Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

Orexo: Kommuniké från Orexo AB:s årsstämma den 6 april 2017

Uppsala - 6 april, 2017

Val av styrelse och revisor
Årsstämman i Orexo AB (publ) den 6 april 2017 beslutade, i enlighet
med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter
utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Raymond Hill,
Staffan Lindstrand, Martin Nicklasson, Kristina Schauman, Michael
Shalmi, David Colpman och Kirsten Detrick. Martin Nicklasson omvaldes
till styrelseordförande. Ernst & Young Aktiebolag omvaldes som
revisor.

Ersättning till styrelsen och revisorn
Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med
valberedningens förslag. Styrelsearvodet ska uppgå till 2.100.000
kronor att fördelas med 600.000 kronor till ordföranden och 200.000
kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt sammanlagt 300.000
kronor att fördelas mellan ledamöterna i revisionsutskottet, så att
utskottsordföranden erhåller 200.000 kronor och 100.000 kronor
fördelas till övriga ledamöter, att arvodet till revisorn ska utgå
enligt godkänd räkning och att arvode till styrelseledamot efter
överenskommelse med Orexo ska få faktureras genom bolag, varvid det
fakturerade arvodet ska bestämmas så att kostnadsneutralitet för
Orexo åstadkoms.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Valberedning
Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2018
enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år.

Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition
och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för
moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2016. Det beslutades
även, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå
för 2016 och att resultatet ska balanseras i ny räkning. Årsstämman
beviljade även styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot
betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med
villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana
emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital
eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent.
Bemyndigandet syftar till att möjliggöra företagsförvärv,
produktförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital
eller breddning av ägarkretsen.

Återköps- och överlåtelsebemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av
så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger
10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades att
bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att dels ge
styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets
kapitalstruktur, dels skapa flexibilitet beträffande bolagets
möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna. Bemyndigandet
att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv,
produktförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital,
breddning av ägarkretsen eller användas inom ramen för bolagets
incitamentsprogram.

Långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett
långsiktigt incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare
och nyckelanställda i Orexo-koncernen. Beslutet innefattade även
beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av
C-aktier, bemyndigande till styrelsen att besluta om återköp av
C-aktier samt beslut om överlåtelse av egna stamaktier.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan samt
presentation från verkställande direktörens anförande från årsstämman
finns tillgängliga på Orexos hemsida, www.orexo.se.

För mer information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ)
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef Henrik Juuel, EVP och CFO
tel: 018 780 88 00 tel: 018 780 88 00
email: ir@orexo.com email: ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug
Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och
smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där
vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden
är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende
där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter
kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på
marknader utanför USA. Totala nettoomsättningen 2016 uppgick till SEK
705,9 miljoner och antalet anställda till 102. Orexo är noterat på
Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på
OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och
utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan
också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube. För
mer information om Zubsolv i USA, se produkt- och
marknadswebbplatserna www.zubsolv.com och www.rise-us.com.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 6 april 2017 kl 18.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/orexo/r/kommunike-fran-orexo-ab-s-arsstamma-de...
http://mb.cision.com/Main/694/2234452/654498.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.