhmän korkokate laski 1,7 prosenttia 1 026 miljoonaan euroon. Vähittäis- ja
yrityspankkitoiminnan korkokate kasvoi, mutta Markets-toimintojen ja
likviditeettireservin korkokate aleni. Likviditeettireservin korkokatetta
supisti joukkolainojen luottoriskimarginaalien kaventuminen ja tiukentuvaan
likviditeettisääntelyyn valmistautuminen. Markets-toimintojen alentunutta
korkokatetta kompensoi Markets-toimintojen muiden tuottojen kasvu.

Ryhmän kulut laskivat 2,3 prosenttia ja olivat 35 miljoonaa euroa pienemmät
kuin vertailukaudella. Henkilöstökuluja kasvatti eläkekulujen 40 miljoonan
euronkasvu sekä keskusyhteisökonsernin uudelleenjärjestelyihin liittynyt 9
miljoonan euron kertaluonteinen kulu. Eläkekuluja kasvatti muun muassa vuoden
lopussa vahvistettu eläkelakien muutos. Palkat ja palkkiot olivat
vertailukauden tasolla. Muita kuluja kasvattivat uusien liiketoimintojen
laajentumisen lisäksi ryhmän sisäisiin omistusjärjestelyihin ja Vallilan
toimitilojen uudelleenrakentamiseen liittyvät kertaluonteiset, yhteensä 18
miljoonan euron kuluerät. ICT-kulut kasvoivat 5,7 prosenttia ja olivat 11
miljoonaa euroa suuremmat kuin vertailukaudella. Vertailukaudella muita
kuluja kasvattivat yhteensä 72 miljoonan euron suuruiset lakisääteiset
talletussuojarahaston kannatusmaksut ja pankkivero sekä Pohjola Pankin
osakkeiden lunastukseen liittyvät 12 miljoonan euron kertaluonteiset kulut.

Tulosta heikentäviä, eri tuloslaskelmaeriin kohdistuneita arvonalentumisia
kirjattiin yhteensä 114 miljoonaa euroa (113), joista 78 miljoonaa euroa (88)
kirjattiin luotoista ja muista saamisista. Nettomääräiset arvonalentumiset
luotoista ja muista saamisista olivat matalalla 0,10 prosentin tasolla (0,12)
luotto- ja takauskannasta.

Tulos käyvin arvoin ennen veroja oli 883 miljoonaa euroa (1 067). OP Ryhmän
käyvän arvon rahasto ennen veroja oli tilikauden lopussa 302 miljoonaa euroa
(531).

Tilikauden lopussa oma pääoma oli 9,3 miljardia euroa (7,2). Omaa pääomaa
kasvattivat ryhmän tulos sekä Tuotto-osuuksien liikkeeseenlaskut. Tilikauden
lopussa omaan pääomaan sisältyi Tuotto-osuuksia 2,5 miljardia euroa (1,6),
josta irtisanottujen Tuotto-osuuksien osuus oli 0,3 miljardia euroa.
Keskusyhteisön johtokunta päätti maaliskuussa 2015 nostaa Tuotto-osuuksien
tavoitetasoa 0,4 miljardilla 2,3 miljardiin euroon. Tuotto-osuuksien määrä on
käytännössä saavuttanut tavoitemääränsä.

Vuoden 2016 näkymät

Maailmantalouden kasvu on jäämässä keskimääräistä hitaammaksi. Euroalueen
kasvun arvioidaan jatkuvan kohtuullisena. Suomen talouskasvu on ollut jo
pitkään vaatimatonta. Vientikysynnän heikkous, hintakilpailukyvyn
rapautuminen sekä talouden rakenteiden hidas uudistaminen uhkaa jättää Suomen
talouskasvun useaksi vuodeksi euroalueen kasvua selvästi hitaammaksi.
Rakenteellisten muutosten läpivienti voi kiristää poliittista tilannetta,
mikä saattaa puolestaan uhata kotimarkkinoiden elpymistä. Poikkeuksellinen
maailmantalouden tila, jossa korkotaso on matala ja keskuspankit tekevät
massiivisia elvytystoimia, aiheuttaa myös merkittävää epävarmuutta tulevalle
talouskehitykselle.

Suomen talouden heikko tila pitää finanssialan pitkän aikavä...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.