Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-17

Orezone: Årsstämma

Aktieägarna i Orezone AB (publ), org nr 556785-4236 kallas härmed till
årsstämma den 14 juni 2017 kl. 9.00 på Radisson Blu SkyCity Hotel med
adress Pelargången 1 SKYCITY, 190 45 Stockholm-Arlanda.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende
förhållandena den 8 juni 2017, dels senast kl. 16.00 den 8 juni 2017
till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få
delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den
8 juni 2017 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som
förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget
under adress Orezone AB (publ), Box 262, 233 25 Svedala eller per
e-post till info@orezone.se. Vid anmälan ska anges namn, person-
eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande
fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser
låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan. Formulär för fullmakt finns
tillgängligt på bolagets hemsida www.orezone.se. Den som företräder
juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling. Behörighetshandlingar i original ska kunna
uppvisas vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

8. Fastställande av styrelse- och revisorarvoden.

9. Val av styrelse.

10. Beslut om ny bolagsordning.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

13. Stämmans avslutande.

Punkt 8

Aktieägare representerande ca 40 procent av rösterna föreslår att
stämman fattar beslut om att ordinarie styrelseledamöter ska
arvoderas med 70 000 kronor vardera. Styrelsens ordförande ska
arvoderas med 150 000 kronor. Styrelseledamot som ersätts av bolaget
på grund av anställning ska dock inte erhålla något styrelsearvode.
Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.

Punkt 9

Aktieägare representerande ca 40 procent av rösterna föreslår att
Claes Lindqvist, Otto Persson och Martin Liljestrand omväljs till
ordinarie styrelseledamöter samt att Johan Paulson väljs som ny
ordinarie ledamot. Det kan noteras att Krister Sundblad och Anders
West avgår som styrelseledamöter i samband med denna stämma.

Punkt 10

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra §8 i
bolagsordningen så att bolagsstämma även kan hållas i Stockholm,
Malmö och Göteborg oaktat att styrelsens säte är i Vilhelmina.
Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare
med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman
företrädda aktierna.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen
bemyndigande att utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant
betalning och/eller kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet
skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet. Styrelsens
beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i
Bolaget med högst 29 800 000 aktier (vid full teckning med stöd av
sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana
konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för
teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Detta motsvarar cirka
50 % av det totala antalet aktier i Bolaget. Vid utnyttjandet av
bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen
bemyndigande att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant
betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid
utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till
marknadsvärdet. Styrelsens beslut om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd
ökning av antalet aktier i Bolaget med högst 6 000 000 aktier (vid
full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full
konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning
enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna).
Detta motsvarar cirka 10 % av det totala antalet aktier i Bolaget.
Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att, om
och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt
kunna fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler för att tillföra Bolaget nytt kapital
och/eller för ytterligare breddning av ägarbasen i Bolaget och/eller
för att möjliggöra förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala
antalet aktier och röster i bolaget till 59 595 736. Bolaget innehar
inga egna aktier.

Övrigt
Årsredovisningen, revisionsberättelsen, fullmaktsformulär samt
fullständiga förslag till beslut under punkterna 8-12 ovan kommer att
hållas tillgängliga hos bolaget senast tre (3) veckor före stämman.
Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats
www.orezone.se under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på
begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin
postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära
upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet
med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Vilhelmina i maj 2017

Styrelsen i Orezone AB (publ)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/orezone/r/arsstamma,c2267503
http://mb.cision.com/Main/12124/2267503/675681.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.