Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Orexo: Delårsrapport kv 1 2020

Bra start på året trots COVID-19

Kv 1 2020 i korthet

· Total nettoomsättning SEK 175,0 m (174,3), en ökning med 0,4
procent

· EBITDA SEK 39,1 m (12,0), en ökning med 225,8 procent
· Periodens resultat SEK 82,6 m (14,1), en ökning med 485,8 procent
· US Pharma (Zubsolv® US) nettoomsättning SEK 163,9 m (161,7), en
ökning med 1,3 procent i SEK och -4,0 procent i lokal valuta. HQ &
Pipeline nettoomsättning SEK 11,1 m (12,6).

· US Pharma (Zubsolv US) EBIT SEK 75,9 m (68,2), en ökning med 11,2
procent. Digitala behandlingar EBIT SEK -12,0 m (-) och HQ & Pipeline
EBIT SEK -29,9 m (-67,1).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten SEK 48,1 m (50,9), vilket
resulterade i likvida medel uppgående till SEK 861,4 m (647,4)

· OX338 visade lovande resultat från en human PK-studie, där nya
ketorolak-formuleringar utvärderades för behandling av smärta

· Lämnat in en ansökan till FDA för kommersialisering av vorvida® i
USA

· Försäljningspotentialen för utvecklingsprojekten presenterades i
samband med bolagets kapitalmarknadsdag, se verksamhet/läkemedel och
digitala terapier

· Återköpt 14 procent av bolagets utestående företagsobligationer
till ett nominellt värde om SEK 40,5 m

Viktiga händelser efter periodens utgång

· Programmet för återköp av 500.000 av bolagets stamaktier,
uppgående till ca 1,4 procent av totalt emitterade stamaktier,
avslutades

· Årsstämman valde James Noble till styrelseordförande och Charlotte
Hansson till styrelsemedlem. De ersätter Martin Nicklasson och
Kristina Schauman som avböjt omval.

· Finansiell prognos oförändrad
SEK m, om inget 2020 2019 2019 ?2019-2020
annat anges jan-mars jan-mars jan-dec
Nettoomsättning 175,0 174,3 844,8 0,4%
totalt
Kostnader för sålda -20,0 -25,3 -105,6 -21%
varor
Operativa kostnader -121,1 -147,9 -508,0 -18%
EBIT 34,0 1,1 231,2 2991%
Rörelsemarginal % 19,4 0,6 27,4 18,8 ppt
EBITDA 39,1 12,0 272,1 226%
Resultat per aktie, 2,38 0,41 6,33 483%
före utspädning, SEK
Resultat per aktie, 2,34 0,40 6,20 484%
efter utspädning,
SEK
Kassaflöde från 48,1 50,9 287,0 -5,6%
löpande verksamhet
Likvida medel 861,4 647,4 816,8 33%

VD-ord: Stabil verksamhet i utmanande tider driver fortsatt tillväxt

Det gläder mig att rapportera en stabil finansiell utveckling under
första kvartalet med både en förbättrad lönsamhet och kassa.
Utvecklingen speglar framgången inom vår US Pharma verksamhet som
uppnådde en EBIT marginal på 46 procent. COVID-19 har hittills haft
en begränsad påverkan på verksamheten både operationellt och
finansiellt. På lång sikt och som en konsekvens av corona pandemin
förväntar vi oss att efterfrågan på behandlingar för beroende och
missbruk ökar samtidigt som anpassningen till digitala terapier
accelererar.

Fortsatt kraftigt förbättrad kassaposition - SEK 39 m i EBITDA och SEK
861 m i kassan

Utvecklingen i kvartalet är i linje med förväntningarna om en minskad
efterfrågan för Zubsolv® till följd av konkurrens från generika hos
våra tidigare exklusiva positioner hos försäkringsbolagen United
Health Group och Humana. Minskningen i volym kompenserades av högre
nettopriser, en minskning i returer och en förbättrad bruttomarginal.
Tidiga signaler visar att COVID-19 påverkar marknadsdynamiken, genom
en ökning i antal tabletter per recept och en ökad efterfrågan
noterades för Zubsolv under mars. Utvecklingen reflekterar delvis en
ökad lageruppbyggnad men också att efterfrågan på behandling ökar
eftersom möjligheten att få tag på illegala läkemedel minskar. På
lång sikt förväntas pandemin öka efterfrågan på behandlingar, vilket
är i linje med vad vi sett under tidigare perioder av ekonomisk
avmattning då drogmissbruket och beroendet ökat.

Osäkerheten som COVID-19 orsakat har resulterat i en försvagning av
den svenska kronan. Med försäljning och EBIT bidrag från vår
amerikanska verksamhet i US-dollar, påverkas vårt finansiella
resultat positivt av utvecklingen i växelkursen. Under perioden
passade vi på att dra nytta av läget på valutamarknaden och minskade
vår exponering mot US-dollarn genom att återköpa delar av våra
företagsobligationer samt 500.000 aktier, vilket innebar att vi
realiserade en valutakursvinst på SEK 29 m.

