Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-07

OPCON: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OPCON AKTIEBOLAG (PUBL) UNDER NAMNÄNDRING TILL TRENTION AB (PUBL)

PRESSMEDDELANDE 2016-04-07 Stockholm

Aktieägarna i Opcon Aktiebolag (publ) under namnändring till Trention
AB (publ), org. nr 556274-8623, (nedan "Bolaget") kallas härmed till
årsstämma den 9 maj 2016 kl. 16.00 i Hörsalen på IHM, Warfvinges väg
39, Stockholm. Lokalen öppnas för registrering kl. 15.00.

Anmälan m.m.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman ska aktieägare vara införd
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 2 maj 2016
samt anmäla sitt deltagande skriftligen senast den 2 maj 2016.
Anmälan ska ske till styrelsen under adress: Opcon AB, Box 15085, 104
65 Stockholm, per fax 08-466 45 01, per telefon 08-466 45 00 eller
per e-post till stamma@opcon.se. Vid anmälan uppges namn, person-
eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat
aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta på bolagsstämman
begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB
i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste
vara verkställd den 2 maj 2016, vilket innebär att aktieägaren i god
tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva
sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, undertecknad
och daterad, fullmakt. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än
ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre
giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Den som
företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis
eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig
företrädare. Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande
vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt på
bolagsstämman genom ett ombud.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar att delta i stämman genom
ombud kommer att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida www.opcon.se.

Uppgift om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per tidpunkten
för kallelsen till 378 800 110 stycken. Det noteras att extra
bolagsstämman den 23 mars 2016 beslutat om sammanläggning av aktier
1:100, varefter antalet aktier kommer att uppgå till 3 788 001.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera
protokollet

5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt
revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har
följts

8. a) Verkställande direktörens anförande
b) Redogörelse av Bolagets revisor
9. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
11. Fastställande av antal styrelseledamöter
12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
13. Val av revisor
14. Beslut avseende valberedning
15. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

16. Beslut om minskning av aktiekapital genom frivillig indragning av
aktier för återbetalning till aktieägarna

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier

18. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande

Styrelsen föreslår att advokat Jan Gregorsson väljs till ordförande
för stämman.

Punkt 9 b) - Dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att Bolaget inte
lämnar någon utdelning utan att den ansamlade förlusten, -57 756 093
kronor, i sin helhet överförs i ny räkning.

Punkterna 10 - 13 - Beslut om arvoden, val m.m.

Mats Gabrielsson, representerande ca 22 % av aktierna och rösterna i
Bolaget själv eller genom bolag, föreslår följande:

Arvode för styrelsen ska vara oförändrat och föreslås utgå till
styrelseordförande med 150 000 kronor (150 000 kronor) och till
styrelseledamöter som ej uppbär lön från bolaget till 100 000 kronor
(100 000 kronor) per ledamot. Arvode till revisorer föreslås utgå
enligt godkänd räkning.

Styrelsen föreslås bestå av sex stämmovalda styrelseledamöter utan
suppleanter.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma
föreslås omval av Mats Gabrielsson, Kenneth Eriksson, Bengt Johnson
och Rolf Hasselström och nyval av Per-Olov Karlsson samt Xiong Lin.
Bill Tunbrant och Wendy Lin har avböjt omval.

Xiong Lin är 35 år och vd-assistent i Fujian Snowman Co. Ltd och CEO
för RefComp Italy SRL.

Per-Olov Karlsson, 69 år är Senior Advisor efter att i höstas lämnat
som vd på det tidigare noterade hotellfastighetsbolaget Home
Properties AB, tidigare Capona AB. Han har en gedigen erfarenhet både
från olika chefsbefattningar inom hotell- och
hotellfastighetsbranschen och från styrelsearbete inom
fastighetsbranschen. Är bland annat styrelseledamot i AMF
Fastigheter.

Till styrelseordförande föreslås Mats Gabrielsson.

Till revisor föreslår styrelsen omval av Ernst & Young AB för tiden
intill slutet av nästa årsstämma, med Björn Ohlsson som huvudansvarig
revisor.

Punkt 14 - Beslut avseende valberedning

Styrelsen föreslår att Bolaget inte ska ha någon valberedning.

Punkt 15 - Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare ska utgöras av en kombination av fast lön,
långsiktigt incitamentsprogram, pensionsförmåner och övriga förmåner
samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Ledande
befattningshavare kan erbjudas rörlig ersättning. I Sverige får sådan
ersättning maximalt uppgå till två månadslöner och ska baseras på
uppnådda resultatmål. Den sammanlagda ersättningen bör vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig samt ska vara baserad på
prestation. Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på varje
individs ansvar, roll, kompetens och befattning. Styrelsen kan
föreslå stämman att fatta beslut om långsiktiga incitamentsprogram.
Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och (för svenska
medborgare) ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Vid
uppsägning från Bolagets sida gäller en uppsägningstid om 24 månader
för verkställande direktören och 12 månader för övriga ledande
befattningshavare.

