Du är här

2017-09-01

OptiFreeze: Beslut om företrädesemission om cirka 17,5 MSEK i syfte att förbereda för en industrialisering och kommersia...

Den 31 augusti 2017 (efter börsens stängning) beslutade styrelsen i
OptiFreeze AB (publ) ("OptiFreeze") att - med stöd av bemyndigande
från bolagsstämman - genomföra en företrädesemission av aktier.
Fulltecknad nyemission tillför OptiFreeze initialt cirka 17,5 MSEK
före emissionskostnader. OptiFreeze har erhållit
teckningsförbindelser och garantiåtagande om cirka 14 MSEK,
motsvarande cirka 80 procent av företrädesemissionen.

Styrelseordförande Göran Hedbys kommenterar

När nu företaget går in i sin nästa fas, att kommersialisera det
koncept som tagits fram under flera års forskning och utveckling,
måste vi begära in nytt expansivt kapital från våra ägare och nya
investerare.

Det är med stor glädje jag konstaterar att flera av våra storägare och
personer med kopplingar till företagets verksamhet inte tvekar, utan
stöttar emissionen som skall hjälpa oss att ta nästa steg. Stödet är
brett och visar på en solid tro på teknologin och de personer som
står bakom Optifreeze. Metodutvecklingen och produktions-konceptet
har nått till en nivå där vi nu är redo att ta ett kliv framåt. Det
är min bedömning att vi står väl rustade för nästa fas. Ledning av
företaget har tillförts kompetenser inom olika områden, framförallt
marknad och försäljning. Vi har skapat oss en bra insikt genom våra
metoder, där vi ständigt utvecklar hur olika råvaror påverkas och
förbättras av OptiCept-processen. Det är med stor tillförsikt jag
bjuder in er att vara med på OptiFreeze fortsatta resa och delta i
emissionen som genomförs i syfte att förbereda Bolaget för en
industrialisering och kommersialisering.

Bakgrund och motiv

OptiFreeze har sedan starten varit huvudsakligen inriktat på
produktutveckling och genomförande av pilotstudier. Arbetet har i
stor utsträckning kretsat kring att skala upp verksamheten och har
sedan 2016 handlat om att kunna producera större mängder produkter.
Bolaget har under de senaste åren ingått avtal med strategiska
samarbetspartners i livsmedelsbranschen och leverantörer av kylda
färska grönsaker och frukter i syfte att förbereda för en
industrialisering och kommersialisering av OptiFreeze patenterade
teknologi.

Utvecklingen har gått från att kunna producera några få centiliter
under uppstarten till att under 2016 kunna producera 50 liter. Sedan
i somras har OptiFreeze en fullskalig pilotanläggning som klarar att
producera 1 000 liter produkter per timme, vilken volym anses täcka
in de flesta kunders produktionskapacitet.

Motivet till företrädesemissionen är primärt att erhålla kapital för
att inleda försäljningsarbetet mot ett antal kunder runt om i
världen. Bolaget har sedan i somras en fungerande fullskalig
pilotanläggning som kommer att användas i testkörning hos kunder
eller med kunders produkter i OptiFreeze egna lokaler. Detta som ett
första steg i en försäljningsprocess. Därefter ska kapitalet användas
till metodutveckling syftande till att skaffa förmågan att behandla
allt fler produkter.

Erbjudande i sammandrag

· Teckningstid: 13 september - 27 september 2017.
· Företrädesrätt: För varje befintlig aktie erhålls en (1)
teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en
(1) aktie.

· Teckningskurs: 14,30 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
· Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 8
september 2017. Sista dag för handel i OptiFreeze aktie inklusive
rätt att erhålla teckningsrätter är den 6 september 2017 och första
dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 7
september 2017.

· Emissionsvolym: Högst 1 225 714 aktier.
· Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget
initialt att tillföras cirka 17,5 MSEK före emissions- och
garantikostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,1 MSEK varav
garantikostnader utgör cirka 0,6 MSEK.

· OptiFreeze har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande
om cirka 14 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av
företrädesemissionen.

· Antal aktier innan företrädesemissionen: 8 580 000 aktier.
· Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att
ske på AktieTorget under perioden 13 september - 25 september 2017.

· Handel med BTA (betald tecknad aktie): Handel med BTA äger rum på
AktieTorget från och med den 13 september 2017 fram till dess att
företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas
ske i slutet av oktober 2017.

Teckningsförbindelser och garantiåtagande

OptiFreeze har erhållit teckningsförbindelser om cirka 6,9 MSEK och
garantiåtaganden om cirka 7,1 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av
företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna kommer bl.a. från
OptiFreeze största ägare Arc Aroma Pure AB, delar av styrelsen samt
från delar av forskargruppen. Ingen ersättning utgår för
teckningsförbindelserna. Kontant provision utgår enligt
garantiavtalen om åtta (8) procent på garanterat belopp. De ställda
åtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel eller
pantsättning eller liknande arrangemang.

Fullständiga villkor och anvisningar samt ytterligare information om
garanti- och teckningsförbindelser kommer att offentliggöras i
memorandum senast i samband med att teckningstiden inleds.

Rådgivare

Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura
Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen
Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information

OptiFreeze AB
Göran Hedbys, styrelseordförande

Tel: 073-529 95 44

E-post: goran.hedbys@optifreeze.se

Denna information är sådan information som OptiFreeze AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 1 september 2017.

Kort om OptiFreeze

OptiFreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och
struktur hos grönsaker, frukt, bär och örter kan säkerställas genom
hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Bolaget har även en metod
som förlänger hållbarheten på kylda produkter. Tekniken kan även
användas för att minska tiden för torkning av bladkryddor och
samtidigt förbättra smak, arom och färg. Tekniken öppnar för nya
affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt livsmedelsföretag
runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker,
frukt, bär och örter tar upp naturliga sockerarter som bevarar smak,
form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids
forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget har
sitt säte i Lund och är noterat på AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/optifreeze/r/beslut-om-foretradesemission-om-c...
http://mb.cision.com/Main/11627/2337571/716699.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.