Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-02

OP Yrityspankki Oyj: OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1-30.9.2016

OP Företagsbanken Abp

Delårsrapport 1.1-
30.9.2016
2.11.2016 kl. 09.00

OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1-30.9.2016

* Koncernens resultat före skatt var 400 miljoner euro (514). Räntabiliteten
på eget kapital var 11,1 % (16,4).
* Bankrörelsens resultat före skatt minskade till 189 miljoner euro (259) då
nettointäkterna från placeringsverksamheten minskat. Utlåningen växte under
rapportperioden med 6,4 % till 17,4 miljarder euro (16,4). I resultatet
ingår nedskrivningar av fordringar för 13 miljoner euro (19).
* Skadeförsäkringens resultat före skatt minskade till 199 miljoner euro
(225) då nettointäkterna från placeringsverksamheten minskat. Den operativa
totalkostnadsprocenten var 86,5 (86,3).
* Resultatet före skatt för Övrig rörelse var 11 miljoner euro (28).
Likviditeten och tillgången på finansiering förblev goda.
* CET1-kapitaltäckningen var 14,5 % (14,1) då målet var 15 %.
* Utsikterna oförändrade: OP Företagsbankskoncernens resultat före skatt
väntas bli klart mindre än resultatet från kvarvarande verksamheter 2015.

------------------------------------------------------------------
| 1 1 Förändring, % 1 |
| -9/2016 -9/ - |
| 2015 12/2015 |
| Resultat före skatt, milj. |
|e |
| Bankrörelse 189 259 -27,0 334 |
| Skadeförsäkring 199 225 -11,5 267 |
| Övrig rörelse 11 28 -60,3 23 |
| Koncernen totalt 400 514 -22,2 625 |
------------------------------------------------------------------
Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för kvarvarande
verksamheter för motsvarande perioder 2015. För balansräkningstal och andra
tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2015
om inte annat nämns.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ekonomiska mål* 1-9/2016 1-9/2015 1 Mål |
| -12/ |
| 2015 |
| Räntabilitet på eget kapital, % 11,1 16,4 14,8 13 |
| CET1-kapitaltäckning, % 14,5 13,7 14,1 15 |
| Bankrörelsens kostnads-intäktsrelation, % 34,6 26,7 27,0 <35 |
| Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent ** 86,5 86,3 87,3 <92 |
| Skadeförsäkringens operativa driftskostnadsprocent 17,6 17,4 17,7 18 |
| Skadeförsäkringens solvensprocent (Solvens II) 162 158 |
| |
|med beaktande av övergångsbestämmelser |
| Skadeförsäkringens solvensprocent (Solvens II), 146 152 139 120 |
| |
|utan inverkan av övergångsbestämmelser |
| AA-rating av minst två ratinginstitut eller ratingarna åtminstone på samma 2 2 2 2 |
|nivå som huvudkonkurrenterna |
| Utdelningsförhållandet minst 50 % av räkenskapsperiodens resultat förutsatt 30 > 50 (30) |
|att CET1-kapitaltäckningen är 15 %. Utdelningsförhållandet är 30 % av |
|räkenskapsperiodens resultat tills CET1 på 15 % har nåtts. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* OP Företagsbanken Abp:s ekonomiska mål uppdateras före slutet av året.

** De operativa nyckeltalen inkluderar inte ändringar i beräkningsgrunden
eller avskrivningar av immateriella tillgångar som uppkommit i samband med
företagsköp.

Utsikter för återstoden av året

Ekonomin i Finland har i år återhämtat sig långsamt med stöd av
hemmamarknaden. Konsumtionen och särskilt byggverksamheten har inverkat
positivt på den ekonomiska tillväxten, men exporten har fortfarande varit
dämpad. Arbetslösheten har minskat och förtroendet har ökat. Tillväxttakten i
den globala ekonomin är fortfarande långsam och ingen snabb återhämtning är
att vänta för exporten. Den relativt långsamma tillväxttakten i den
finländska ekonomin fortsätter under den närmaste tiden framför allt med stöd
av den inhemska efterfrågan. Den oro som den brittiska folkomröstningen
medförde på finansmarknaden har jämnat ut sig under slutet av
rapportperioden, men Brexit och många andra politiska och ekonomiska risker
hotar utsikterna. Återhämtningen i Finland kan hotas av att genomföringen av
de redan beslutade ekonomipolitiska åtgärderna går trögt.

De delvis redan negativa marknadsräntorna belastar bankernas räntenetto och
försvagar intäkterna från försäkringsbolagens placeringsverksamhet. De låga
räntorna stöder å sin sida kundernas kreditbetalningsförmåga, vilket har
hållit nedskrivningarna inom bankrörelsen låga trots den långvariga perioden
av långsam ekonomisk tillväxt. Digitaliseringen av finansbranschen,
förnyandet av den spridda infrastrukturen för datasystem samt förändringen i
kundbeteendet kräver avsevärda utvecklingssatsningar av branschen under de
närmaste åren vilket ökar kostnaderna och försämrar lönsamheten på kort sikt.
Förändringarna i omvärlden ökar betydelsen av en effektiv och lönsam
verksamhet samt en god kapitaltäckning.

OP Företagsbankskoncernens resultat före skatt väntas bli klart mindre än
resultatet från kvarvarande verksamheter 2015. De största osäkerhetsmomenten
för resultatutvecklingen ansluter sig till tillväxttakten i
affärsverksamheten, nedskrivningar av fordringar, utvecklingen på ränte- och
placeringsmarknaden, storskadornas inverkan på försäkringsersättningarna samt
nivån på den diskonteringsränta som tillämpas på diskonteringen av
försäkringsskulden.

Alla bedömningar som presenteras i den här delårsrapporten grundar sig på de
rådande åsikterna om utvecklingen av omvärlden, OP Företagsbankskoncernen och
dess funktioner och de faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Helsingfors 2.11.2016

OP Företagsbanken Abp

Styrelsen

Finansiell information 2017

OP Företagsbanken Abp offentliggör följande finansiella information på basis
av sin regelbundna informationsskyldighet i egenskap av emittent av
värdepapper:

Bokslutskommunikén 2016 och delårsrapporterna 2017 offentliggörs följande
dagar:

Bokslutskommuniké 1.1-31.12.2016 2.2.2017
Delårsrapport 1.1-31.3.2017 27.4.2017
Delårsrapport 1.1-30.6.2017 2.8.2017
Delårsrapport 1.1-30.9.2017 1.11.2017

DISTRIBUTION

Nasdaq Helsingfors

London Stock Exchange

SIX Swiss Exchange
Centrala medier
www.op.fi, www.pohjola.fi

Närmare upplysningar:

Verkställande direktör Jouko Pölönen, tfn 010 253 2691
Kommunikationsdirektör Carina Geber-Teir, tfn 010 252 8394

OP Företagsbanken Abp är en del av Finlands ledande kundägda finansgrupp OP
Gruppen. OP Företagsbanken och OP-Bostadslånebanken ansvarar för OPs
upplåning på penning- och kapitalmarknaden. OP Företagsbanken,
OP-Bostadslånebanken och deras moderbolag OP Andelslag samt OPs övriga
medlemskreditinstitut har ett lagstadgat solidariskt ansvar för varandras
skulder och åtaganden. OP Företagsbanken är också centralbank för OP.

OP Företagsbanken Abp Q3 2016
http://hugin.info/142911/R/2053505/768567.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: OP Yrityspankki Oyj via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.