Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

OptiFreeze: Bokslutskommuniké 2019

Viktiga steg mot kommersiellt genombrott

Bokslutskommuniké 2019

Sammanfattning av Q4 2019

Följande sammanfattning avser perioden 2019-10-01 - 2019-12-31 med
jämförelseperiod 2018-10-01 - 2018-12-31

Omsättningen för perioden uppgår till 347 174 SEK (311 886 SEK)

Resultatet för perioden uppgår till -2 484 934 SEK (-1 640 324 SEK)

Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 738 113
SEK (151 804 SEK)

Genomsnittligt antal aktier uppgår till 11 059 980 stycken (9 877 264
stycken)

Resultat per aktie* -0,22 SEK ( -0,17 SEK)

*Resultat per aktie baseras på genomsnittligt antal aktier under
perioden.

Sammanfattning av Q1-Q4 2019

Följande sammanfattning avser perioden 2019-01-01 - 2019-12-31 med
jämförelseperiod 2018-01-01 - 2018-12-31

Omsättningen för perioden uppgår till 3 481 431 SEK (1 237 988 SEK)

Resultatet för perioden uppgår till -8 327 956 SEK (-6 840 659 SEK)

Likvida medel uppgick till 13 697 509 SEK (6 819 997 SEK)

Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 2 038 871
SEK (1 370 801 SEK)

Genomsnittligt antal aktier uppgår till 10 279 167 stycken (9 877 264
stycken)

Resultat per aktie* -0,81 SEK (-0,69 SEK)

Soliditet 90,1 % (82,7 %)

1

Finansiell översikt

KSEK Q4, 2019 Q4, 2018 Q1-Q4, 2019 Q1-Q4, 2018
Rörelsens intäkter 1 126 464 5 572 2 646
Rörelseresultat -2 485 -1 640 -8 326 -6 837
Nettoresultat -2 485 -1 640 -8 328 -6 841
Balansomslutning 25 283 18 245 25 283 18 245
Likvida medel 13 698 6 820 13 698 6 820
Eget kapital 22 790 15 083 22 790 15 083
Soliditet, % 90,14 82,67 90,14 82,67
Genomsnittligt antal 11 059 980 9 877 264 10 279 167 9 877 264
aktier i perioden
Antal aktier vid 11 059 980 9 877 264 11 059 980 9 877 264
periodens utgång
Resultat per aktie före -0,22 -0,17 -0,81 -0,69
och efter utspädning,
SEK

CEO

OptiFreeze AB

ulf.hagman@optifreeze.se

Tel 0733636380

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/optifreeze/r/bokslutskommunike-2019,c3035274
https://mb.cision.com/Main/11627/3035274/1193822.pdf

Författare AktieTorget News