Digitala terapier - höga tillväxtmöjligheter med potential att öka
tillgång till behandling

De flesta verksamheter påverkas på ena eller andra sättet av COVID-19,
men för en del innebär det en möjlighet att snabba på anpassningen
till nya teknologier såsom videokonferenser och digital hälsa. Orexo
med sitt nya fokus på digitala behandlingar kan komma att spela en
viktig roll i att förse patienter med behandlingar i en tid då
COVID-19 avsevärt påverkar tillgången till behandling. Under
förutsättning att FDA ger sitt tillstånd för vorvida®, en digital
terapi utvecklad för att erbjuda patienter högkvalitativ psykoterapi
för behandling av tungt alkoholmissbruk, kommer Orexo utvärdera
möjligheterna för en snabbare lansering.

Under kvartalet höll vi en kapitalmarknadsdag och delade bland
information om marknadspotential och vilka initiala investeringar som
kommer behövas för att utveckla vårt nya erbjudande. Digitala
terapier är fortfarande i sin linda i termer av marknadsmognad, men
representerar en attraktiv försäljningspotential. Baserat på våra
konservativa beräkningar är vår bedömning att vorvida® och OXD01, för
behandling av opioidmissbruk och beroende, tillsammans har en
försäljningspotential som överstiger USD 400 m.

Med hänsyn till COVID-19 och att tillgången till marknaden har
underlättats för digitala terapier kommer vi överväga att investera i
en tidigarelagd och bredare lansering för vorvida® och OXD01.

FoU - lovande pipeline med kommande läkemedel som möter en växande
marknadspotential

I nuläget utvecklas vår pipeline enligt plan och för OX-125 planerar
vi att påbörja den första PK-studien i människa under första halvåret
2020 och den pivotala studien för OX-124 under andra halvåret i år. I
båda projekten utvecklar vi ett akutläkemedel för behandling av
opioidöverdos som baseras på nya och unika teknologier som involverar
parter i olika länder. Om COVID-19 fortsätter på obestämd tid och
reserestriktioner ligger fast, så kan det påverka tidplanen för
studierna.

På kapitalmarknadsdagen delade vi också med oss av
försäljningspotentialen för projekten i vår pipeline och för OX124
och OX125 tillsammans räknar vi med att, i rådande marknadsklimat, nå
en potential på uppskattningsvis USD 110-170 m. Motsvarande siffra
för OX338, vår fas 1 kandidat för behandling av smärta utan
användning av opioider, är svårare att uppskatta eftersom
terapiområdet är väldigt omfattande. Vi har dock gjort en konservativ
bedömning om att försäljningspotentialen kan överstiga USD 100 m. Jag
är hittills nöjd med utvecklingen i pipeline och redan nästa år
förväntas vi lämna in en registreringsansökan hos FDA för OX124, en
produkt som har potential att nå en högre försäljning än Zubsolv och
som kan bli en viktig tillväxtfaktor för Orexo.

Sammanfattning och utblick
Jag är väldigt stolt över hur mitt team hanterat den globala krisen i
spåren av COVID-19. Tillsammans har vi lyckats minimera de negativa
effekterna på verksamheten, samtidigt som vi prioriterat både våra
anställdas och våra partners välbefinnande. Vi fortsätter följa
riktlinjerna inom området och om nedstängningarna i det amerikanska
samhället fortsätter in på H2 2020 kan det påverka vår finansiella
prognos. Med det sagt, är Orexo ett välfinansierat och lönsamt bolag
med en lovande pipeline med nästa generations behandlingar, inklusive
innovativa digitala terapier, och är väl rustat för att klara
nuvarande utmaningar med COVID-19.

Uppsala 28 april, 2020

Nikolaj Sørensen
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, Joseph DeFeo EVP och CFO eller
Lena Wange, IR & Communications Manager Tel: 018 780 88 00, +1 855
982 7658 Email: ir@orexo.com

Presentation
Kl 14:00 samma dag som rapporten publiceras, inbjuds analytiker,
investerare och media att delta i en audiocast inkluderande en web
presentation där VD Nikolaj Sørensen och CFO Joseph DeFeo presenterar
rapporten.

Efter presentationen hålls en Q&A. Frågor kan också skickas i förhand
till ir@orexo.com senast kl 11:00.

För att delta vänligen se nedan.
Internet: https://tv.streamfabriken.com/orexo-q1-2020
Telefon: SE: +46 8 50 55 83 55 UK: +44 33 33 00 92 73 US: +1 83 38 23
05 89

Innan audiocasten börjar kommer presentationsmaterialet finnas
tillgängligt på Orexos hemsida.Denna information är sådan information
som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april, 2020, kl
8.00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/orexo/r/delarsrapport-kv-1-2020,c3097935
https://mb.cision.com/Main/694/3097935/1236878.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.