Punkt 16 - Beslut om minskning av aktiekapital genom frivillig
indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna

Aktieägaren Ehsan Ashrafi föreslår att Bolagets aktiekapital minskas
enligt nedan. Det noteras att Bolagets styrelse rekommenderar att
förslaget avslås till förmån för styrelsens förslag i punkt 17.

Ehsan Ashrafi föreslår att Bolagets aktiekapital minskas med högst 16
667 204,04 kronor till lägst 33 334 422 kronor genom indragning av
högst 1 262 667 aktier, envar med ett kvotvärde om ca 13,20
kronor[1].

För varje aktie i Bolaget erhålles en (1) inlösenrätt och tre (3)
inlösenrätter berättigar till inlösen av en (1) aktie mot ett
vederlag om 150 kronor per aktie, vilket överstiger aktiernas
kvotvärde med 136,80 kronor[2]. Den del av vederlaget som överstiger
kvotvärdet ska tas från Bolagets fria egna kapital. Det totala
vederlaget vid fullt utnyttjande av samtliga inlösenrätter,
motsvarande indragning av 1 262 667 aktier i Bolaget, uppgår till 189
400 050 kronor.

Styrelsen i Bolaget bemyndigas att bestämma avstämningsdagen för
inlösen. Av praktiska skäl är avsikten att avstämningsdagen inte ska
infalla förrän efter att den sammanläggning av aktier och den
minskning av aktiekapitalet om 423 498 511,10 kronor för överföring
till fritt eget kapital som beslutades av extra bolagsstämman den 23
mars 2016 har registrerats hos Bolagsverket, dock senast dagen före
nästkommande årsstämma.

Anmälningsperioden för påkallande av inlösen ska löpa från och med
dagen efter avstämningsdagen till och under en period om tre veckor
därefter. Styrelsen ska äga rätt att flytta och/eller förlänga
anmälningsperioden. Handel med inlösenrätter avses ske från och med
den första dagen av anmälningsperioden till och med den dag som
infaller tre handelsdagar före anmälningsperiodens utgång.

För att möjliggöra den föreslagna minskningen föreslås vidare att
bolagsordningens bestämmelser § 4 (Aktiekapital) och § 5 (Antal
aktier) ändras enligt nedanstående.

Föreslagen ny lydelse av § 4: "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30
000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor."

Föreslagen ny lydelse av § 5: "Antalet aktier skall vara lägst 2 272
000 och högst 9 088 000."

Beslutet erfordrar tillstånd från Bolagsverket eller, i tvistiga fall,
allmän domstol i enlighet med 20 kap. 23 § aktiebolagslagen. Beslutet
är vidare villkorat av att Bolagsverket lämnar sitt tillstånd till
den minskning av aktiekapitalet som beslutades av extra bolagstämman
den 23 mars 2016 och att sagda minskning registreras hos
Bolagsverket.

Punkt 17 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv
och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att, för tiden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om dels
förvärv av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm samt dels förvärv
enligt förvärvserbjudande till aktieägarna, dels överlåtelse av egna
aktier på NASDAQ OMX Stockholm, eller på annat sätt än på NASDAQ OMX
Stockholm enligt nedan.

Syfte
Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme
och möjlighet att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur och
därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt tillvarata attraktiva
förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera
företagsförvärv med egna aktier.

Bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier
Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta
om förvärv av aktier i Bolaget enligt följande:

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets innehav av
egna aktier efter förvärvet uppgår till högst 10 procent av samtliga
aktier i Bolaget.

2. Förvärv får ske genom handel på NASDAQ OMX Stockholm samt genom
förvärv enligt förvärvserbjudande till aktieägarna.

3. Förvärv på NASDAQ OMX Stockholm får endast ske till ett pris per
aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet,
dock högst 65 öre per aktie, eller (efter att den sammanläggning av
aktier som beslutades av extra bolagsstämman den 23 mars 2016
genomförts) högst 65 kronor per aktie.

4. Förvärv enligt förvärvserbjudande får ska ske till en kurs
motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet och högst 6,60
kronor per aktier, eller (efter att den sammanläggning av aktier som
beslutades av extra bolagsstämman den 23 mars 2016 genomförts) högst
660 kronor per aktie.

5. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
6. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.
Bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier
Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta
om överlåtelse av aktier i Bolaget enligt följande:

1. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som Bolaget innehar
vid tidpunkten för styrelsens beslut.

2. Överlåtelse av aktier får ske genom handel på NASDAQ OMX Stockholm
eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

3. Överlåtelse av aktier på NASDAQ OMX Stockholm får endast ske till
ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade
kursintervallet.

4. Överlåtelse av aktier på annat sätt än genom handel på NASDAQ OMX
Stockholm får ske till ett pris som mots...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.